Valvottavatiedote 22.5.2019 – 19/2019

EMIR Refit - Kaikkien OTC-johdannaisten käyttäjien tulee laskea johdannaispositioiden määrä, kun muutokset tulevat voimaan

OTC-johdannaisten vastapuolten on pian varauduttava laskemaan kuukauden lopun keskimääräiset johdannaispositionsa edeltävän 12 kuukauden ajalta. Erityisen tärkeää tämä on niille vastapuolille, jotka eivät ole aikaisemmin olleet määritysvelvollisuuden piirissä.

EMIR Refit

Komission EU-lainsäädännön keventämisohjelmaan (REFIT) liittyvä muutosasetus EMIRiin1 on valmistunut (muutosasetus). Se sisältää eräitä merkittäviä muutoksia:

  • OTC-johdannaisten vastapuolten luokitteluun,
  • määritysvelvollisuuteen (velvollisuus määrittää OTC-johdannaiset keskusvastapuolessa) ja
  • johdannaissopimusten raportointiin kauppatietorekisteriin.

Muutosasetusta ei ole vielä tätä kirjoitettaessa julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, eivätkä muutokset näin ollen ole vielä voimassa. Pääosa muutoksista tulee voimaan 20 päivän kuluttua muutosasetuksen julkaisemisesta. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) arvioi, että muutosasetuksen julkaiseminen voisi tapahtua vielä toukokuun aikana, ja julkisti 28.3.2019 kannanoton2, jolla se kiinnittää OTC-johdannaisten käyttäjien huomiota erityisesti muutoksiin, jotka koskevat vastapuolten luokittelua. Ennakkovaroitus on tarpeen, jotta OTC-johdannaisten käyttäjät eivät tietämättään rikkoisi muutosasetuksen mukaisia velvoitteitaan. Myös tässä tiedotteessa keskitytään siihen, miten vastapuolten luokittelu muuttuu ja mitä vastapuolten tulee varautua tekemään heti muutosasetuksen voimaantullessa sen varmistamiseksi, että ne luokitellaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Uusi luokittelu finanssialalla toimiville vastapuolille

EMIRin voimassa olevan luokittelun mukaan OTC-johdannaisten vastapuolet jaetaan finanssialalla toimiviin vastapuoliin (financial counterparty, FC) ja finanssialan ulkopuolisiin vastapuoliin (non-financial counterparty, NFC). Finanssialan ulkopuoliset vastapuolet jaetaan edelleen määrityskynnysarvon ylittäjiin (NFC+) ja muihin finanssialan ulkopuolisiin vastapuoliin (NFC-). Komission delegoidun asetuksen (EU) 149/2013 11 artiklan mukaan määrityskynnysarvot ovat bruttonimellisarvoina:

  • luottojohdannaissopimuksille EUR 1 miljardi
  • osakejohdannaissopimuksille EUR 1 miljardi
  • korkojohdannaissopimuksille EUR 3 miljardia
  • valuuttajohdannaissopimuksille EUR 3 miljardia
  • hyödyke- ja muille johdannaissopimuksille EUR 3 miljardia

Muutosasetus sisältää sen merkittävän muutoksen, että jatkossa myös finanssialalla toimivat vastapuolet tullaan jakamaan määrityskynnysarvon ylittäjiin (FC+) ja muihin finanssialalla toimiviin vastapuoliin (FC-, ns. pienet finanssialalla toimivat vastapuolet). Finanssialalla toimiviin vastapuoliin tullaan ainakin toistaiseksi soveltamaan samoja määrityskynnysarvoja kuin finanssialan ulkopuolisiin vastapuoliin.

Muutokset luokittelun perusteena olevaan OTC-johdannaispositioiden laskentaan

EMIRin voimassa olevan 10 artiklan mukaan finanssialan ulkopuolinen vastapuoli tulee määritysvelvollisuuden piiriin, jos jossain johdannaislajissa sen OTC-johdannaisposition bruttonimellisarvon 30 pankkipäivän liukuva keskiarvo ylittää johdannaislajin määrityskynnysarvon.

