Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för tillhandahållare av investeringstjänster

Öppna alla Stäng alla
Organisation av verksamheten i företag under tillsyn

Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Fondbolag Betaltjänstleverantörer Tillhandahållare av investeringstjänster

Anvisningar för en sund ersättningspolicy och upplysningskrav Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Lämplighetsprövning (fit & proper) Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Kundkännedom - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Kreditinstitut Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Riskhantering

Rapportering av inteckning av tillgångar Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Fondbolag Betaltjänstleverantörer Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Riktlinjer för institutens stresstestning Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Hantering av marknadsrisker Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Hantering av likviditetsrisk Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Bokföring och årsredovisning

Rapportering av finansiell information Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Kapitaltäckning

Sameuropeisk rapportering (COREP) Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Information om ICAAP och ILAAP som samlas in inom ramen för SREP Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Företagens interna kapitalutvärdering Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Uppföranderegler

Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida återbetalning av ett bolån Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt sparande och i försäkringar Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Tillhandahållare av investeringstjänster

Handläggning av kundklagomål Kreditinstitut Fondbolag Betaltjänstleverantörer Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter Kreditinstitut Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Verksamhet på värdepappersmarknaden

Anvisning om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Erbjudande och börsnotering av värdepapper Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Emittenter och investerare

Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Arbetspensionsförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Handelsparter från tredjeland Börsen och andra handelsplatser Tillhandahållare av investeringstjänster

Personer som mottar marknadssonderingar Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Anvisningar avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II Börsen och andra handelsplatser Tillhandahållare av investeringstjänster

För rapportering om internaliserad Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Presentation av information i ett prospekt enligt prospektförordningen Tillhandahållare av investeringstjänster Emittenter och investerare

Diverse föreskrifter och anvisningar

Införande av LEI-nummer Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat Kreditinstitut Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Anvisningar för bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav Kreditinstitut Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Kriterier beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av punkterna 6 och 7 i avsnitt C i bilaga 1 till Mifid II Tillhandahållare av investeringstjänster

Rapportering av interna transaktioner Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Tillsyn av finans- och försäkringskonglomerat Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Rapportering av exponeringar mot närstående Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster