EKP:n ilmastostressitestaus ja teema-arvio: pankkien on huomioitava ilmastonmuutoksen vaikutukset toiminnassaan ja riskienhallinnassaan

Euroopan keskuspankki EKP julkaisi pankkien ilmastostressitestin tulokset viime vuoden heinäkuussa ja teema-arvion eurooppalaisten pankkien ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnasta marraskuussa. Tuloksista kävi ilmi, etteivät pankit vieläkään ota ilmastoriskejä riittävän hyvin huomioon sisäisissä malleissaan ja stressitestauksessaan, vaikka tilanne onkin parantunut sitten vuoden 2020.

Vuoden 2022 aikana tehtiin kaksi isoa EKP:n ilmasto- ja ympäristöriskien erityisarviointia. Ilmastostressitestin avulla saatiin hyvä kokonaiskuva pankkien tavoista hallita ilmastoriskejään. Stressitestin lisäksi EKP teki teema-arvion, jossa paneuduttiin myös pankkien riskistrategioihin sekä niiden hallinto- ja riskienhallintaprosesseihin. Suomessa toimivista pankeista ilmastostressitestiin ja teema-arvioon osallistuivat suurimmat pankit.

Hallittu siirtymä vihreään talouteen vähentää pankkien tappioita

Viime vuonna toteutettu pankkien ilmastostressitesti oli ensimmäinen laatuaan ja osa EKP:n pyrkimystä luotsata eurooppalaiset pankit siirtymävaiheen yli vihreämpään talouteen. Testiin osallistui kaikkiaan 104 pankkia. Kävi ilmi, että 60 % pankeista ei vielä tee järjestelmällisesti omia ilmastoriskistressitestejä eikä useimmissa pankeissa ilmastoriskejä ole myöskään sisällytetty luottoriskimalleihin. Vain viidennes pankeista kertoi kiinnittäneensä luotonannossa huomiota mahdollisiin ilmastoriskeihin. Vielä tällä hetkellä pankit saavat kaksi kolmannesta yritysasiakkaisiin liittyvistä tuloistaan hiilivaltaisilta aloilta.

Stressitestistä saatiin hyödyllistä tietoa sekä pankkien että pankkivalvojien käyttöön. Tarkoituksena oli selvittää ilmastoriskeihin liittyviä haavoittuvuustekijöitä, hyviä käytäntöjä ja haasteita. Testin tulokset otetaan huomioon valvojan arvioinnissa, vielä niillä ei kuitenkaan ollut suoraa vaikutusta pankkien pääomaohjeistukseen.

Testistä saadut tiedot auttavat pankkeja parantamaan niiden omia ilmastoriskien stressitestauskäytäntöjä ja valmistautumaan paremmin ilmastoneutraaliuden edellyttämään vihreään siirtymään. Testin perusteella voitiin todeta, että pankeille aiheutuu vähiten tappioita, mikäli ne siirtyvät hallitusti vihreään talouteen.

EKP odottaa stressitestien parantavan rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä, ja että pankit kehittävät näin saatujen tietojen pohjalta lähivuosina omat menetelmät ilmastoriskeihin liittyvää stressitestausta varten.

Pankit altistuvat olennaisesti ilmasto- ja ympäristöriskeille

Marraskuussa julkaistun teema-arvion tavoitteena oli tarkistaa, tunnistavatko ja hallitsevatko pankit riittävästi ilmasto- ja ympäristöriskejä EKP:n valvontaodotusten mukaisesti. Siinä perehdyttiin myös pankkien riskistrategioihin sekä niiden hallinto- ja riskienhallintaprosesseihin. Teema-arviossa oli mukana 186 eurooppalaista pankkia.

Tulosten perusteella pankit ovat suurilta osin yhtä mieltä siitä, että ne altistuvat olennaisesti ilmasto- ja ympäristöriskeille sekä lyhyellä että pidemmällä aikajänteellä. Monella pankilla ilmasto- ja ympäristöriskien kokonaisvaltainen hallinta ja selkeä toteutus on vielä kesken. Esimerkiksi ilmastoriskeille ei ole asetettu tavoitteita ja riskilimiittejä. Se tarkoittaa, että riskejä ei vielä tehokkaasti mitata ja seurata. Lisäksi haasteet riskien vaikutusten arvioinneissa ja ennakoitavuudessa jatkuvat.

Pankeille määräajat ilmasto- ja ympäristöriskien valvontaodotusten saavuttamiseen

Stressitestin tulokset ja teema-arviossa havaitut puutteet on annettu pankeille, ja tulevina vuosina seurataan, miten pankit korjaavat puutteita. Kaikkiaan pankkivalvoja peräänkuuluttaa pankkeja kiinnittämään enemmän huomiota ilmastoriskeihin. Pankkivalvojat seuraavat puuteiden korjausta osana jatkuvaa valvontatyötä ja valvojan arvioinnissa. EKP on asettanut pankeille ilmasto- ja ympäristöriskien valvontaodotusten saavuttamisen määräajaksi vuoden 2024 lopun.