Noggrannare anvisningar om AIFMD-rapporteringen

I AIFMD-rapporteringen ska uppgifterna rapporteras i XML-format (Extensible Markup Language) enligt ESMAs (European Securities and Markets Authority) krav. Rapporterna ska inlämnas till Finansinspektionen, som sänder dem vidare till ESMA. Skötseln av myndighetsrapporteringen är en av förutsättningarna för registrering eller auktorisation som inhemsk förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) eller för marknadsföringstillstånd som utländsk AIF-förvaltare. AIFMD-rapporterna kan bildas antingen med hjälp av det rapporteringsprogram som Finansinspektionen tillhandahåller eller utifrån en beskrivning av elektronisk dataöverföring som rapportören själv producerar.

Rapporteringsskyldighet

AIFMD-rapporteringsskyldighet uppstår från ingången av det kvartal som följer efter att auktorisation eller registrering (inhemska aktörer) och marknadsföringstillstånd (utländska aktörer) som AIF-förvaltare har beviljats. Rapporteringsskyldigheten för varje ny fond börjar också från ingången av kvartalet efter att marknadsföringstillstånd beviljats fonden. Om marknadsföringstillstånd t.ex. beviljats 28.11.2018, börjar rapporteringsskyldigheten 1.1.2019, vilket innebär att den första rapporteringstidpunkten är antingen 31.3.2019 (Q), 30.6.2019 (H) eller 31.12.2019 (Y) beroende på den rapporterande enhetens rapporteringsfrekvens. Tidpunkten för när rapporteringsskyldigheten inträder är inte beroende av när verksamheten har inletts. Om det inte finns någon verksamhet, skickas en s.k. nollrapport (Koden för inget att rapportera = true).

Tidsfristerna för AIFMD-rapporteringen:

Tidsfristerna för AIFMD-rapporteringen Tidsfrist Avvikande tidsfrist (fondandelsfonder)
31.3. 30.4. 15.5.
30.6. 31.7. 15.8.
30.9. 31.10. 15.11.
31.12. 31.1. 15.2.

Om tidsfristen infaller under veckoslut eller helgdagar, flyttas den fram till följande bankdag.

Då verksamheten för en inhemsk rapporterande enhet upphör, ska detta utan dröjsmål anmälas till Finansinspektionen per e-post till kirjaamo(at)fiva.fi.

Då verksamheten för en utländsk rapporterande enhet i Finland upphör, ska detta utan dröjsmål anmälas till Finansinspektionen per e-post till kirjaamo(at)fiva.fi. Anmälan får vara fritt formulerad, men meddelandet ska innehålla följande uppgifter:

 1. Fonden marknadsförs inte längre i Finland
 2. Fonden har inte några finländska investerare
 3. Datum när registreringen avslutas.

Finansinspektionens register uppdateras inte med AIFMD-rapporteringens uppgifter, utan för att registret ska uppdateras krävs ovan nämnda anmälan om att verksamheten upphör.

Finansinspektionens register:

 • förteckning över tillsynsobjekt (inhemska aktörer)
 • förteckning över gränsöverskridande tjänster (utländska aktörer)

AIFMD-rapporteringsskyldigheten upphör vid utgången av det kvartal när fonden läggs ned eller marknadsföringen av en utländsk fond avslutas i Finland. Aktören ska då skicka in en så kallad slutrapport (Koden för den sista rapporteringen = TRUE). Om verksamheten t.ex. slutar 3.4.2019, ska den sista rapporteringen inlämnas för tidpunkten 30.6.2019.

Suomi.fi-identifikation och fullmakt (rapportörer i tredjeland)

För att kunna logga in i rapportörsportalen krävs att användaren:

 1. har en personlig kod till Suomi.fi-systemet
 2. har fullmakter från det rapporteringsskyldiga samfundet (AIFM)

Läs de nedanstående anvisningarna om Suomi.fi-identifikation och fullmakt omsorgsfullt och följ de länkade anvisningarna.

Det finns närmare anvisningar för finländska rapportörer som representerar samfund som har ett FO-nummer i de allmänna Suomi.fi-anvisningarna i Rapportörsportalen. Observera emellertid att användningen av specifikationen ALL avvikande från andra anvisningar inte kan användas, utan att det för AIFMD-rapporteringen krävs den rapportspecifika specifikationen AIFMD.

1. Identifikation

Användningen av Suomi.fi-tjänsterna förutsätter användarkoder så att fullmakterna kan riktas till rätt person. För finländare fungerar personbeteckningen som användarkod, vilket innebär att identifiering kan göras t.ex. med nätbankskoderna. Utländska rapportörer förutsätts registrera sig i identifieringstjänsten Finnish Authenticator. Om fullmakter ges en utländsk person, riktas fullmakterna till den användarkod som personen fått via identifieringstjänsten Finnish Authenticator. Närmare information om tjänsten Finnish Authenticator finns i anvisningarna om Suomi.fi-tjänsten.

2. Fullmakter

Suomi.fi-fullmakter söks för ett rapporteringsskyldigt samfunds, dvs. för en AIF-förvaltares räkning (AIFM). Fullmakter ska inte sökas för enskilda alternativa investeringsfonder, utan AIF-förvaltarens fullmakter kan även användas för att rapportera för fondernas räkning.

Samfund som inte har ett finländskt FO-nummer beviljar fullmakter för individer för sitt samfunds räkning genom fullmakt med ansökan. Ta först reda på vilka dokument behandlingen av fullmaktsansökan kräver genom att fylla i enkäten om fullmakt med ansökan. Då de krävda dokumenten är kända, kan man ansöka om flera fullmakter för samfundets räkning här. Behandlingen av ansökan kan räcka upp till 6 veckor.

Som fullmaktstyp för den person som befullmäktigas antecknas antingen Ärendefullmakt eller Fullmaktsrätt. Då fullmakt ges ett företag som fungerar som tjänsteleverantör, väljs Ärendefullmakt som typ av fullmakt. Det finns närmare information om olika typer av fullmakter i Finansinspektionens allmänna anvisningar om Suomi.fi-tjänsterna samt i ordlistan om fullmakter.

Fullmakten ska innehålla följande uppgifter:

 • Fullmaktsärende: Rapport om ekonomisk ställning och risker
 • Fullmaktens specifikation: AIFMD

Om fullmaktsärendet är det rätta, men fullmaktens specifikation saknas, går det inte att logga in i Rapportörsportalen med fullmakterna. Inloggning i portalen är förhindrad också om fullmaktens specifikation är felskriven.

Då ansökan ifylls för ett rapporteringsskyldigt samfunds räkning i ett tredjeland, ska följande uppgifter om fullmaktsgivaren som ifyllts på ansökan anmälas till NewReportingSystem[at]fiva.fi.

 • Landskod
 • FO-nummer eller registreringslandets företagsnummer

Uppgifterna ska ifyllas under ”Fullmaktsgivarens uppgifter” på ansökan. Det går inte att logga in i portalen för samfund i tredjeland, om Finansinspektionen inte har information om det företagsnummer som det utländska samfundet använder i Suomi.fi-tjänsten före inloggningen i portalen.