Lausuntopyyntö 14.1.2016 – 1/2016

Luototussuhteen raportointia koskevat määräykset ja ohjeet

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjekokoelmaan 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu tehtävien muutosten takia. Muutosten taustalla on luottolaitoslain 15 luvun 11 §:n mukaiset säännökset enimmäisluototussuhteesta, joita sovelletaan 1.7.2016 alkaen. Kyseisen kohdan mukaan luottolaitos saa myöntää kuluttajansuojalain 7 luvun 7 §:n 4 kohdassa tarkoitettua luottoa enintään määrän, josta on säädetty luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 11 §:ssä. Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset on merkitty tekstiin keltaisella. Lisäksi muutokset on listattu luvussa 6.

Pyydämme toimittamaan lausunnot Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 5.2.2016.

Määräyksiin ja ohjeisiin 1/2014 tehtävät keskeiset muutokset

Määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty uusi luototussuhdetta koskeva raportointi, joka koskee luottolaitoksia ja ulkomaisten luottolaitosten Suomessa toimivia sivuliikkeitä. Kyseisten valvottavien tulee raportoida asuntolainojen luototussuhde luoton myöntämishetkellä uusien asuntolainojen osalta tätä varten perustettavalla uudella tiedonkeruulla. Luototussuhteen laskenta ja raportoitavat tiedot perustuvat siitä annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin 3/2015 Luototussuhteen laskenta.

Voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2016, jolloin luototussuhderaportin ensimmäinen raportointiajankohta olisi 30.9.2016.

Lausuntojen julkistaminen

Finanssivalvonta julkaisee saamansa lausunnot määräysten ja ohjeiden julkaisemisen yhteydessä verkkopalvelussaan, ellei lausunnon antaja erikseen kiellä lausunnon julkaisemista ja ellei Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräyksissä ja ohjeissa.

Lisätietoja

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa riskiasiantuntija Tomi Halme, puhelin 010 831 5233 tai sähköposti tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet 

Määräys- ja ohjeluonnos 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu

Lomakemallit 

LTV-lomakemalli (X-lomake)

Jakelu

Suomen Pankki
Valtiovarainministeriö
Finanssialan Keskusliitto ry
OP-Osuuskunta
S-Pankki
Kuntarahoitus