Muutosasetus sisältää nimenomaisen säännöllisen laskentavelvoitteen, joka koskee sekä finanssialalla toimivia että sen ulkopuolisia vastapuolia, eikä laskennan kohteena jatkossa enää ole position 30 pankkipäivän liukuva keskiarvo. Muutosasetuksen mukaan kaikkien OTC-johdannaisten käyttäjien, mukaan lukien finanssialalla toimivien vastapuolten, pitää laskea 12 kuukauden välein OTC-johdannaispositioidensa kuukauden lopun bruttonimellisarvojen keskiarvot edeltävän 12 kuukauden ajalta ja verrata niitä määrityskynnysarvoihin. Kuten nykysääntelyn mukaan laskettaessa positioita tulee ottaa huomioon kaikki vastapuolen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten tekemät OTC-johdannaiset. Finanssialan ulkopuoliset vastapuolet voivat kuitenkin edelleen jättää pois laskennasta ns. suojaustarkoituksessa tehdyt OTC-johdannaiset. Finanssialalla toimivilla vastapuolilla ei tule olemaan vastaavaa mahdollisuutta. Laskennan tuloksena todetusta kynnysarvon ylityksestä tulee tehdä ilmoitus ESMAlle ja Finanssivalvonnalle. Vastaava ilmoitus tulee tehtäväksi myös, jos kynnysarvo ei enää ylity ja ilmoittaja haluaa vapautua määritysvelvollisuudesta ja muista ylitykseen liittyvistä velvoitteista.

ESMAn kannanoton mukaan tämä laskenta tulee kaikkien vastapuolten tehtäväksi ensimmäisen kerran heti, kun muutosasetus tulee voimaan, eli mahdollisesti jo kesäkuussa. Laskennan voi jättää tekemättä vain, jos ilmoittaa siitä ESMAlle ja Finanssivalvonnalle. Ilmoittaja tulee silloin määritysvelvollisuuden piiriin ja ottaa kantaakseen muut luokitukseen liittyvät tiukemmat, esimerkiksi riskienhallintaan koskevat, velvoitteet. Finanssialan ulkopuolisesta vastapuolesta, joka jättää laskennan tekemättä, tulee määritysvelvollinen myös kaikissa määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvissa OTC-johdannaislajeissa. Sellainen finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, joka tekee laskelmat, tulee määritysvelvolliseksi vain siinä tai niissä lajeissa, joissa se ylittää kynnysarvon. Finanssialalla toimiva vastapuoli, joka ylittää kynnysarvon jossakin lajissa tai ei tee laskelmaa, on määritysvelvollinen kaikissa määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvissa johdannaislajeissa.

Muutosasetuksessa ei ole laskennan dokumentoinnista erityisiä säännöksiä. On kuitenkin jo pelkästään laskennan tekevien yritysten oikeusturvan kannalta tärkeää, että laskenta ja sen tulokset dokumentoidaan, jotta niistä on mahdollista esittää tarvittaessa selvitys.

ESMAn EMIR Q&A sisältää tarkempia kysymyksiä ja vastauksia nykysääntelyn mukaiseen laskentaan liittyen. Finanssivalvonta odottaa, että ESMA julkaisee muutosasetuksen vaatimat muutokset Q&A:han pian sen jälkeen, kun asetus julkaistaan virallisessa lehdessä.

Laskennan tuloksista ilmoittaminen ja uudelleenlaskenta

Muutosasetuksen voimaantulon jälkeisen ensimmäisen laskennan tuloksesta ei tarvitse ilmoittaa ESMAlle eikä Finanssivalvonnalle, ellei yksi tai useampi määrityskynnysarvo ylity. Laskenta tulee tehdä uudelleen 12 kuukauden välein. Tällöinkin vastapuolen tulee ilmoittaa laskennan tuloksesta vain, jos vastapuolen luokittelu muuttuu suhteessa aiempaan. Laskennan voi tehdä myös aiemmin kuin 12 kuukauden kuluttua edellisestä laskennasta. Tämä voi olla tarkoituksenmukaista erityisesti tilanteessa, jossa OTC-johdannaisten määrä on pysyvästi laskenut alle määrityskynnysarvon.

Ilmoitusten tekeminen käytännössä

ESMA on aiemmin laatinut lomakkeet finanssialan ulkopuolisille vastapuolille kynnysarvon ylittämisestä ilmoittamiseen sekä myös tilanteisiin, joissa aikaisemmin ylitysilmoituksen tehnyt yritys alittaa kynnysarvon. Finanssivalvonta on käyttänyt vastaavia lomakkeita sille tulevien ilmoitusten vastaanottamiseen. ESMA todennäköisesti päivittää ilmoituslomakkeensa uuden sääntelyn mukaisiksi niin, että niitä voivat käyttää sekä finanssialalla toimivat vastapuolet että finanssialan ulkopuoliset vastapuolet. Finanssivalvonta tiedottaa ilmoitusmenettelystä tarkemmin, kun menettely täsmentyy.

Lisätietoja

  • Jyrki Manninen, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5205 tai jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi
  • Arja Voipio, johtava infrastruktuuriasiantuntija, puhelin 09 183 5224 tai arja.voipio(at)finanssivalvonta.fi (7.6.2019 asti)

1Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (European Market Infrastructure Regulation, EMIR)
2https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-guidance-new-emir-refit-regime-clearing-obligation