Valvottavatiedote 10.1.2024 – 2/2024

Euroopan pankkivalvontaviranomaisen EBAn (EBA/GL/2023/06) ohje koskien kokonaiselvytyskapasiteettia elvytyssuunnittelussa ‒ soveltaminen alkaa 11.1.2024

Sisältö

Ohjeissa täsmennetään, miten laitosten olisi sisällytettävä elvytyssuunnitelmiin ja konsernien elvytyssuunnitelmiin yhteenveto niiden kokonaiselvytyskapasiteetista direktiivin 2014/59/EU artiklan 5 ja 7 ja liitteessä olevan A-jakson kohdan 1 sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1075 luvun 1 jakson II mukaisesti ja miten toimivaltaisten viranomaisten olisi arvioitava laitosten kokonaiselvytyskapasiteettia elvytyssuunnitelmien ja konsernien elvytyssuunnitelmien arvioinnin yhteydessä kyseisen direktiivin artiklan 6 ja 8 sekä komission delegoidun asetuksen luvun 1 jakson III mukaisesti.

Ohjeet on osoitettu EBA-asetuksen1 artiklan 4 kohdan 2 alakohdassa i ja viii tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille sekä EBA-asetuksen artiklan 4 kohdassa 1 määritellyille finanssilaitoksille, jos kyseiset finanssilaitokset kuuluvat näiden ohjeiden soveltamisalaan.

EBA-asetuksen artiklan 16 kohdan 3 mukaan finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan EBAn ohjeita.

Voimaantulo

Finanssivalvonta on ilmoittanut noudattavansa ohjetta. Ohjeen soveltaminen alkaa 11.1.2024.

Lisätietoja antaa

Antti Hietala, vanhempi lakimies, puhelin 09 183 5468 tai antti.hietala(at)finanssivalvonta.fi

Liite1EBA-asetus (EU) N:o 1093/2010