Lausuntopyyntö 3.5.2013 – 3/2013

Lausuntopyyntö Asiakassopimukset -määräyksistä ja ohjeista

FIVA 3/00.01/2013

Finanssivalvonta pyytää lausuntoanne uusista määräyksistä ja ohjeista, jotka koskevat finanssipalvelujen asiakassopimuksia.

Pyydämme teitä lausunnossanne arvioimaan määräys- ja ohjeluonnosten kattavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä antamaan ehdotuksia niiden kehittämisestä.

Lausunnot määräys- ja ohjeluonnoksista pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 7.6.2013.

Määräysten ja ohjeiden tavoite ja sisältö

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on esittää kootusti finanssipalveluntarjoajan ja asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen liittyvät perusperiaatteet asianmukaisten menettelytapojen edistämiseksi. Määräykset ja ohjeet eivät koske palveluntarjoajien välisiä sopimuksia.

Nämä asiakassopimuksia koskevat määräykset ja ohjeet liittyvät läheisesti Finanssivalvonnan valmisteilla oleviin määräyksiin ja ohjeisiin markkinoinnista ja finanssipalvelun tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista. Nämä kolme määräys- ja ohjekokoelman osaa muodostavat asiakassuhteiden hyviä menettelytapoja koskevan määräys- ja ohjekokonaisuuden. Tiettyä aihetta koskevia ohjeita ja määräyksiä voi siten sisältyä useampaan määräys- ja ohjekokoelman osaan.

Ehdotetut määräykset ja ohjeet sisältävät kaikkien finanssipalvelujen asiakassopimusten perusperiaatteita koskevan jakson (luku 4), jonka jälkeen seuraavat tiettyjä sopimustyyppejä koskevat erityisjaksot. Näitä erityisjaksoja ovat talletus-, luotto- ja pitkäaikaissäästämissopimuksia sekä vakuutusmeklarin toimeksiantosopimusta koskevat jaksot.

Asiakassopimuksia koskevissa määräyksissä ja ohjeissa ei ole omaa erityisjaksoa kaikille finanssipalveluja koskeville sopimustyypeille. Esimerkiksi vakuutus- ja maksupalvelusopimuksia koskeva lainsäädäntö sisältää siinä määrin tarkat säännökset näistä sopimustyypeistä, että Finanssivalvonta ei katsonut aiheelliseksi laatia näistä omia erityisjaksojaan. Ehdotettu yleinen jakso 4 koskee kuitenkin myös näitä sopimustyyppejä.

Määräykset ja ohjeet eivät myöskään sisällä voimassa olevassa standardissa 2.3 olevia erityisjaksoja omaisuudenhoito-, välitys-, säilytyssopimuksille. Näiden sopimustyyppien osalta Finanssivalvonta on katsonut, että ohjeistukseen ei ole tarvetta, kun otetaan huomioon uudistunut arvopaperimarkkinoita koskeva lainsäädäntö sekä aiheista muhin määräys- ja ohjekokoelman osiin sisältyvä sääntely ja ohjeistus.

Finanssivalvonta on siirtänyt aiemmin lausuntokierroksella olleesta menettelytapoja koskevasta määräys- ja ohjekokoelmasta sen vakuuksia koskevat kohdat 5.3.1 (15) ja (16) tämän määräys- ja ohjekokoelman jaksoon 6.2 kohdiksi (5) ja (6). Pyydämme lausunnonantajia huomioimaan, että samalla jälkimmäisen kohdan sisältöä on muutettu.

Määräykset ja ohjeet sisältävät pääasiassa sellaisia määräyksiä ja ohjeita, jotka Finanssivalvonta on jo aiemmin julkaissut eri muodoissa. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan luonnos ei sisällä sellaisia uudistuksia, joilla olisi merkittävää vaikutusta palveluntarjoajien toimintaan.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräysten- ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2013.

Lausuntojen julkistaminen

Finanssivalvonta julkaisee saamansa lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa (www.finanssivalvonta.fi) sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätiedot

Lisätietoja asiakassopimuksia koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa lakimies Juha Eerikäinen, puhelin 010 831 5215.

Liitteet

Määräys- ja ohjeluonnokset

Jakelu

Suomen Pankki
Valtiovarainministeriö
Oikeusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE
Finanssialan Keskusliitto ry
Suomen Vakuutusmeklariliitto ry