Finländska kreditinstituts verksamhet utomlands

Finländska kreditinstituts verksamhet utomlands

Finländska kreditinstitut kan bedriva verksamhet utomlands genom att inrätta en filial eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. Innan verksamheten inleds krävs underrättelse till Finansinspektionen eller tillståndsansökan, beroende på om verksamheten bedrivs i ett annat land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller utanför EES-området. På ett finansinstitut som hör till samma grupp som ett kreditinstitut tillämpas samma regler som på kreditinstitutet inom EES-området.

Verksamhet i andra EES-länder

Filialer

För att inrätta en filial i ett annat EES-land krävs underrättelse till Finansinspektionen. Underrättelsen ska åtföljas av en beskrivning av filialens verksamhet. För beskrivningen används bilaga I (inrättande av filial eller ändring i filialuppgifter) och bilaga IV (avveckling av verksamheten i en filial) till Europeiska kommissionens genomförandeförordning 2022/193.

Finansinspektionen har tre månader på sig att behandla ärendet och underrätta tillsynsmyndigheten i det land där verksamheten kommer att bedrivas (det så kallade värdlandet), om det inte finns något hinder för att inrätta filialen. Kreditinstitutet informeras också om underrättelsen. Finansinspektionen meddelar ett överklagbart beslut, om en filial inte får inrättas.  Myndigheten i värdlandet har två månader på sig att behandla underrättelsen och svara sökanden. Om värdlandet inte svarar inom två månader får filialen inleda sin verksamhet.

Kreditinstitut som står under Europeiska centralbankens direkta tillsyn ska lämna underrättelsen till Finansinspektionen, men det är Europeiska centralbanken som behandlar underrättelsen och fattar det slutliga beslutet.

Gränsöverskridande tjänster

Kreditinstitut som vill tillhandahålla gränsöverskridande tjänster direkt utan att inrätta en filial ska underrätta Finansinspektionen genom att använda bilaga V till genomförandeförordningen. Finansinspektionen underrättar myndigheten i det kommande värdlandet inom en månad från det att Finansinspektionen har tagit emot kreditinstitutets underrättelse. Verksamheten får inledas genast när Finansinspektionen har sänt sin underrättelse till värdlandet.

Kreditinstitut som står under Europeiska centralbankens direkta tillsyn ska lämna underrättelsen till Finansinspektionen, men det är Europeiska centralbanken som behandlar underrättelsen.

Se även

Anmälningsförfarande (gränsöverskridande tjänster)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2022/193

Verksamhet utanför EES-länder

Filialer

För att inrätta i en filial någon annanstans än i ett EES-land krävs tillstånd av Finansinspektionen. Finansministeriet har utfärdat en förordning där de bilagor preciseras som ska lämnas till Finansinspektionen tillsammans med ansökan om tillstånd.

Kreditinstitut som står under Europeiska centralbankens direkta tillsyn ska lämna underrättelsen till Finansinspektionen, men det är Europeiska centralbanken som behandlar underrättelsen och fattar det slutliga beslutet.

Finansministeriets förordningom de utredningar som ska fogas till vissa ansökningar om tillstånd för kreditinstitutsverksamhet

Föreskrift 3/2016

Gränsöverskridande tjänster

Det är inte möjligt att tillhanda gränsöverskridande tjänster direkt utan att inrätta en filial.

Serviceleverantörer som lämnat in anmälan