Rapportering av interna transaktioner

Föreskrifter och anvisningar 1/2024 (pdf)

Rapportering av interna transaktioner

  • gäller från 17.5.2024 tills vidare

Rapportering av interna transaktioner i finans- och försäkringskonglomerat

I 24 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) föreskrivs om tillsynen över företagens interna affärstransaktioner. Enligt lagrummet ska ett reglerat företag som hör till ett konglomerat till Finansinspektionen anmäla transaktioner där den andra parten är ett annat företag som hör till konglomeratet. Anmälan ska göras åtminstone en gång per år. En förutsättning är dessutom, om inte Finansinspektionen har bestämt en annan gräns för konglomeratet, att värdet av transaktionerna eller om de gjorts som en del av en enda ekonomisk transaktion eller flera transaktioner av samma typ har gjorts under ett år, det sammanlagda värdet av dem överstiger de tröskelvärdet som avses i lagrummets 2 mom. 

Bestämmelser om rapportering av interna affärstransaktioner i finans- och försäkringskonglomerat finns i Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2303 och genomförandestandard (EU) 2022/245, vilka standardiserar rapporteringens innehåll och format enligt direktivet (2002/87/EY).

Utgångspunkten i den delegerade förordningen och genomförandestandarden är att den samordnande tillsynsmyndigheten efter att ha hört övriga relevanta myndigheter per konglomerat fastställer vilka typer av betydande interna transaktioner som de reglerade företagen ska rapportera, vilka de lämpliga tröskelvärdena är och vilka rapporteringsperioderna är för betydande interna affärstransaktioner inom konglomeratet. Finansinspektionen meddelar således föreskrifter för enskilda konglomerat om ovan nämnda faktorer för de konglomerat som den är samordnande tillsynsmyndighet för.

Läs mer


Kontakta

Senior jurist Antti Hietala

telefon 09 183 5468

Uppdaterad


Ämnesord

interna transaktioner

Föreskriftssamling