Rapporteringssystemets Q&A

På den här sidan finns en sammanställning av frågor och svar som gäller revideringen av rapporteringssystemet om finansiell ställning och risker i de företag som Finansinspektionen utöver tillsyn över. Listan uppdateras vartefter det uppstår nya frågor. Frågor i anslutning till Finansinspektionens e-tjänst finns här.

Frågor och svar

På vilket sätt kan rapporterna levereras till det nya rapporteringssystemet?

Rapporterna kan levereras på tre olika sätt

 • Genom att ladda upp rapportfilen (XBRL/XML/CSV) i systemet
 • Genom att skicka rapportfilen direkt från det egna systemet via SFTP-förbindelse (Application to Application, A2A)
 • Genom att fylla i en webblankett (rekommenderas endast för ett litet antal blanketter)
  • För CSDR7-, CSDR9- och MMF-rapporteringarna planeras inte några webblanketter

Så här kan rapportfilen produceras då Finansinspektionens rapporteringsprogram inte längre är i bruk:

 • Finansinspektionens rapporteringsprogram kan ersättas med en kommersiell produkt
 • Det lönar sig att beakta att produktionen av Finansinspektionens rapporteringsprogram avslutas stegvis i takt med att rapporteringen överförs till det nya rapporteringssystemet
 • Eurofiling upprätthåller en lista på XBRL-tillämpningar: https://eurofiling.info/portal/xbrl-solutions/

Ska rapportfilen krypteras innan den skickas till Finansinspektionen?

 • Rapportfilerna behöver inte krypteras då de skickas till det nya systemet

Hur producerar jag en XBRL-fil?

 • XBRL-rapporten kan produceras i rapportörens egna datasystem i samarbete med den egna IT-tjänsteleverantören
 • XBRL-rapporten kan produceras med olika färdiga program
 • Om antalet rapporter är litet kan det nya rapporteringssystemets webblankett användas
 • Hjälp med att skicka XBRL-rapporter fås på nätet t.ex.

Jag vill skicka rapporterna direkt ur det egna systemet genom att använda SFTP-förbindelse. Hur ska jag gå till väga?

 • Kontakta NewReportingSystem(at)Fiva.fi så kan vi komma överens om användning av förbindelsen

Kan XBRL-filer laddas ner som sådana i portalen och går det att bläddra i tabellerna och siffrorna i dem samt att validera rapporterna?

 • Filerna kan laddas ner i portalen t.ex. med funktionen dra och släpp (drag-and-drop)
 • Det går att bläddra i rapporten
 • Rapporten kan laddas ner i Excel-format på rapportörens egen dator
 • Filen valideras genast efter leverans. Återkoppling ges efter validering
 • Det går och lönar sig att använda testmiljön för validering av rapporten innan den levereras

Kan man utöver att bläddra i systemet även rätta rapporter/tabeller samt ändra och mata in siffror i dem?

 • På webblanketterna kan detta göras, men inte i de andra leveransalternativen (laddning av rapport, A2A)

Är det möjligt att mellanlagra och kan rapporten valideras i en testmiljö eller valideras den först i produktion?

 • Beträffande webblanketter är det möjligt att mellanlagra
 • Testmiljön kan användas för att validera rapporten innan den levereras

Kan rapporten laddas ner i portalen som flera filer?

 • Rapporten ska vara en intakt helhet, dvs. portalen kan inte slå samman flera filer till en rapport

Ger systemet ett meddelande eller en kvittering om att leveransen lyckats?

 • Systemet ger alltid återkoppling på valideringen, vilken också innehåller information om rapporten godkänts eller inte
 • Systemet skickar ingen särskild kvittering av leveransen

Uppdaterar portalen tabellernas mellansummor osv. i realtid, såsom t.ex. arbetsböckerna för närvarande?

 • Det finns inga planer om att webblanketterna skulle räkna ut mellansummor

Vilket filformat ska användas när man lämnar in en rapport av en specific datainsamling?

 • Filformatet beror på datainsamlingen. En lista över format finns här


När publiceras beskrivningen av elektronisk dataöverföring för det nya rapporteringssystemet?

 • Beskrivningen av elektronisk dataöverföring för varje rapporteringshelhet i det nya rapporteringssystemet publiceras ett halvt år före respektive rapporteringshelhet överförs till produktionsmiljön
 • De europeiska tillsynsmyndigheternas specifikationer uppdateras i beskrivningen av dataöverföringen efter att de publiceras
 • Beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen av EBA och EIOPA rapporter har publicerats


När får rapportörerna tillgång till det nya rapporteringssystemets testmiljö?

 • Testmiljön för det nya rapporteringssystemet öppnas för rapportörerna under juni 2022


Är det möjligt att kopiera och klistra in flera celler från Excel åt gången (till exempel hela sidor)?

 • Uppgifter kan matas in i webblanketterna antingen manuellt eller genom att kopiera enskilda celler från till exempel Excel
 • I det nya rapporteringssystemet är det också möjligt att ladda ned en Excel-fil, som sedan kan kompletteras i MS Excel. På detta sätt är det möjligt att kopiera och klistra in flera celler åt gången. Efter kompletteringen ska samma Excel-fil laddas tillbaka upp i systemet
 • Rapporter kan levereras genom att fyll i en webblankett, genom att skicka rapporten direkt från det egna systemet (A2A) och genom att ladda upp rapportfilen (XBRL/XML/CSV) i systemet


Närmare upplysningar lämnas av

 • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(a)fiva.fi