Transaktionsrapportering

Enligt artikel 26 i förordningen om marknader för finansiella instrument (MiFIR) ska fullständiga och korrekta uppgifter om genomförda transaktioner lämnas till den behöriga myndigheten.

Vem är skyldig att rapportera om transaktioner?

Transaktionsrapporteringen gäller

  • tillhandahållare av investeringstjänster som genomför transaktioner med finansiella instrument
  • tillhandahållare av investeringstjänster som mottar och förmedlar order att utföras av andra tillhandahållare av investeringstjänster
  • marknadsoperatörer, då det via deras system genomförs transaktioner med företag som inte hör till MiFIR-förordningens tillämpningsområde
  • godkända rapporteringsmekanismer (ARM)
Tillhandahållare av investeringstjänster

Tillhandahållare av investeringstjänster inom transaktionsrapporteringen är värdepappersföretag auktoriserade enligt direktiv 2014/65/EU och kreditinstitut auktoriserade enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (19) när de tillhandahåller investeringstjänster och/eller utför investeringsverksamhet samt marknadsoperatörer, inklusive eventuella handelsplatser som de driver.

Vilka finansiella instrument berörs av transaktionsrapporteringen?

Vilka finansiella instrument som ska rapporteras fastställs i artikel 26.2 i MiFIR. Enligt definitionen är de finansiella instrument som ska rapporteras:

  1. finansiella instrument som tagits upp till handel eller handlas på en handelsplats eller för vilka det lämnats in en ansökan om godkännande för handel
  2. finansiella instrument för vilka det underliggande instrumentet är ett finansiellt instrument som handlas på en handelsplats
  3. finansiella instrument där det underliggande instrumentet är ett index eller en korg bestående av finansiella instrument som handlas på en handelsplats

Vad ska rapporteras?

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Inlämningsdagar
2/2018 Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II

Transaktioner med finansiella instrument

 

Utan dröjsmål eller nästä dag

 

När och hur ska anmälan göras?

Anmäl om handel till Finansinspektionen senast följande arbetsdag efter transaktionsdagen.

Så här gör du en anmälan
  1. Registrera dig i rapporteringstjänsten: https://dcs.bof.fi
  2. Vänta på Finansinspektionens godkännande och lista över engångslösenord
  3. Skicka transaktionsrapporten på blankett, i filformat i rapporteringstjänsten eller genom att använda SFTP-förbindelse.
Transaktionsrapporteringens testtjänst

Testa transaktionsrapporteringen innan produktionsrapporteringen inleds. Registrering i testtjänsten sker på samma sätt som registreringen i produktionstjänsten. Testrapporteringstjänsten finns på https://test.dcs.bof.fi.

Närmare om transaktionsrapportering

Vardera tillhandahållaren av investeringstjänster som är handelspart rapporterar för egen del. Följande element ska emellertid överensstämma i bägge rapporterna: ort, handelsplats, belopp, pris, valuta, förskottsavgift, förskottsavgiftens valuta och uppgifter om det finansiella instrumentet.

Helhetsbilden av transaktionsrapporterna ska beskriva förändringarna i rapportörens position eller dess kunds position som en följd av affären. Av rapporterna ska även framgå rapportörens, motpartens och kundernas roll samt rollen för de parter som agerar med fullmakt för deras räkning.

Transaktionen ska rapporteras i flera rapporter, om typen av transaktion så förutsätter. Det kan bildas flera transaktionsrapporter om samma transaktion, t.ex. om den genomförda transaktionen delas mellan flera kunder.

Meddelanden

Om ändringar och aktuella frågor som gäller transaktionsrapporteringen meddelas i nyhetsbreven (endast på finska) Marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR).

De senaste nyhetsbreven finns under fliken Nyhetsbrev och närmare information på sidan Regelverk, MiFID II och MiFIR.

Du kan prenumerera på nyhetsbrevet genom att fylla i formuläret.

Anmälan om fel och utelämnad information i transaktionsrapporteringen

Fel och utelämnad information i transaktionsrapporteringen ska anmälas via Finansinspektionens elektroniska kommunikation

Enligt artikel 15.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 (RTS 22) ska ett värdepappersföretag underrätta Finansinspektionen om fel eller utelämnad information i en transaktionsrapport.

Användningen av e-tjänsten kräver stark autentisering. Användaren ska identifiera sig genom att använda Suomi.fi-tjänsten. Användaren som anmäler om fel och utelämnad information i transaktionsrapporteringen ska ha en fullmakt för transaktionsrapportering för att kunna skicka anmälningar om fel i transaktionsrapporteringen för företagets räkning. En blankett för anmälan om fel i transaktionsrapporteringen finns under investeringstjänster i e-tjänsten.