Valvottavatiedote 14.3.2019 – 7/2019

Lisäeläkelaitoksien hallintoon uusia määräyksiä ja ohjeita sekä vakuutussektorille määräyksiin ja ohjeisiin muutoksia

Finanssivalvonta on antanut 7.3.2019 uudet määräykset ja ohjeet lisäeläkelaitosten hallintoa koskien. Lisäksi vakuutussektoria koskeviin muihin Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin on tehty muutoksia, joista jäljempänä tiedotteessa tarkemmat tiedot määräys- ja ohjekohtaisesti.

Lisäeläkelaitosten hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet

Vuoden vaihteessa 2019 tulivat voimaan eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain muuttamisesta annetut lait 1295/2018 ja 1296/2018. Lakimuutoksien johdosta Finanssivalvonta antoi uudet lisäeläkelaitosten hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet. 

Finanssivalvonta antoi määräyksiä ja ohjeita lisäeläkelaitosten vakuutettujen lukumäärää koskevasta ilmoituksesta, koska jatkossa eläkesäätiö- ja vakuutuskassalaissa noudatettavien säännöksien laajuus määräytyy osin sen perusteella kuinka monta vakuutettua lisäeläkelaitoksessa on. Finanssivalvonnan on merkittävä rekisteriin vakuutettujen lukumäärä lisäeläkelaitoksen tekemän ilmoituksen perusteella.

Uutena velvoitteena lisäeläkelaitoksien on ilmoitettava keskeisen toiminnon, johtamisen tai hallinnoinnin ulkoistuksista Finanssivalvonnalle. Määräyksissä määritellään tarkemmin johtamisen ja hallinnon toiminnot, joita ilmoitusvelvollisuus koskee keskeisen toiminnon lisäksi. Lisäeläkelaitoksen on lain voimaantulosta kuuden kuukauden sisällä ilmoitettava ulkoistuksesta Finanssivalvonnalle.

Eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa määritellään uutena asiana lisäeläkelaitosten keskeiset toiminnot, jotka ovat sisäisen tarkastuksen toiminto, riskienhallintatoiminto ja tietyissä tapauksissa aktuaaritoiminto. Laissa säädetyt hyvämaineisuutta ja sopivuutta koskevat vaatimukset (ns. fit & proper) koskevat keskeisiä toimintoja suorittavia henkilöitä ja toiminnasta tosiasiallisesti vastaavia henkilöitä (valvottavan hallituksen jäsenet, eläkesäätiön asiamies ja eläkekassan toimitusjohtaja). Fit & proper -vaatimukset toiminnasta tosiasiallisesti vastaavien henkilöiden osalta koskevat myös sellaisia eläkesäätiöitä ja eläkekassoja, jotka harjoittavat sekä lisäeläketoimintaa että lakisääteistä eläketoimintaa, jos lisäeläketoimintaa harjoittavassa osastossa on vähintään 100 vakuutettua.

Toiminnasta tosiasiallisesti vastaavien henkilöiden osalta Finanssivalvonnan voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita tarkennettiin kirjoittamalla määräyksiin ja ohjeisiin, mitä hyvämaineisuus tarkoittaa, ja millaista osaamista sopivuutta koskeva vaatimus edellyttää. Keskeisiä toimintoja suorittavien henkilöiden osalta määräykset ja ohjeet ovat uusia.

Finanssivalvonta antoi määräyksiä ja ohjeita lisäeläkelaitoksen Finanssivalvonnalta haettavasta luvasta, jos se aikoo suorituttaa keskeistä toimintoa samalla henkilöllä tai organisaatioyksiköllä kuin työnantaja.

Uudistetussa lainsäädännössä lisäeläkelaitokset on velvoitettu antamaan vakuutetuilleen vuosittain lisäeläkkeen eläke-etuusotteen, jolla on ilmoitettava muun muassa lisäeläke-ennuste. Finanssivalvonta antoi määräyksiä lisäeläke-ennusteen laskennassa käytettävistä olettamista.

