Valvottavatiedote 3.9.2019 – 46/2019

Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöille annetun komission asetuksen muutokset voimaan 8.7.2019

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/981 vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (Solvenssi II) muuttamisesta astui voimaan 8.7.2019. Finanssivalvonnan verkkopalvelussa on linkki kyseisiin asetuksiin. [Komission delegoitu asetus (EU) 2019/981].

Uusi asetus toi muutoksia 8.7.2019 alkaen muun muassa vakuutusyhtiöiden vastuuvelan, oman varallisuuden ja vakavaraisuuden laskentaan. Vahinko- ja sairausvakuutuksen vakuutusmaksu- ja vastuuvelkariskin laskentaa sekä laskennallisiin veroihin liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen korjausta koskevia uusia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta 1.1.2020. Säännönmukaisen viranomaisraportoinnin osalta noudatetaan Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ohjeita, joista myös Finanssivalvonta myöhemmin tiedottaa.

Toimistopäällikkö Teija Korpiaho Finanssivalvonnasta muistuttaa yhtiöitä siitä, että niiden tulee arvioida sääntelymuutosten vaikutusta yhtiön vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan jo silloin kun muutokset ovat tiedossa tai viimeistään niiden tultua voimaan. Jos yhtiön vakavaraisuuspääomavaatimukseen vaikuttavat riskit ovat merkittävästi muuttuneet, on vakavaraisuuspääomavaatimus laskettava uudelleen ja tulokset ilmoitettava Finanssivalvonnalle (ks. VYL 11:5 §).

Tulipaloalariskiosion pääomavaatimuksen laskentatapaa on muutettu siten, että siinä voidaan käyttää myös markkinaosuuteen perustuvaa kaavaa. Tätä varten Finanssivalvonta kerää vuoden 2020 alussa tietoja asuinkiinteistöjä koskevien vakuutuslajien 7 ja 19 (palo- ja muut omaisuusvahinkovakuutukset) vakuutuksista.

Lisätietoja antaa

Pirkko Welin-Siikaluoma, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5533.