Valvottavatiedote 26.4.2019 – 17/2019

Virtuaalivaluutan tarjoajat Finanssivalvonnan valvontaan – tiedotustilaisuus virtuaalivaluuttojen tarjoajille 15.5.

Laki virtuaalivaluutan tarjoajista1 (572/2019) tulee voimaan 1. toukokuuta. Lain mukaan Finanssivalvonta toimii jatkossa virtuaalivaluutan tarjoajien rekisteröintiviranomaisena ja valvovana viranomaisena.

Finanssivalvonta rekisteröi:

 1. virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut
 2. lompakkopalvelujen tarjoajat
 3. virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskijat.

Rekisteröinnillä varmistetaan, että toimijat täyttävät lakisääteiset vaatimukset, jotka koskevat mm.

 • toimijan luotettavuutta
 • asiakasvarojen säilyttämistä ja suojaamista
 • asiakasvarojen ja omien varojen erillään pitoa
 • palvelujen markkinointia 
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn noudattamista.

Jatkossa vain lain asettamat vaatimukset täyttävät virtuaalivaluutan tarjoajat voivat harjoittaa toimintaansa Suomessa. Muiden kuin lain vaatimukset täyttävien virtuaalivaluutan tarjoajien toiminta kielletään, ja kieltoa tehostetaan uhkasakolla.

Tiedotustilaisuus toimialalle 15.5.2019

Finanssivalvonta järjestää toimialalle suunnatun tiedotustilaisuuden keskiviikkona 15.5. klo 13–15.30 Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Tilaisuudessa esitellään mm.

 • Finanssivalvonnan linjaukset siitä, milloin virtuaalivaluutan tarjoajan on haettava rekisteröintiä Suomesta
 • rekisteröintimenettelyn vaiheet ja aikataulu
 • virtuaalivaluuttojen tarjoajiin kohdistuvat vaatimukset, ml. virtuaalivaluuttojen tarjoajia koskeva määräysluonnos.

Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti virtuaalivaluutan tarjoajille, jotka joko toimivat jo markkinoilla tai suunnittelevat palvelujen tarjoamista. Tilaisuuteen voivat osallistua myös viranomaiset ja relevanttien edunvalvontatahojen edustajat. Tilaisuuteen voi ilmoittautua oheisesta linkistä. Vahvistamme erikseen osallistumisoikeuden tilaisuuteen.

Laki perustuu EU:n rahanpesulainsäädäntöön

Kaikkien EU:n jäsenmaiden tulee saattaa virtuaalivaluuttoihin liittyvät palvelut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön piiriin 10.1.2020 mennessä. Vaatimus perustuu EU:n rahanpesudirektiivin 30.5.2018 tehtyihin muutoksiin eli nk. viidenteen rahanpesudirektiiviin.

Vaikka vaatimus virtuaalivaluuttojen rekisteröimisestä ja valvonnasta tulee EU-tasolta, ei kansallinen rekisteröinti tarkoita nk. EU-passia eli oikeutta tarjota palveluja muissa EU-maissa yhdessä EU-maassa myönnetyn rekisteröinnin perusteella.

Kansainvälisesti on tunnistettu, että virtuaalivaluuttoihin ja niitä koskeviin palveluihin liittyy korkea rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä säädetyn lain (444/2017) soveltamisalan laajentaminen virtuaalivaluutan tarjoajiin parantaa viranomaisten toiminta- ja tiedonsaantimahdollisuuksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, selvittämiseen ja paljastamiseen liittyen.

Sääntely ei tuo virtuaalivaluuttoja sijoittajansuojan piiriin

Virtuaalivaluutat ovat erityisesti keränneet tunnettuutta sijoituskohteina. Tulevasta valvonnasta ja rekisteröinnistä huolimatta virtuaalivaluuttojen ominaispiirteet sekä virtuaalivaluuttasijoittamiseen liittyvät riskit pysyvät ennallaan. Riskeinä ovat muun muassa rajut ja äkilliset arvonvaihtelut, vaihtopaikkoihin ja lompakkopalvelun tarjoajiin kohdistuvat tietoturvauhat sekä useiden virtuaalivaluuttojen luonne spekulatiivisina sijoituksina, joista ei ole odotettavissa suoraa tuottoa. Finanssivalvonta kannustaa sijoittajia arvioimaan tarkkaan virtuaalivaluuttoihin liittyviä riskejä ennen sijoituspäätöstä. Finanssivalvonta on jo aiemmin varoittanut virtuaalivaluuttojen riskeistä lehdistötiedotteessaan 22.11.2017 - 17/2017.

Hyväksytyn lain ensisijainen tarkoitus on tuoda virtuaalivaluutan tarjoajat rahanpesun estämistä koskevan sääntelyn piiriin. Virtuaalivaluuttojen tarjoajille ei ole sääntelyssä asetettu vaatimuksia esimerkiksi riskienhallinnalle eikä niille ole asetettu pääomavaatimuksia. Edellä mainitut ovat tyypillisiä asiakokonaisuuksia, joita Finanssivalvonta valvoo muiden valvottaviensa kohdalla. Virtuaalivaluutan tarjoajiin kohdistuvaksi ehdotettua sääntelyä ei tulisikaan suoraan verrata muita finanssialalla toimivia koskevaan sääntelyyn, sillä Finanssivalvonnan valvonnan piiriin tuleva osa-alue on näihin muihin finanssialan toimijoihin verrattuna kapeampi.

Lisätietoja antaa

Hanna Heiskanen, johtava digitalisaatioasiantuntija, puhelin 09 183 5202 tai hanna.heiskanen(at)finanssivalvonta.fi

Esimerkkejä ja usein kysyttyjä kysymyksiä virtuaalivaluutoista

1 Virtuaalivaluutalla tarkoitetaan lain mukaan digitaalisessa muodossa olevaa arvoa:

 1. jota keskuspankki tai muu viranomainen ei ole laskenut liikkeeseen ja joka ei ole laillinen maksuväline;
 2. jota henkilö voi käyttää maksuvälineenä; ja
 3. joka voidaan siirtää, tallentaa ja vaihtaa sähköisesti.