EIOPA ITS -rapportering

EIOPA ITS -rapportering

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Solvens II -rapportering

Solvens II -rapporteringen gäller liv-, skade- och återförsäkringsbolag fr.o.m. den 1 januari 2016. Företagen under tillsyn lämnar in rapporter till Finansinspektionen, som skickar dem vidare till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority).

Solvens II -rapporteringen innehåller:

  • kvartalsrapportering (på företags- och gruppnivå)
  • årsrapportering (på företags- och gruppnivå)
  • kvartals- och årsrapportering som ska inlämnas till EIOPA i syfte att upprätthålla finansiell stabilitet (stora grupper eller företag, som Finansinspektionen särskilt meddelar om deras rapporteringsskyldighet)

I Finland insamlas i samband med Solvens II-rapporteringen även de tilläggsupplysningar på bolagsnivå som Europeiska centralbanken behöver i sin försäkringsstatistik.

Tekniskt genomförande av Solvens II-rapporteringen

Solvens II-uppgifterna rapporteras enligt EIOPAs taxonomi (Data Point Model ja XBRL-taksonomin). I Finland används sådana rapporteringsenheter (instance) på bolagsnivå som innehåller de tilläggsupplysningar som Europeiska centralbanken behöver i sin försäkringsstatistik.

Ett rapporteringsprogram och arbetsböcker avsedda för Solvens II-rapporteringen kan laddas ner i Finansinspektionens Jakelu distributionstjänst och användas som hjälp vid rapporteringen.

De Solvens II -rapporterna som ska inlämnas till Finansinspektionen kan också produceras i rapportörens egna system. Rapporter som genereras ur de egna systemen ska produceras enligt specifikationerna i Finansinspektionens beskrivning av elektronisk rapportering (pdf) (bilaga 2.6.0, excel) i anslutning till Solvens II.

Finansinspektionen förutsätter att de rapportörer som inlämnar upplysningar i elektroniskt format följer beskrivningen av elektronisk dataöverföring för SII-rapportering och EIOPAs Filing Rules for Solvency II Reporting, och att rapporterade upplysningarna uppfyller de valideringar som ges i EIOPAs dokument List of Validations.

Bestämmelser som gäller Solvens II-rapporteringen

Nationella specifikationer till Solvens II-rapporterna