Valvottavatiedote 25.1.2023 – 6/2023

Valvonnassa painottuvat taloustilanteen epävarmuus ja kyberturvallisuus sekä toimintaympäristön pitkäkestoiset muutokset

Finanssivalvonnan uuden strategian 20232025 tavoitteena on olla ennakoiva ja ennakoitava valvoja

"Meidän on valvojana luodattava toimintaympäristön muutoksia ja ennakoitava, mitä siitä juontuu meidän valvontavastuullemme. Olemme myös omassa toiminnassamme johdonmukaisia ja ennakoitavia valvottaville päin", Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa sanoo.

Finanssivalvonnan tehtävä on Finanssivalvontaa koskevan lain 1§:n mukainen ”Turvaamme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden ja sijoittajien suojaa ja vakuutettuja etuja”.

Valvontaan vaikuttavat sekä toimintaympäristön pitkäkestoiset muutokset että ajankohtaiset tapahtumat

Finanssivalvonnan strategiassa ja toiminnansuunnittelussa vuodelle 2023 on otettu huomioon sekä toimintaympäristön pidempiä kehityskulkuja että hyvin ajankohtaisia ilmiöitä.

Valvontaan vaikuttavat toimintaympäristön pitkäkestoiset muutokset kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja demografiset tekijät kuten väestörakenteen muuttuminen. Myös Eurooppa-tasoinen sääntelyn kehittäminen vastaa osaltaan näihin edellä mainittuihin ilmiöihin. Samalla sääntelyn kehittyminen itsessään vaikuttaa valvontaan.

Ajankohtaisina ilmiöinä strategiaan ja toiminnansuunnitteluun vaikuttavat vahvasti geopoliittisen tilanteen muuttuminen, talouden kehitys ja kyberuhkien lisääntyminen. Finanssivalvonta turvaa finanssisektorin kykyä tarjota maksu- ja muita peruspalveluita maailmanpoliittisista tapahtumista riippumatta.

Strategian painotukset ennakointiin sekä organisaation joustavuuteen ja muutoskykyyn tukevat osaltaan Finanssivalvonnan kykyä vastata kulloinkin ajankohtaisiin toimintaympäristön ilmiöihin.

Valvonnan painopisteet vuonna 2023 vastaavat toimintaympäristön muutoksiin ja eurooppalaisten valvojien yhteisiin painotuksiin

Finanssivalvonta tekee vuoden aikana sekä useita toimijoita käsittäviä teema-arvioita että valvottavakohtaisia tarkastuksia.

Pankkisektorilla Finanssivalvonnan teema-arviot ja valvottavakohtaiset tarkastukset noudattavat Euroopan keskuspankin EKP:n valvonnan painopistettä: talous- ja rahoitustilanteen muutoksen ja maantieteellis-poliittisen kehityksen, digitalisaation sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioonottaminen pankkien toiminnassa. Muita pankkien vakavaraisuusvalvonnan teemoja vuonna 2023 ovat luotto- ja likviditeettiriskin hallinta, korkoriskisääntelyn noudattaminen sekä luotettavan hallinnon kysymykset.

Pankkien menettelytapojen ja operatiivisten riskien osalta muuttuneen kyberturvallisuustilanteen seurauksena valvonnan painopisteinä ovat ICT-ulkoistukset, kyberriskien hallinta, verkko ja mobiilipankkien turvallisuus sekä maksupalvelujen väärinkäytökset ja korvausprosessi. Rahanpesun estämisen valvonnassa painopiste on asiakkaan tuntemisessa ja asiakassuhteisiin liittyvien riskien arvioinnissa.

Sijoituspalveluiden ja rahastotoimijoiden osalta kestävyystietojen tiedonantovelvoitteiden toteutuminen painottuu sekä eurooppalaisen arvopaperimarkkinavalvojan ESMAn että Suomen Finanssivalvonnan työssä. Finanssivalvonta arvioi myös haastavan makrotaloudellisen tilanteen vaikutuksia listayhtiöiden IFRS-tilinpäätöstietoihin sekä tarkastusvaliokuntien toimia kestävyysraportoinnin käyttöönotossa. Rahastojen osalta arvioidaan kiinteistörahastojen stressitestejä sekä rekisteröityneitten vaihtoehtorahaston hoitajien hallinnon luotettavuutta.

Vakuutusvalvonnassa korostuvat toimintaympäristön kuten epävarman sijoitusnäkymän ja inflaation vaikutusten arvioinnin lisäksi aiempien tarkastusten ja teema-arvioiden jälkiseuranta. Koko sektorilla, niin työeläke-, vahinko-, henki- kuin työttömyysvakuutuksenkin osalta teemaksi nousee hallinnon luotettavuus. Menettelytapojen valvonnassa asiakkaansuojaan liittyvien lakisääteisten velvoitteiden kuten sääntelyn mukaisten määräaikojen noudattamiseen kohdistettu valvonta jatkuu. Menettelytapojen tarkempi valvonta on Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPAn painopisteiden mukaisesti vahvistuva teema vakuutustoimijoiden valvonnassa.

Yhteenveto Finanssivalvonnan arvio- ja tarkastussuunnitelmasta löytyy täältä. Arvioita ja tarkastuksia kuitenkin tarvittaessa priorisoidaan uudelleen, mikäli tapahtumat toimintaympäristössä sitä edellyttävät.

Finanssivalvonta tiedottaa laajempiin valvottavaryhmiin kohdistuvista teema-arvioista yleisellä tasolla valvottava- tai lehdistötiedotteena. Yksittäiseen valvottavaan tehtyjä tarkastuksia tai niiden tuloksia ei tiedoteta. Teema-arvioiden ja tarkastusten havaintojen perusteella voidaan käynnistää tarkempia selvityksiä.

Lisätietoja antaa

Apulaisjohtaja Jyri Helenius

Finanssivalvonnan yhteystiedot

Katso myös