Valvottavatiedote 28.10.2019 – 55/2019

Työkyvyttömyysriskin hallinta työeläkevakuutusyhtiöissä

Työeläkevakuutusyhtiöiden toiminta on keskeinen osa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja rajoiltaan tarkoin säänneltyä. Työeläkevakuutusyhtiön tehtävänä on harjoittaa sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä. Muu toiminta ei ole sallittua.

Työkyvyttömyysriskin hallinnan laatu ja laajuus

Voimassa olevan pakottavan lainsäädännön perusteella työkyvyttömyysriskin hallinta rajautuu työeläkevakuutusyhtiössä seuraavasti:

 1. Työkyvyttömyysriskin hallinta on työeläkevakuutusyhtiölle sallittua toimintaa, mutta vain vakuutusliikkeeseen kuuluvana, yhtiön omalla vastuulla olevaa työkyvyttömyysriskiä vähentävänä riskienhallintana.

  Toiminnan sallittua laatua (mitä harjoitetaan vakuutusliikkeeseen kuuluvana riskienhallintana) ja laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti työeläkevakuutusyhtiöiden asema suhteessa Euroopan unioniin, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain säännökset yhtiöiden toiminnan alasta ja sosiaaliturvaluonteesta sekä yhtiöiden asema julkisen hallintotehtävän hoitajina. Lisäksi toiminnan sisällön tulee määräytyä keskeisesti vakuutustoimintaan kuuluvan riskienhallinnan kautta. Toiminnan sallitun laadun ja laajuuden arviointiin vaikuttaa myös kilpailun asema lakisääteisen eläketurvan toimeenpanossa.

 2. Työkyvyttömyysriskin hallinnan on oltava riskiperusteista. Työeläkevakuutusyhtiön on voitava osoittaa, että toiminta on kohdennettu tehokkaasti yhtiön omalla vastuulla olevan työkyvyttömyysriskin vähentämiseksi.

  Työkyvyttömyysriskin hallinnaksi katsottu toiminta on laajentunut työeläkevakuutusyhtiöissä merkittävästi toiminnan alkamisesta 1990-luvulla. Työeläkevakuutusyhtiöiden oma palvelutarjonta on lisääntynyt. Sallittujen ja kiellettyjen toimenpiteiden välisen rajan arvioiminen on vaikeutunut erilaisten työhyvinvointitoimien ja niihin liittyvän palvelutoimialan yleisen laajentumisen myötä. Myös työeläkevakuutusyhtiöiden erilaiset rakenteelliset kytkökset terveys- ja hyvinvointitoimialan yrityksiin ovat lisääntyneet.

  Riskiperusteisuuden on ohjattava riittävästi ja johdonmukaisesti työkyvyttömyysriskin hallinnan kohdentamista. Vaikutuksen tulisi näkyä työeläkevakuutusyhtiön omalla vastuulla olevan työkyvyttömyysriskin alentumisena.

 3. Työkyvyttömyysriskin hallinnan laatu ja laajuus eivät saa ylittää sitä, mikä on sallittua vakuutusliikkeeseen kuuluvana riskienhallintana. Työeläkevakuutusyhtiö saa käyttää toimintaan vain siihen varattua vakuutusmaksun osaa (työkyvyttömyysriskin hallintaosa). Ainoana poikkeuksena ovat oman henkilöstön tähän työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvät henkilöstökulut, jotka voidaan rahoittaa työkyvyttömyysriskin hallintaosasta tai hoitokustannusosasta kerätyllä maksulla.

  Työkyvyttömyysriskin hallintaosa määrittelee työkyvyttömyysriskin hallinnan suuruusluokan. Omiin henkilöstökuluihin käytettävä hoitokustannusosa ei saa olla määrältään olennaisessa asemassa työkyvyttömyysriskin hallintaosaan nähden. Hoitokustannusosan käytön tulee olla hyväksyttävässä suhteessa myös yhtiön varsinaiseen toimintaan sosiaalivakuutuksen toimeenpanijana, sillä työeläkevakuutusyhtiön hoidossa olevat varat on tarkoitettu lakisääteisen sosiaaliturvan toimeenpanoon, eikä varoja voi käyttää muuhun kuin niille osoitettuihin tarkoituksiin.

  Työkyvyttömyysriskin hallinnan on oltava vakuutusyhtiön harjoittamana riskiperusteisena, ennaltaehkäisevänä riskienhallintana suuruudeltaan marginaalista suhteessa yhtiön muuhun toimintaan ja tälle alisteista.

 4. Asiakkaiden työkyvyttömyysriskien hallintaan liittyvien toimenpiteiden on työeläkevakuutusyhtiön toteuttamina oltava luonteeltaan valistavia ja ohjaavia. Työeläkevakuutusyhtiön ei tule itse toteuttaa asiakkaalle varsinaisia työkyvyttömyysriskiä vähentäviä toimenpiteitä, esimerkiksi työkyvyn ylläpitohankkeita. Työeläkevakuutusyhtiön toiminta ei saa vääristää yksityisten palveluntarjoajien muodostamia markkinoita.

  Kun työeläkevakuutusyhtiön rooli asiakkaan suuntaan on valistusluonteinen ja sen riskienhallintaa tukeva, yhtiön toiminta pysyy sille sallituissa rajoissa. Varsinaiset työkyvyttömyysriskiä alentavat toimenpiteet asiakas toteuttaa itse tai palveluntarjoaja asiakkaan toimeksiannosta. Tällöin työeläkevakuutusyhtiön toteuttamat palvelut eivät tältä osin ylitä yhtiön toiminnan rajoja tai kilpaile muiden toimialojen palveluntarjoajien kanssa.

 5. Kilpailulliset tekijät eivät saa vaikuttaa työkyvyttömyysriskin hallinnan kohdentamiseen asiakkaille. Kilpailullinen näkökulma voi näkyä työkyvyttömyysriskin hallinnassa lähinnä toiminnan yleisen tehokkuuden ja vaikuttavuuden kautta.

  Kilpailu työkyvyttömyysriskin* hallinnassa ei saa ylikorostua toiminnassa, kuten asiakkaille tehtävissä tarjouksissa, markkinoinnissa tai työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvän henkilöstön määrässä eläketurvan toimeenpanon tavoitteisin nähden. 

Työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan yleisiä rajoja, toimialan kilpailua sekä työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyviä perusteluja käsitellään tarkemmin liitteenä olevassa asiantuntijamuistiossa.

Toiminnan rajojen valvonta

Finanssivalvonta seuraa työeläkevakuutusyhtiöiden toimenpiteitä osana jatkuvaa valvontaa. Työeläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyysriskin hallinnan toimialatasoinen tarkastus käynnistyy vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja antaa

Kaisa Forsström, osastopäällikkö, puhelin 09 183 5252 tai kaisa.forsstrom(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

* Korjattu 30.10.2019 virheellinen sana; työttömyysriski -> työkyvyttömyysriski.

** Lisätty 31.10.2019