Pensionsförsäkring

Finansinspektionen publicerar tillsynsuppgifter som beskriver arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet. Under denna rubrik presenteras bokslutsuppgifterna och solvensuppgifter. Uppgifter om placeringar ingår under en separat rubrik

Bokslutsuppgifterna baserar sig på bokslutsuppgifter som bolagen uppgjort enligt de finländska bokslutsbestämmelserna och tillställt Finansinspektionen. Solvensuppgifterna grundar sig på de tillsynsuppgifter som bolagen lämnat in till Finansinspektionen.

Följande uppgifter publiceras kvartalsvis:

  • Solvensuppgifter
  • Placeringsuppgifter

Bokslutsuppgifter publiceras årligen:

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter till resultat- och balansräkningen och till verksamhetskapitalet

Listan över försäkringsbolagen i tabellerna (pdf)

Öppna alla Stäng alla
Solvens

Nyckeltalen för arbetspensionsförsäkringens solvens beräknas i separat för arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser som beviljar lagstadgade pensioner och försäkringskassor som beviljar lagstadgade pensioner. Den kvartalsvisa informationen har inte reviderats.

Arbetspensionsförsäkringbolag

Pensionskassorna och pensionsstiftelserna

Pensionsanstalternas nyckeltal

På den här sidan finns sammanfattningar av arbetspensionsanstalternas nyckeltal. Nyckeltalen presenteras enligt arbetspensionsanstalt och sammanräknade enligt anstaltstyp. I jämförande tabeller kan du jämföra uppgifter genom att filtrera det nyckeltal och år som du vill.

Uppgifterna bygger på oreviderade rapporter. De arbetspensionsanstalter som har trätt i likvidation ingår från och med likvidationstidpunkten endast i de sammanräknade siffrorna för premieinkomst, betalda pensioner och övriga ersättningar,  ansvarsskuld/pensionsansvar, pensionsmedel och pensionstagare.

Solvenskapital var  t.o.m. 31.12.2012 verksamhetskapital. Verksamhetskapitalet inbegrep inte utjämningsbelopp.

LähiTapiola var  t.o.m. 31.12.2012 Tapiola.
Sandvik es var t.o.m. 26.6.2013 Tamrock es.
Elo började verksamhet 1.1.2014.

Pensionsanstalternas resultatanalyser

På den här sidan finns arbetspensionsanstalternas årliga resultatanalyser. Nyckeltalen presenteras enligt arbetspensionsanstalt och sammanräknade enligt anstaltstyp. De arbetspensionsanstalter som har trätt i likvidation ingår inte från och med likvidationstidpunkten.

​Arbetspensionsförsäkringsbolag

Pensionskassorna och pensionsstiftelserna

Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten
Specifikation av driftskostnader
Av pensionsfall föranledda utbetalningar
Ansvarsskuld
Arkiv

Vi bygger om vår webbplats och denna sida är under uppdatering. Vi beklagar eventuella störningar.