Företagen under tillsyn måste vara insatta i sina kunders verksamhet, identifiera och utreda tvivelaktiga affärstransaktioner och underrätta centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen om sina misstankar. Under denna rubrik har vi samlat anvisningar om kundkännedom och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism för företagen under tillsyn.

Åtgärderna mot penningtvätt och finansiering av terrorism bygger på internationella standarder. Avsikten med regleringen är att etablera enhetliga uppföranderegler för kundkännedom på den globala finansmarknaden. I detta arbete har FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), som är en internationell samarbetsgrupp på regeringsnivå vid OECD en viktig roll. EU:s penningtvättsdirektiv bygger på FATF:s rekommendationer.

Centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen i Finland undersöker inlämnade anmälningar om misstänkt penningtvätt. Lagstiftningen mot penningtvätt ligger på finansministeriets ansvar, medan det är Finansinspektionens uppgift att övervaka att rutinerna, riskhanteringen och den interna kontrollen hos företagen under tillsyn uppfyller lagens krav.

Ett företag under tillsyn eller en anställd i dess tjänst kan dömas till straff för försummelse av sina skyldigheter (enligt penningtvättslagen) avseende kundkännedom och förebyggande av penningtvätt/finansiering av terrorism. Ett företag under tillsyn kan göra sig skyldigt till penningtvätt av oaktsamhet exempelvis om företaget ger kunden hjälp eller råd vid placering, bildande av skenbolag eller överföring av medel trots att företaget har vägande skäl att betvivla kundens affärstransaktioner.

Föreskrifterna och anvisningarna har upprättats i enlighet med lagen om penningtvätt, som trädde i kraft den 1 augusti 2008, och de bestämmelser som meddelats med stöd av den. Vi ber er beakta att föreskrifterna och anvisningarna inte är uppdaterade till alla delar, eftersom de inte beaktar de ändringar i lagen om penningtvätt som trädde i kraft den 3 juli 2017 (444/2017) eller andra bestämmelser som upphävts eller meddelats i samband med totalrevideringen av lagen, och inte heller lagar om ändring av penningtvättslagar (406/2018 och 573/2019) eller andra lagar som har samband med den, som trädde i kraft den 5 juni 2016 och den 1 maj 2019. Vi uppdaterar föreskrifterna och anvisningarna under 2019.

Standard 2.4

Kundkännedom – åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lagstiftning om förhindrade och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och lagar som har samband med den ändrades den 5 juni 2018 och den 1 maj 2019.

Läs mer om temat via länkarna nedan:

Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (penningtvättslagen), lagen om centralen för utredning av penningtvätt och vissa andra lagar som har samband med detta lagpaket reviderades den 3 juli 2017.  Med dessa revideringar genomfördes EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och den andra förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.

Läs mer om temat via länkarna nedan:

Förordningen om överföringar av medel har börjat tillämpas

EU-förordningen om överföringar av medel tillämpas sedan den 26 juni 2017.

Enligt förordningen ska aktörerna meddela Finansinspektionen om observerade brister i betalningsuppgifterna. Underrättelserna ska skickas till Finansinspektionens e-postlåda maksuntiedot(at)fiva.fi. Underrättelsen ska göras på den blankett som öppnas via länken.

Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer innehåller närmare anvisningar om på vilket sätt betaltjänstleverantörer ska handla för att fylla kraven i förordning 2015/847. Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer på finska och svenska kan läsas på europeiska tillsynsmyndigheternas webbplatser.

Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer har genomförts genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 5/2018.

Kommissionens överstatliga riskbedömning

Kommissionen publicerade i juni 2017 den första överstatliga rapporten om bedömningen av de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar EU:s inre marknad.

Rapporten syftar till att hjälpa medlemsstaterna att identifiera, analysera och åtgärda risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. I rapporten analyseras riskerna inom och utanför den finansiella sektorn och utreds nya framväxande risker, såsom virtuella valutor eller plattformar för gräsrotsfinansiering.

Rapporten innehåller:

  • en omfattande kartläggning av risker per relevant område och en förteckning över de hjälpmedel som brottslingar oftast använder för att tvätta pengar.
  • rekommendationer till medlemsstaterna om hur man på lämpligt sätt ska hantera de identifierade riskerna, till exempel genom att lägga större tonvikt vid riskanalys eller tillsynsåtgärder om specifika åtgärder.

Europeiska kommissionen har åtagit sig att undersöka möjligheterna att förbättra drift och gränsöverskridande samarbete mellan finansunderrättelseenheter.  Kommissionen kommer att fortsätta att se över utvecklingen av kampen mot penningtvätt och risker för finansiering av terrorism och kommer att utfärda en ny bedömning av dessa risker senast i juni 2019 och därefter vartannat år.

Europeiska tillsynsmyndigheternas anvisningar och ställningstaganden om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Europeiska tillsynsmyndigheten ESA (European Supervisory Authority) består av tre myndigheter: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA, Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) . Enligt det fjärde penningtvättsdirektivet har dessa tillsynsmyndigheter en skyldighet att meddela gemensamma riktlinjer (Joint Guidelines) och lämna till kommissionen förslag till tekniska standarder (Regulatory Technical Standard, RTS). Tillsynsmyndigheterna har också berett ställningstaganden (Joint Opinion) om samma tema.

