Lausuntopyyntö 29.4.2015 – 2/2015

Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittäminen

FIVA 9/01.01.00/2015

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisestä. Tämä kattaa määrittämisessä käytettävien perusteiden ja tunnuslukujen soveltamisen Suomen rahoitussektorissa.  Lausunnonantajat voivat esittää lausunnossaan myös muita näkökohtia, jotka liittyvät kansallisen rahoitusjärjestelemän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämiseen.

Lausunnot pyydetään toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 12.5.2015.

Määrittämisperusteiden soveltaminen

Luottolaitostoiminnasta annetun lain (luottolaitoslaki) 10 luvun 8 pykälän mukaan Finanssivalvonnan on määritettävä muun rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII-luottolaitokset ) ja jaettava nämä luottolaitokset yhteen tai useampaan viidestä mahdollisesta luokasta, joiden perusteella 0-2 %:n lisäpääomavaatimus asetetaan.  Finanssivalvonta voi luottolaitoslain siirtymäsäännösten mukaan päättää O-SII-luottolaitokset ja niille asetettavat lisäpääomavaatimukset vuonna 2015 siten, että lisäpääomavaatimukset tulee täyttää 1 tammikuuta 2016 alkaen. Finanssivalvonta käyttää kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisessä luottolaitoslain 10 luvun 8 §:n perusteita ja Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ohjeen (EBA/GL/2014/10) tunnuslukuja (indikaattoreita).  Tunnistamisperiaatteiden soveltamista koskevat keskeiset asiat, joista lausuntoa pyydetään, on selostettu liitteenä olevassa muistiossa.

Lausuntojen julkaiseminen

Finanssivalvonta julkaisee saamansa lausunnot verkkopalvelussa sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista eikä Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu.

Lisätietoja

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa johtava riskiasiantuntija Juha Savela, puhelin 010 831 5384.

Liitteet 

Jakelu 

Finanssialan keskusliitto ry
OP Osuuskunta
POP Pankkiliitto osk
Säästöpankkiliitto osk
S-Pankki Oy
Kuntarahoitus Oyj