Lehdistötiedote 6.7.2022

Finanssivalvonnalta päätös S-Pankki Oyj:lle tiettyjen asiakaskokonaisuuksien muodostamisesta

Finanssivalvonta velvoittaa S-Pankki Oyj:n muodostamaan tietyt asiakaskokonaisuudet sääntelyn edellyttämällä tavalla.

S-Pankki Oyj ei ole noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (vakavaraisuusasetus, CRR) säännöksiä asiakaskokonaisuuksien muodostamisesta eikä Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ohjeita (EBA GL/2017/15) taloudelliseen riippuvuuteen perustuvan sidossuhteen muodostamisesta.

Varmistaakseen riittävän asiakasriskien ilmoittamisen ja rajoittamisen sekä riskienhallinnan laadun pankin on huolella arvioitava niitä kahta tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jotka voivat muodostaa pankille yhden riskikokonaisuuden.

Päätös koskee vain tiettyjä asiakaskokonaisuuksia. S-Pankki Oyj:n on muodostettava päätöstä koskevat asiakaskokonaisuudet viimeistään 31.10.2022.

Finanssivalvonta kehottaa S-Pankki Oyj:tä tunnistamaan myös muut mahdolliset taloudelliset riippuvuussuhteet. Asiakaskokonaisuuksien tunnistaminen on yksi pankin jatkuvasti toteutettavista prosesseista ja olennainen osa pankin riskienhallintaa.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Pankilla on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon päätöksestä.

Lisätietoja antaa

Sari Lindqvist, toimistopäällikkö, Pankkien jatkuva valvonta 2. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, p. 09 183 5030 arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)