Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Företagen under tillsyn måste vara insatta i sina kunders verksamhet, identifiera och utreda tvivelaktiga affärstransaktioner och underrätta centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen om sina misstankar. Under denna rubrik har vi samlat anvisningar om kundkännedom och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism för företagen under tillsyn.

Åtgärderna mot penningtvätt och finansiering av terrorism bygger på internationella standarder. Avsikten med regleringen är att etablera enhetliga uppföranderegler för kundkännedom på den globala finansmarknaden. I detta arbete har FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), som är en internationell samarbetsgrupp på regeringsnivå vid OECD en viktig roll. EU:s penningtvättsdirektiv bygger på FATF:s rekommendationer.

Centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen i Finland undersöker inlämnade anmälningar om misstänkt penningtvätt. Lagstiftningen mot penningtvätt ligger på finansministeriets ansvar, medan det är Finansinspektionens uppgift att övervaka att rutinerna, riskhanteringen och den interna kontrollen hos företagen under tillsyn uppfyller lagens krav.

Ett företag under tillsyn eller en anställd i dess tjänst kan dömas till straff för försummelse av sina skyldigheter (enligt penningtvättslagen) avseende kundkännedom och förebyggande av penningtvätt/finansiering av terrorism. Ett företag under tillsyn kan göra sig skyldigt till penningtvätt av oaktsamhet exempelvis om företaget ger kunden hjälp eller råd vid placering, bildande av skenbolag eller överföring av medel trots att företaget har vägande skäl att betvivla kundens affärstransaktioner.

Föreskrifterna och anvisningarna har upprättats i enlighet med lagen om penningtvätt, som trädde i kraft den 1 augusti 2008, och de bestämmelser som meddelats med stöd av den. Vi ber er beakta att föreskrifterna och anvisningarna inte är uppdaterade till alla delar, eftersom de inte beaktar de ändringar i lagen om penningtvätt som trädde i kraft den 3 juli 2017 (444/2017) eller andra bestämmelser som upphävts eller meddelats i samband med totalrevideringen av lagen, och inte heller lagar om ändring av penningtvättslagar (406/2018 och 573/2019) eller andra lagar som har samband med den, som trädde i kraft den 5 juni 2016 och den 1 maj 2019. Vi håller på att uppdatera föreskrifterna och anvisningarna.

Standard 2.4

Kundkännedom – åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lagstiftning om förhindrade och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och lagar som har samband med den ändrades den 5 juni 2018 och den 1 maj 2019.

Läs mer om temat via länkarna nedan:

Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (penningtvättslagen), lagen om centralen för utredning av penningtvätt och vissa andra lagar som har samband med detta lagpaket reviderades den 3 juli 2017.  Med dessa revideringar genomfördes EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och den andra förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.

Läs mer om temat via länkarna nedan:

Förordningen om överföringar av medel har börjat tillämpas

EU-förordningen om överföringar av medel tillämpas sedan den 26 juni 2017.

Enligt förordningen ska aktörerna meddela Finansinspektionen om observerade brister i betalningsuppgifterna. Underrättelserna ska skickas till Finansinspektionens e-postlåda maksuntiedot(at)fiva.fi. Underrättelsen ska göras på den blankett som öppnas via länken.

Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer innehåller närmare anvisningar om på vilket sätt betaltjänstleverantörer ska handla för att fylla kraven i förordning 2015/847. Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer på finska och svenska kan läsas på europeiska tillsynsmyndigheternas webbplatser.

Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer har genomförts genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 5/2018.

Europeiska tillsynsmyndigheternas rapport om central kontaktperson och utkast till teknisk standard

Finland har utnyttjat möjligheten att med stöd av det fjärde penningtvättsdirektivet kräva att utländska aktörer som tillhandahåller betaltjänster eller utgivning av elektroniska pengar i Finland ska utse en central kontaktperson (penningtvättslagen, kap. 3 § 14).

De europeiska tillsynsmyndigheterna har överlämnat sin rapport om en teknisk standard om detta till kommissionen för godkännande. Den tekniska standarden kommer att ställa upp kriterier för medlemsstater om under vilka omständigheter nationella tillsynsmyndigheter kan kräva att utländska tillhandahållare av betaltjänster och utgivare av elektroniska pengar utser en central kontaktperson. I standarden slås också fast de uppgifter som värdlandet kan kräva att en central kontaktperson ska utföra för att följa landets lagstiftning.

EBAs rapport om genomförande av AML/CFT-policy på koncernnivå i s.k. tredjeländer

De europeiska tillsynsmyndigheterna har utarbetat en rapport om ansvariga enheters skyldighet att genomföra riktlinjer och förfaranden på koncernnivå rörande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i situationer där den ansvariga enheten har en filial eller ett dotterbolag i ett s.k. tredjeland, där lagstiftningen begränsar efterlevnad av koncernens riktlinjer och rutiner. Rapporten har överlämnats till kommissionen för godkännande.