Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen

Määräykset ja ohjeet 1/2024 (pdf)

Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen

  • voimassa 17.5.2024

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien keskinäisten liiketoimien ilmoittaminen

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 24 §:ssä säädetään yritysten keskinäisten liiketoimien valvonnasta. Lainkohdan mukaan ryhmittymään kuuluvan säännellyn yritysten on ilmoitettava Finanssivalvonnalle liiketoimista, joissa toisena osapuolena on ryhmittymään kuuluva toinen yritys. Ilmoitus on tehtävä vähintään vuosittain ja edellytyksenä lisäksi on, jollei Finanssivalvonta ole määrännyt muuta ryhmittymäkohtaista ilmoitusrajaa, että liiketoimien arvo tai osana yhtä taloudellista tointa toteutettujen tai vuoden aikana keskenään samanlajisten liiketoimien yhteenlaskettu arvo ylittää lainkohdan 2 momentissa tarkoitetut kynnysarvot.  

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien keskinäisten liiketoimien ilmoittamisesta on annettu Euroopan komission delegoitu asetus (EU) 2015/2303 ja täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2454, jotka standardisoivat direktiivin (2002/87/EY) edellyttämän raportoinnin sisällön ja muodon.

Delegoidun asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen lähtökohta on, että koordinoiva valvoja muita asiaankuuluvia toimivaltaisia viranomaisia kuultuaan määrittää ryhmittymäkohtaisesti, millaisista merkittävistä liiketoimista säänneltyjen yritysten on ilmoitettava, mitkä ovat asianmukaiset kynnysarvot ja mitkä ovat merkittävien ryhmänsisäisten liiketoimien ilmoitus- ja uudelleentarkasteluajankohdat. Finanssivalvonta antaa tämän vuoksi ryhmittymäkohtaisia määräyksiä edellä mainituista seikoista ryhmittymille, joiden koordinoiva valvoja se on.

Muuta aiheeseen liittyvää


Yhteystiedot

Vanhempi juristi Antti Hietala

puh 09 183 5468

Päivitetty


Asiasanat

Sisäiset liiketoimet

Määräys- ja ohjekokoelma