Suomalaisen luottolaitoksen toiminta ulkomailla

Suomalainen luottolaitos voi toimia ulkomailla perustamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluita rajan yli. Toiminnan aloittaminen edellyttää toimilupa- tai ilmoitusmenettelyä riippuen siitä harjoitetaanko toimintaa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa vai sen ulkopuolella. Luottolaitoksen kanssa samaan ryhmään kuuluvaan rahoituslaitokseen sovelletaan Euroopan talousalueella samoja sääntöjä kuin luottolaitokseen.

Toiminta toisessa ETA–valtiossa

Sivuliike

Toiseen ETA-valtioon perustettava sivuliike edellyttää ilmoitusta Finanssivalvonnalle. Ilmoituksen liitteenä on sivuliikkeen toiminnan kuvauksen osalta käytettävä Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen 2022/193 liitteitä I (sivuliikkeen perustaminen tai sivuliikettä koskevien tietojen muutos) ja IV (sivuliikkeen toiminnan lopettaminen).

Finanssivalvonnalla on kolme kuukautta aikaa käsitellä asia ja ilmoittaa toiminnan harjoittamisvaltion (niin sanottu isäntävaltio) valvojalle, jos estettä sivuliikkeen perustamiselle ei ole. Luottolaitos saa myös tiedon ilmoituksen tekemisestä. Finanssivalvonta antaa valituskelpoisen päätöksen, jos sivuliikettä ei voi perustaa.  Isäntävaltion viranomaisella on kaksi kuukautta aikaa käsitellä sille tehty ilmoitus ja vastata hakijalle. Jos isäntävaltio ei vastaa kahden kuukauden kuluessa, voi sivuliike aloittaa toimintansa.

Euroopan keskuspankin suorassa valvonnassa olevien luottolaitosten osalta ilmoitus tehdään Finanssivalvonnalle, mutta sen käsittelee ja lopullisen päätöksen tekee Euroopan keskuspankki.

Palvelujen tarjonta rajan yli

Luottolaitos, joka haluaa tarjota palveluitaan suoraan raja yli ilman sivuliikkeen perustamista, ilmoittaa siitä Finanssivalvonnalle edellä mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteellä V. Finanssivalvonta tekee tulevan isäntävaltion viranomaiselle ilmoituksen yhden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut luottolaitoksen ilmoituksen. Toiminnan saa aloittaa heti, kun Finanssivalvonta on tehnyt oman ilmoituksensa isäntävaltioon.

Euroopan keskuspankin suorassa valvonnassa olevien luottolaitosten osalta ilmoitus tehdään Finanssivalvonnalle, mutta sen käsittelee Euroopan keskuspankki.

Katso:

Ilmoitusmenettely (notifikaatiot)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2022/193

Toiminta ETAn ulkopuolisissa valtioissa

Sivuliike

Sivuliikkeen perustaminen muualle kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon edellyttää Finanssivalvonnan toimilupaa. Valtiovarainministeriö on antanut asetuksen, jossa tarkennetaan ne liitteet, jotka on toimitettava toimilupahakemuksen mukana Finanssivalvonnalle.

Euroopan keskuspankin suorassa valvonnassa olevien luottolaitosten osalta ilmoitus tehdään Finanssivalvonnalle, mutta sen käsittelee ja lopullisen päätöksen tekee Euroopan keskuspankki.

Valtiovarainministeriön asetus eräisiin luottolaitostoimintaa koskeviin lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä

Määräys 3/2016

Palvelujen tarjonta rajan yli

Palvelujen tarjonta suoraan rajan yli ilman sivuliikkeen perustamista ei ole mahdollista.

Finanssivalvonnan notifikaatioluettelo