Vuoden 2022 teemat

Kasvaneet kyberriskit nousivat keskeiseksi teemaksi vuonna 2022; Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan Finanssivalvonta reagoi kyberturvallisuustilanteen heikentymisen uhkaan ennakoivasti tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Lisäksi Finanssivalvonta paransi omaa varautumistaan. Tätä aihetta käsitellään artikkelissa Geopoliittinen tilanne vauhditti kyberhyökkäyksiin varautumista finanssisektorilla.

Venäjän hyökkäyssodan seurauksena myös energian hinnat nousivat voimakkaasti Euroopassa. Yksi Finanssivalvonnan tehtävistä on valvoa sähkön johdannaismarkkinoita yhteistyössä Energiaviraston kanssa, ja syksyllä 2022 sähkön futuurihintojen voimakkaasta noususta aiheutui uhkia markkinoiden toimivuudelle. Tilannetta ja toimenpiteitä kuvataan artikkelissa Energiakriisi heilutti sähkön johdannaismarkkinoita.

Kryptovarat pysyivät edellisen vuoden tapaan näkyvänä ilmiönä myös vuonna 2022, kun virtuaalivaluttamarkkinoilla koettiin ennennäkemätöntä epävarmuutta. Marraskuussa alan suurimpiin kuulunut virtuaalivaluuttapörssi FTX ajautui syöksykierteeseen, joka päättyi konkurssiin. Vuoden 2022 tapahtumat nostivat esiin sääntelyn tarvetta tälläkin alueella. Tätä aihetta käsitellään artikkelissa Epävarmuuden vuosi virtuaalivaluuttamarkkinoilla.

Ilmastonmuutos säily keskeisenä teemana vuonna 2022. Euroopan keskuspankki ja kansalliset valvojat tekivät pankeille ilmastostressitestit, jotka valmistuivat kesällä, ja loppuvuodesta EKP asetti pankeille ilmasto- ja ympäristöriskien valvontaodotusten saavuttamisen määräajaksi vuoden 2024 lopun. Pankkien ilmastostressitestien arviosta kerrotaan artikkelissa EKP:n ilmastostressitestaus ja teema-arvio: pankkien on huomioitava ilmastonmuutoksen vaikutukset toiminnassaan ja riskienhallinnassaan.

Finanssivalvonta seuraa valvottaviensa toimintaa, ja puuttuu tarvittaessa laiminlyönteihin ja määrää tarvittaessa seuraamuksia. Silloin kun hallinnon toimivuudessa on ongelmia, ne usein näkyvät puutteina toiminnassa, kuten menettelytavoista, velvoitteista ja vakavaraisuudesta huolehtimisessa. Aihetta käsittelee artikkeli Hyvä hallinto varmistaa valvottavan toimintaa, vakavaraisuutta ja sitä, että asiakkaan rahat ja vakuutetut edut ovat turvassa.