Määräykset ja ohjeet 19/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat

Määräyksiin ja ohjeisiin 19/2013 on tehty vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain mukaiset teksti- ja pykälämuutokset (uudet VKL 83 m § ja ESL 47 p §). Tiedonkeruulomakkeita VO01e, VO01f, VO02e ja VO02f on muokattu vastaavilta osin ja myös aikaisemmin saatujen kommenttien perusteella tiedonkeruulomakkeita ja niiden ohjeita on selvennetty. Lisäksi, Määräyksiä ja ohjeita 19/2013 on täsmennetty aikaisemmin esiin tulleiden katetta koskevien tulkintatapausten vuoksi.

Katemääräyksissä on huomioitu johdannaisiin liittyvät uudet kohdat (VKL 83 § ja ESL 46 b §), joissa todetaan, että johdannaisiin tehtävät sijoitukset tulee sallia, jos ne pienentävät sijoitusriskiä tai jos ne mahdollistavat sijoitusten tehokkaan hoidon.

Määräykset ja ohjeet 4/2012 Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet / Määräykset ja ohjeet 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet

Eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa lisäeläkelaitosten eläkevastuun/vastuuvelan laskennassa käytettävän koron enimmäismäärän määrääminen on siirretty STM:ltä Finanssivalvonnalle. Määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty määräys enimmäiskorosta, joka laskee portaittain 3 prosenttiin vuonna 2024.

Määräykset ja ohjeet 4/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Laki vakuutusedustuksesta (570/2005) on kumottu lailla vakuutusten tarjoamisesta (234/2018) ja uuden lain mukaiset muutokset on päivitetty määräyksiin ja ohjeisiin sekä liitteenä olevaan taulukkoon 7.4. Myös liitteenä olevaan taulukkoon 7.2 ”Tietoja työkyvyttömyysriskin hallitsemiseksi tehdyistä palvelusopimuksista” on lisätty uusi sarake, jossa pyydetään tietoa sopimuksen kestosta. Muut muutokset liittyvät yksittäisiin selvennyksiin ja lisäyksiin.

Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet

  • 14/2012 Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset
  • 15/2012 Eläkekassat ja –säätiöt

Määräyksiin ja ohjeisiin 14/2012 on tehty vähäisiä muutoksia johtuen tulotietojärjestelmästä sekä poistettu Etera-viittaukset, jotka eivät enää fuusion jälkeen ole ajankohtaisia. Lisäksi kiinteistösijoitusten tase-erää on tarkennettu. Muilta osin muutokset ovat vähäisiä ja teknisluontoisia. VA, VB, VD, VF, VO06a ja VP tiedonkeruulomakkeille ja niiden ohjeisiin on tehty vastaavat muutokset. Määräyksiin ja ohjeisiin 15/2012 on tehty muutama lakitekninen muutos sekä tarkennettu kiinteistösijoitusten tase-erää.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 31.3.2019.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu lausuntoyhteenveto. Lausuntoyhteenveto on nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

  • Määräykset ja ohjeet 1/2019 Mikko Kuusela, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5525 tai mikko.kuusela(at)finanssivalvonta.fi
  • Määräykset ja ohjeet 1/2019 Marja Koponen, johtava lakimies, puhelin 09 183 5555 tai marja.koponen(at)finanssivalvonta.fi
  • Määräykset ja ohjeet 19/2013, VO-tiedonkeruun tiedonkeruutaulukot VO01e, VO01f, VO02e, VO02f ja VO-tiedonkeruun ohje: riskiasiantuntija Johanna Korhonen, puhelin 09 183 5541 tai johanna.korhonen(at)finanssivalvonta.fi
  • Määräykset 4/2012, 5/2012: matemaatikko Anna Keinänen, puhelin 09 183 5536 tai anna.keinanen(at)finanssivalvonta.fi
  • Määräykset ja ohjeet 4/2015, 14/2012, 15/2012 sekä tiedonkeruulomakkeet VA03, VB036, VD01a ja VD02 sekä VD-ohje: tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, puhelin 09 183 5350 tai marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi
  • Tiedonkeruulomakkeet VF06a, VO06a, VP01, VP02 ja VP03 sekä VF- ja VP-ohjeet: johtava matemaatikko Satu Korhonen, puhelin 09 183 5242 tai satu.korhonen(at)finanssivalvonta.fi 

Liitteet