Gemensamma riktlinjer för riskbaserad tillsyn (The Risk-Based Supervision Guidelines)

De europeiska tillsynsmyndigheterna publicerade i november 2016 gemensamma riktlinjer om de utmärkande dragen för en riskbaserad tillsynsmetod för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och vilka åtgärder som ska vidtas vid tillsyn (Riktlinjer för riskbaserad tillsyn, Risk-Based Supervision Guidelines).

Av de gemensamma riktlinjerna framgår de europeiska tillsynsmyndigheternas syn på lämplig riskbaserad tillsynspraxis inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn för att förhindrapenningtvätt och finansiering av terrorism. Riktlinjerna gäller de nationella behöriga finansiella tillsynsmyndigheterna i europeiska medlemsstater. Däremot gäller de inte sådana finansinstitut som avses i det fjärde penningtvättsdirektivet.

De behöriga myndigheterna ska tillämpa dessa riktlinjer när de utformar, genomför, granskar och förbättrar sina egna riskbaserade tillsynsmodeller för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De behöriga myndigheterna ska följa riktlinjerna genom att på lämpligt sätt införliva dem i sin tillsynspraxis (comply or explain-principen.)

Yttrande om riskerna med penningtvätt och finansiering av terrorism för EU:s finansiella sektor

De europeiska tillsynsmyndigheterna publicerade den 20 februari 2017 ett gemensamt yttrande om de risker som penningtvätt och finansiering av terrorism medför för EU:s finansiella sektor (Joint Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union’s financial sector). Yttrandet lämnades också till EU-kommissionen som ett led i den överstatliga riskbedömningsövningen. Enligt det fjärde penningtvättsdirektivet är tillsynsmyndigheterna skyldiga att lämna ett yttrande om riskerna med penningtvätt och finansiering av terrorism på EU-nivå för att stödja kommissionens arbete.

EU:s tillsynsmyndigheter uppdaterar riskbedömningen två år efter det första yttrandet.

Riktlinjer för riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism (The Risk Factors Guidelines)

I enlighet med kraven i det fjärde penningtvättsdirektivet publicerade de europeiska tillsynsmyndigheterna den 26 juni 2017 gemensamma riktlinjer om riskfaktorer och förenklade och skärpta åtgärder för kundkännedom. Riktlinjerna är avsedda att tjäna som verktyg för verksamhetsutövare vid bedömning av verksamheten och de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som hänger samman med kundrelationer. I dokumentet beskrivs också åtgärder och andra kontroller som behövs för riskhantering. Dessa riktlinjer har börjat tillämpas den 26 juni 2018.

Europeiska tillsynsmyndigheternas rapport om central kontaktperson och utkast till teknisk standard

Finland har utnyttjat möjligheten att med stöd av det fjärde penningtvättsdirektivet kräva att utländska aktörer som tillhandahåller betaltjänster eller utgivning av elektroniska pengar i Finland ska utse en central kontaktperson (penningtvättslagen, kap. 3 § 14).

De europeiska tillsynsmyndigheterna har överlämnat sin rapport om en teknisk standard om detta till kommissionen för godkännande. Den tekniska standarden kommer att ställa upp kriterier för medlemsstater om under vilka omständigheter nationella tillsynsmyndigheter kan kräva att utländska tillhandahållare av betaltjänster och utgivare av elektroniska pengar utser en central kontaktperson. I standarden slås också fast de uppgifter som värdlandet kan kräva att en central kontaktperson ska utföra för att följa landets lagstiftning.

EBAs rapport om genomförande av AML/CFT-policy på koncernnivå i s.k. tredjeländer

De europeiska tillsynsmyndigheterna har utarbetat en rapport om ansvariga enheters skyldighet att genomföra riktlinjer och förfaranden på koncernnivå rörande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i situationer där den ansvariga enheten har en filial eller ett dotterbolag i ett s.k. tredjeland, där lagstiftningen begränsar efterlevnad av koncernens riktlinjer och rutiner. Rapporten har överlämnats till kommissionen för godkännande.

Nyhetsbrevet Tunne asiakkaasi – estä rahanpesu (Känn dina kunder – förhindra penningtvätt)

Syftet med nyhetsbrevet är bl.a. att sprida information om nationella och internationella regleringsprojekt i anslutning till förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt att förmedla senaste nytt från branschens nationella och internationella organisationer. Nyhetsbrevet utkommer på finska.

Internationella finansiella sanktioner och ändringar i dem publiceras på utrikesministeriets webbplats.

Beställ nyhetsbrevet till din e-post

Kontaktinformation

  • Byråchef Pekka Vasara, telefon 09 183 5513

Se också

Andra nyttiga länkar

Nyttig information om europeiska AML/CFT-projekt på EBAs webbplats

På Europeiska bankmyndighetens webbplats finns aktuell information om europeiska projekt för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.