Valvottavatiedote 12.4.2024 – 24/2024

Jälleenvakuutus - ajankohtainen valvontateema

Jälleenvakuutus on yksi vakuutusvalvonnan painopisteistä Finanssivalvonnassa ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisessa EIOPAssa vuonna 2024. EIOPA julkaisi 4. huhtikuuta kannanoton ei-ekvivalenttien kolmansien maiden jälleenvakuuttajien valvonnasta ja Finanssivalvonta tekee vuoden aikana syväanalyysin jälleenvakuutusriskeistä.

Jälleenvakuutus muutoksessa

Inflaatio, aikaisempien vuosien luonnonkatastrofit sekä pandemiat ovat vähentäneet jälleenvakuutuksen tuottoastetta ja koventaneet markkinaa. Jälleenvakuutuksen koventuminen saattaa näkyä ensivakuuttajille hintojen nousun lisäksi siten, että jälleenvakuuttajat rajaavat ehdoista tai hinnoittelevat pois erityisriskejä (esim. pandemia, kyber-turvat, terrorismi tai tiettyjä ilmastonmuutoksen seurannaisriskejä). Samoin turvamääriin liittyviä käsitteitä on voitu muuttaa.

Jälleenvakuuttajien hinnoittelun ja vakuutuksen merkinnän edellytykseksi vaatimia tietoja saatetaan edellyttää lisää ja tarkemmalla tasolla, mikä luo uusia datavaatimuksia myös ensivakuuttajille. Lisäksi esimerkiksi ESG-vaatimusten vaikutuksesta regulaatio ja kasvavat raportointivaatimukset kannustavat ensi- ja jälleenvakuutusmarkkinoita kehittämään edelleen prosessejaan ja tuotteitaan. 

Ensivakuuttajan riskienhallinta korostuu

Kovenevassa jälleenvakuutusmarkkinassa ensivakuuttajien perusteriskin hallinnan merkitys korostuu. Jälleenvakuutusten muuttuessa ensivakuuttajien on erityisen tärkeää olla tarkkana siitä, että vakuutusten ehdot ja merkintäpolitiikat ottavat huomioon jälleenvakuutussopimusten muuttuvat sisällöt. On aktuaaritoiminnon erityisellä vastuulla lausua riippumaton näkemyksensä jälleenvakuutusjärjestelyjen sopivuudesta sekä vakuutusten merkintäpolitiikasta.

Jälleenvakuutusmarkkinoilla voi olla tarjolla myös tuotteita, joiden ajatuksena voi olla jokin muu kuin sopimuksen riskiä vähentävä vaikutus. Pääomavaatimusta määrättäessä on hyvä huomioida, että sellaista jälleenvakuutussopimusta, joka ei täytä kaikkia asetuksen 2015/35 jaksossa 10 esitettyjä ehtoja, ei voida huomioida kokonaisuudessaan riskiä vähentävänä.

Riskiä vähentävää vaikutusta ei voida huomioida myöskään siinä tapauksessa, jos kolmannen maan jälleenvakuuttajan vakavaraisuussäännösten ei katsota olevan ekvivalentteja Solvenssi II-säännösten kanssa ja jälleenvakuuttajan luottoluokitus ei ole riittävän korkealla tasolla, mikä on jälleenvakuutusmarkkinan kansainvälisyys huomioiden tärkeää huomioida.  

Jälleenvakuutusriskit valvonnan kohteena

Finanssivalvonta tekee vuoden 2024 aikana syväanalyysin edellä mainituista jälleenvakuutusriskeistä. Katsomme syväanalyysissä vahinkovakuutusyhtiöiden jälleenvakuutusjärjestelyjen riskiä vähentäviä ominaisuuksia, tehokkuuksia, laskentojen oikeellisuutta ja peruste- ja vastapuoliriskejä sekä aktuaaritoiminnon lausuntoja.

Samanaikaisesti EIOPA puolestaan on korostanut kolmansien maiden, erityisesti ei-ekvivalenttien kolmansien maiden jälleenvakuuttajien valvonnan merkitystä. EIOPAn supervisory statement nostaa kansallisten valvojien valvottavaksi erityisesti alan kansainvälisestä luonteesta johtuvia riskejä, jotka saattavat ilmentyä näkyvästi vasta epäjatkuvuustilanteissa.

Lisätietoja antavat

  • Toni Blomster, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5318 tai toni.blomster(at)finanssivalvonta.fi
  • Iiro Marttila, matemaatikko, puhelin 09 183 5483 tai iiro.marttila(at)finanssivalvonta.fi