Lausuntopyyntö 17.9.2018 – 6/2015

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittamista Finanssivalvonnalle koskevat määräykset ja ohjeet

FIVA 8/01.00/2015

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen  toimittamista koskevien määräysten ja ohjeiden muutosluonnoksesta.

Lausunnot pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 30.10.2015.

Uudistuksen sisältö

Näillä muutoksilla määräyksiin ja ohjeisiin1/2011 muutetaan vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden konekielisten valvontatietojen toimittamista Finanssivalvonnalle. Muutosten syynä on Solvenssi II:n täysmääräinen voimaantulo ensi vuoden alusta:

osa valvonta-asiakirjoista korvautuu konekielisillä SII-raporteilla
osaan valvonta-asiakirjoja tulee sisällöllisiä tai terminologisia muutoksia uudesta vakavaraisuuskehikosta johtuen
Nämä määräysten ja ohjeiden muutokset sisältävät myös terminologisia täsmennyksiä työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen ja eläkesäätiöiden työttömyyskassojen tiedonkeruuseen.

Määräysten ja ohjeiden liitteenä olevat raporttilomakkeet sekä lomakkeiden täyttöohjeet on muutettu uudistuksen sisältöä vastaavasti. 

Yksityiskohtaisesti rakenne- ja sisältömuutokset on esitelty oheisessa muistiossa sekä raportointitaulukoissa ja niiden täyttöohjeissa.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan pääsääntöisesti 1.1.2016. Oheisessa muistiossa on mainittu ne muutokset, jotka tulevat poikkeuksellisesti voimaan jo 31.12.2015.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan Internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätietoja 

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa analyytikko Kirsti Svinhufvud, puhelin 010 831 5251, tai sähköposti kirsti.svinhufvud(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet 

MOK 1/2011
muutosmuistio

muutettavat raportointilomakkeet:
KB01 Tuloslaskelma, työttömyyskassat
KB02 Tase työttömyyskassat
VB036 Vakuutusyhtiön tasetta koskevat liitetiedot
VE02 Yhteenveto vakuutusmaksuvastuulaskelmasta
VE03 Yhteenveto korvausvastuulaskelmasta
VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta
VJ011 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi, vakuutustoiminnan tulos
VJ012 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi, vakuutusmaksun ja liikekulujen erittely
VJ013 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi, maksetut korvaukset sisältäen jakojärjestelmän mukaiset korvaukset
VJ031 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi, vastuuvelka
VJ041 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi, ammattitaudit
VJ042 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi, ammattitaudit
VL062 Vakuutustekninen tutkimus - eläkekannan ja eläkevastuun erittely
VL08e Tutkimus vakuutusliikkeestä - vastuuvelka
VL08f Tutkimus vakuutusliikkeestä - vastuuvelka
VM01c Vahinkovakuutusyhtiön vakuutusluokkakohtainen tulos
VN01 Liikennevakuutuksen maksututkimus, vakuutustoiminnan tulos asiakasryhmittäin
VN02 Liikennevakuutuksen maksututkimus, vastuuvelka (31.12.2015)
VN02 Liikennevakuutuksen maksututkimus, vastuuvelka (1.1.2016)
VN03 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät
VP01 Tutkimus työeläkevakuutusyhtiön vakuutusliikkeestä, vastuuvelka
VP04 Tutkimus työeläkevakuutusyhtiön vakuutusliikkeestä, kokonaisliikekulut

Uudet raportointilomakkeet:
VE05 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärälaskelmasta
VJ034 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen analyysi (31.12.2015)
VJ034 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen analyysi (1.1.2016)
VK25 Selvitys henkivakuutusyhtiön vakuutustoiminnasta, vakuutussäästöjen muutoksen erittely
VK26 Selvitys henkivakuutusyhtiön vakuutustoiminnasta, lukumäärätiedot

Muutettavat raportointilomakkeiden täyttöohjeet:
VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot
VD Vakavaraisuus
VE Vastuuvelka
VF Vastuuvelan kate
VJ Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi (31.12.2015)
VJ Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi (1.1.2016)
VK Selvitys henkivakuutusyhtiön vakuutustoiminnasta
VM Vakuutusyhtiön tilastotiedot
VN Liikennevakuutuksen maksututkimus (31.12.2015)
VN Liikennevakuutuksen maksututkimus (1.1.2016)

Jakelu 

Sosiaali- ja terveysministeriö
Finanssialan keskusliitto ry
Tilastokeskus
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry
Liikennevakuutuskeskus
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Suomen Pankki