Verkkouutinen 16.9.2016 – 12/2016

Finanssivalvonta valittaa Helsingin hallinto-oikeuden asiakirjajulkisuutta koskevasta päätöksestä tietyin osin ja luovuttaa tiedot muilta osin

Finanssivalvonta valittaa Helsingin hallinto-oikeuden asiakirjajulkisuutta koskevasta päätöksestä (01778/15/1203), joka koskee työeläkeyhtiöiden huomattavien ja poikkeuksellisten liiketoimien asiakastietojen julkisuutta, koska hallinto-oikeuden päätös koskee myös sellaisia toimia, jotka eivät ole huomattavia tai poikkeuksellisia.

Hallinto-oikeuden päätöksen perusteella myös sellaiset raportoidut tiedot, jotka ovat muita kuin huomattavia ja poikkeuksellisia liiketoimia, ovat julkisia.

Hallinto-oikeuden päätös velvoittaisi siten luovuttamaan myös muita kuin huomattavia tai poikkeuksellisia liiketoimia koskevia asiakastietoja.

Finanssivalvonta katsoo, että luovuttamalla asiakastiedot ilman KHO:n nimenomaista päätöstä se rikkoisi salassapitovelvollisuutta koskevia säännöksiä.

Finanssivalvonta tyytyy päätökseen siltä osin kuin sen tulee toimittaa raportista 22b huomattaviksi ja poikkeuksellisiksi liiketoimiksi katsomansa asiakastiedot ja antaa ne hallinto-oikeuteen valituksen tehneelle henkilölle. Sen sijaan muuta liikesalaisuuden piiriin kuuluvaksi arvioimaansa asiakastietoa Finanssivalvonta ei katso olevansa velvollinen luovuttamaan.