Valvottavatiedote 14.2.2019 – 2/2019

Teema-arvio PRIIPs-sääntelyn edellyttämistä avaintietoasiakirjoista

Fiva on tehnyt teema-arvion PRIIPs-sääntelyn edellyttämistä avaintietoasiakirjoista. Vaatimus avaintietoasiakirjan julkaisemisesta tarjottaessa paketoituja sijoitus- ja vakuutustuotteita yksityissijoittajille tuli voimaan vuoden 2018 alusta. PRIIPs-sääntelyn soveltamisessa on yleisesti ollut joiltakin osin haasteita. Fiva on huomioinut nämä haasteet ja keskittynyt teema-arviossaan avaintietoasiakirjojen käytettävyyteen yksityissijoittajien näkökulmasta.

Fivan otantaan perustuva teema-arvio osoittaa, että PRIIPs-sääntelyn tavoite avaintiedot sisältävästä avaintietoasiakirjasta, joka antaa harkitun sijoituspäätöksen edellyttämät tiedot ja mahdollistaa eri tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden vertailun, on käytännössä haastava. Selvin PRIIPs-sääntelyn käytännössä tuoma hyöty tuotteiden keskinäiseen vertailtavuuteen vaikuttaisi olevan yksi yhtenäinen rakenne, jolla tiedot esitetään kaikissa tuoteryhmissä.

Fivan havaintojen perusteella esimerkiksi strukturoiduissa tuotteissa joudutaan tasapainoilemaan sen välillä, mitkä ovat avaintietoja ja toisaalta mitkä kaikki tiedot ovat tarpeellisia sijoituspäätöksen tekemiseksi. Strukturoiduissa tuotteissa esimerkiksi tuotteiden likviditeettiä ja ennen aikaista myyntiä koskevien kuvausten esittäminen vaikuttaa olevan haastavaa ja niissä on tuotteiden kehittäjillä parannettavaa.

Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa mahdollisuudet tuotteiden keskinäiseen vertailuun ns. vakuutuskuorta koskevien avaintietoasiakirjojen pohjalta ilman varsinaisten sijoituskohteiden valitsemista ja niiden tietoihin perehtymistä vaikuttavat melko rajallisilta. Tämä johtuu siitä, että nämä vakuutuskuorta koskevat avaintietoasiakirjat vaikuttavat yleisesti antavan hyvin niukasti konkreettista ja hyödyllistä tietoa esimerkiksi tuotteen riskeistä, kuluista tai tuottonäkymistä.

Fiva kiinnittää avaintietoasiakirjojen kehittäjien huomiota niiden laatuun. Kehittäjien vastuulla on, että dokumentit ovat laadukkaita, jolloin sijoittajat lukevat niitä ja pystyvät käyttämään niitä sijoituspäätösten tekemiseen. Laadunvarmistukseen olisi kiinnitettävä tarkempaa huomiota erityisesti käytettäessä automatisoitua tai koneellista tuottamista avaintietoasiakirjojen laatimisessa, niiden kääntämisessä tai niihin sisältyvän informaation tuottamisessa.

Avaintietoasiakirja tulee aina julkaista kehittäjän julkisella verkkosivustolla ja niiden tulee olla helposti löydettävissä. Avaintietoasiakirjat täytyy toimittaa myös Fivalle sähköpostilla osoitteeseen PRIIPS-KID(at)fiva.fi. Fiva on julkaissut asiaa koskevan valvottavatiedotteen 27.11.20171.

PRIIP-tuotteiden kehittäjien on lisäksi huomioitava, että Eurooppalaisten valvontaviranomaisten (ESA) yhteiskomitea on antanut PRIIPs-sääntelyn soveltamiseen liittyviä tulkintoja2. Nämä Q&A-tulkinnat sisältävät tarkempia ohjeita siitä, kuinka PRIIP-asetusta tulisi soveltaa.

Lisätietoja antaa

Tero Oikarinen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5241.

Liite

Teema-arvio PRIIPs-sääntelyn edellyttämistä avaintietoasiakirjoista

1 Valvottavatiedote 27.11.2017 – 63/2017 PRIIPs-sääntelyn edellyttämien avaintietoasiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle – sääntely voimaan 1.1.2018

2 Q&A on the PRIIPs Key Information Document (KID), päivitetty 19.7.2018 (https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Technical Standards/Questions and Answers on th PRIIPs KID.pdf)