Kiinteistöriskit kasvoivat heikon talouskehityksen ja nousseiden korkojen seurauksena

Finanssisektorin toimintaympäristö heikentyi vuonna 2023, kun korkea inflaatio ja korkotaso sekä talouskasvun hiipuminen rasittivat kotitalouksia ja yrityksiä.1

Heikko suhdannekehitys yhdessä nousevien hoito-, korjaus-, rakennus- ja rahoituskustannusten kanssa koetteli varsinkin kiinteistö- ja rakennusalaa. Samalla kiinteistö- ja rakennustoimialan tuotot olivat paineessa, kun rakennettujen asuinkiinteistöjen kauppa hiljentyi ja kilpailu vuokralaisista heikensi vuokrankorotusmahdollisuuksia. Rakentamisen hidastuminen oli erityisen voimakasta ja kiinteistöjen hinnat laskivat vuonna 2023. Laskevat kiinteistöhinnat, kaupankäynnin vaimeus ja markkinoiden epävarmuus kohottivat puolestaan finanssisektorin luotto-, sijoitus- ja likviditeettiriskejä.

Suomen finanssisektorilla on huomattavia altistumia asunto- ja kiinteistömarkkinoille. Saamiset ovat monelta osin suuremmat kuin Euroopassa keskimäärin. Järjestämättömien taloyhtiölainojen osuus nousi viime vuonna, ja luottoriskiltään kohonneiden taloyhtiölainojen kasvu jatkui. Myös kiinteistö- ja rakennussektorilla luottoriskiltään kohonneiden luottojen osuudet jatkoivat kasvuaan.

Kiinteistöriskit heijastuivat myös työeläkelaitoksiin, joiden suorien ja epäsuorien kiinteistösijoitusten osuus sijoitusallokaatiossa oli noin 12 % (Q3/2023). Niiden tuotto oli vuonna 2023 negatiivinen. Syksyllä 2023 Finanssivalvonnan julkaisemien kvartaalitietojen mukaan myös henki- ja vahinkovakuutusyhtiöillä kiinteistösijoitusten tuotot olivat matalimmat yli kymmeneen vuoteen.

Kiinteistömarkkinoiden heikko kehitys on näkynyt myös kotimaisissa avoimissa kiinteistörahastoissa negatiivisina arvonmuutoksina ja sijoittajien lunastusten kasvuna. Kiinteistörahastot ovat tehneet haastavassa markkinatilanteessa muutoksia sääntöihinsä esimerkiksi harventamalla rahastojen aukioloaikaa ja aikaistamalla lunastustoimeksiantojen ennakkoilmoitusaikaa.

Kohonneiden riskien aikana vakavaraisuuden ja varautumisen merkitys korostuu

Toimintaympäristön turbulenssista huolimatta finanssisektorilla ei näkynyt vuoden 2023 lopussa merkkejä luotto-, sijoitus- tai likviditeettiriskien laaja-alaisesta ja voimakkaasta realisoitumisesta. Kohonneiden riskien aikana vakavaraisuuden, vahvan riskinkantokyvyn ja varautumisen merkitys korostuvat.

Finanssisektorin riskejä pienentävät ja niiltä suojaavat huolellinen riskienhallinta ja sijoitustoiminnan luonne sekä sektorin vahva tappion- ja häiriönsietokyky mukaan lukien häiriönsietokykyä vahvistavat ja varmistavat sääntely- ja viranomaisvaatimukset.

Finanssivalvonta kiinnitti erityishuomiota kiinteistöriskeihin

Myös valvonnan painopisteet vuonna 2023 vastasivat toimintaympäristön muutoksiin. Finanssivalvonta kiinnitti valvonnassaan erityishuomiota muun muassa luotto- ja likviditeettiriskin hallintaan, hallinnon luotettavuuteen sekä operatiivisiin riskeihin kuten kyberriskeihin.

Luottoriskien ja kiinteistösektorin riskien valvonta oli yksi pankkivalvonnan painopistealueista. Vakuutus- ja eläkesektorin valvonnassa kiinnitettiin puolestaan erityistä huomiota kiinteistösijoitusten arvostukseen ja arvostuskäytäntöihin. Rahastojen likviditeetinhallinta ja arvonmääritys ovat olleet rahastovalvonnan painopistealueita vuosina 2019–2023. Lisäksi vuonna 2023 toteutettiin teema-arvio avointen kiinteistörahastojen maksuvalmiuden stressitestauksesta.

Finanssivalvonnan havaintojen mukaan kiinteistörahastojen stressitesteissä on edelleen kehitettävää, sillä osa yhtiöistä ei esimerkiksi riittävästi huomioinut stressitestiskenaarioissa kiinteistöihin liittyviä markkinariskejä ja tulosten raportoinnissa hallitukselle oli puutteita. Finanssivalvonta seuraa yhtiöiden toimia rahastojen maksuvalmiutta koskevien stressitestien kehittämiseksi sekä kiinteistörahastojen tilannetta myös vuonna 2024.

Talouden kehitykseen liittyy edelleen paljon epävarmuutta, joten finanssisektorin riskit ovat edelleen vuoden 2024 alussa korkealla tasolla. Finanssivalvonnan tulevat toiminnan painotukset vastaavatkin omalta osaltaan näihin toimintaympäristömuutosten tuomiin riskeihin myös jatkossa.


1 Lisätietoja Suomen talouden tilanteesta vuonna 2023 Suomen Pankin talouskatsauksesta ja ennusteesta. Suomen talous pakkasella – Euro ja talous, https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/tiedotteet/2023/suomen-talous-on-taantumassa-ja-toipuminen-takkuaa/.