Lausuntopyyntö 3.10.2014 – 8/2014

Sijoituspalvelutoiminnan järjestämistä koskevat määräykset ja ohjeet

FIVA 10/01.00/2014

Lausuntopyyntö

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa sijoituspalveluntoiminnan järjestämistä koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Samalla Finanssivalvonta pyytää lausuntoa Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 3/2011 sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat tehtävistä muutoksista.

Lausunnot luonnoksesta pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo (at) finanssivalvonta.fi viimeistään 3.11.2014. Lausuntoa ei tarvitse lähettää postitse.

Määräysten ja ohjeiden tausta ja sisältö

Määräykset ja ohjeet perustuvat rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin (2004/39/EY) ja erityisesti sitä täydentävän komission direktiivin 2006/73/EU kansalliseen täytäntöönpanoon. Direktiiveillä yhtenäistettiin sijoituspalvelutoiminnan harjoittamiselle asetetut vaatimukset EU:n jäsenvaltioissa. Henkilökohtaisten liiketoimien vuosi-ilmoituksen sisältöä koskevat määräykset ja ohjeet perustuvat sijoituspalvelulain (747/2012) kansalliseen sääntelyyn.

Määräysten ja ohjeiden antaminen liittyy erityisesti uuteen luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin (610/2014), jonka 7 luku sisältää luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevia vaatimuksia (ks. Valvottavatiedote: Hallinto- ja ohjausjärjestelmiä sekä riskienhallintaa koskevassa sääntelyssä muutoksia). Ehdotettavat määräykset ja ohjeet vastaavat pääosin sisällöltään voimassa olevan Finanssivalvonnan luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen –standardin (1.3) ja sisäisen valvonnan järjestäminen –standardin (4.1)  sijoituspalvelun tarjoajille asettamia vaatimuksia. Lisäksi yksittäisiä valvontahavainnoista johtuneita täsmennyksiä on tehty asiakasvaroja käsittelevään osuuteen.

Määräyksissä ja ohjeissa annetaan uudet sijoituspalveluntarjoajia koskevat määräykset ja ohjeet Finanssivalvonnalle toimitettavasta henkilökohtaisten liiketoimien valvonnan vuosi-ilmoituksesta. Rahastoyhtiöiden ilmoitusvelvollisuuden osalta lisätään samassa yhteydessä vastaavat vaatimukset Finanssivalvonnan Määräyksiin ja ohjeisiin 3/2011 Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat. Muutosten yhdenmukaisuuden vuoksi lausuntopyynnön liitteenä ei ole erikseen Määräysten ja ohjeiden 3/2011 luonnoksia.

Sääntelyn kumoaminen

Määräysten ja ohjeiden antamisen yhteydessä kumotaan Finanssivalvonnan standardi 1.3 (Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen) ja 4.1 (Sisäisen valvonnan järjestäminen). Lisäksi samassa yhteydessä kumotaan Määräykset ja ohjeet 12/2012 Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin (MiFID) compliance-toiminnolle asettamista vaatimuksista eräiltä osin ja Määräykset ja ohjeet 18/2013 Palkka- ja palkkiopolitiikat ja –käytännöt (MiDIF), jotka siirtyvät osaksi uusia määräyksiä ja ohjeita.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan alkukeväästä 2015.

Lausuntojen julkaiseminen

Finanssivalvonta julkaisee saamansa lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista eikä Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Samassa yhteydessä julkistetaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja määräysten ja ohjeiden luonnoksesta antaa markkina- ja menettelytapavalvontaosastolla lakimies Esa Helakallio, puhelin 010 831 5271, markkinavalvoja Ulla Larmi (asiakasvarat), puhelin 010 831 5268 ja johtava asiantuntija Esa Pitkänen (henkilökohtaiset liiketoimet), puhelin 010 831 5248.

Liitteet 

Luonnos sijoituspalvelutoiminnan järjestämistä koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi

Jakelu 

Suomen Pankki
Valtiovarainministeriö
Oikeusministeriö
Finanssialan keskusliitto ry
Säästöpankkiliitto
Paikallisosuuspankkiliitto
KHT-yhdistys ry
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE
Kilpailu- ja kuluttajavirasto