Lausuntopyyntö 7.10.2016 – 6/2016

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet

FIVA 12/01.00/2016

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta.

Lausunnot pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi ja kopiona osoitteeseen tiia.hartikainen(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 28.10.2016.

Finanssivalvonta on uudistamassa lausuntopyyntökäytäntöään. Tämän johdosta lausunto tähän määräys- ja ohjeluonnokseen pyydetään antamaan lausuntolomaketta käyttäen (lausuntopyyntölomake).

Uudistuksen sisältö 

Finanssivalvonta uusii vakuutustoimintaa koskevaa määräys- ja ohjekokoelmaansa. Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet ovat osa uudistettavaa kokonaisuutta.

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden tavoitteena on ohjeistaa työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon järjestämistä niiltä osin kuin lainsäädännöstä ei ole saatavissa riittävää ohjeistusta sekä teknisesti uudistaa ja nykyaikaistaa Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet aihepiirin osalta.

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon selkeyden ja ymmärrettävyyden ja sitä kautta valvottavuuden parantaminen ja valvottavien toiminnan selkeyttäminen, kilpailun ja varojen käytön valvottavuuden parantaminen sekä toiminnan kilpailuneutraliteetin ja hallinnon asianmukaisen järjestämisen edistäminen.

Määräysten ja ohjeiden johdosta kumotaan vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille annettujen määräysten ja ohjeiden dnro 9/101/2011 alaluku 4.1C Työeläkevakuutusyhtiön ja työeläkevakuutusyhtiön omistusyhteisön johdon kelpoisuus, alaluvun 10.1 Sijoitussuunnitelma kohta (2), alaluku 10.8 Työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan järjestäminen sekä alaluku 15.5 Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevat lisämääräykset.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan Internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja määräysten ja ohjeiden muutostarpeesta ja määräys- ja ohjeluonnoksesta antavat johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi, puhelin 010 831 5263, sähköposti erkki.rajaniemi(at)finanssivalvonta.fi sekä apulaisjohtaja Marja Nykänen, puhelin 010 831 5247, sähköposti marja.nykanen(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet 

Määräykset ja ohjeet x/2016 Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto

Jakelu 

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto
Valtiovarainministeriö
Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto
Suomen Pankki
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Akava ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Finanssialan Keskusliitto ry
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry
Suomen Tilintarkastajat ry