Valvottavatiedote 3.6.2019 – 23/2019

Finanssivalvonnan lausunto kommandiittiyhtiömuotoisten pääomarahastojen voitonjako-osuuksien tulouttamisesta

Kommandiittiyhtiömuotoisten pääomarahastotoimintaan liittyvien voitonjako-osuuksien todellinen määrä vahvistuu lopullisesti vasta rahaston purkautuessa. Todellisen määrän vahvistuessa aikaisemmassa vaiheessa perittyjä tuottosidonnaisia, muuttuvia palkkioita voidaan joutua palauttaman sijoittajille takaisin (ns.”claw-back”).

Finanssivalvonnan lausunnon mukaan kirjanpitovelvollisen on huolellisesti noudatettava varovaisuuden periaatetta, kun suoriteperusteisesti kirjattavien, luonteeltaan muuttuvien sijoituskohteiden voittoon perustuviin tuottoihin (voitonjako-osuustuotot) liittyy epävarmuutta ja riskiä tuottojen peruuntumisesta (claw-back) tulevaisuudessa. Finanssivalvonnan käsityksen mukaan muuttuvien tuottojen kirjaamisessa voidaan soveltaa niiden erittäin todennäköistä toteutumista edellyttäen, että erittäin todennäköiseen liittyvä harkinta perustuu valvottavan omaan kokemukseen.

Lausunto on luettavissa Finanssivalvonnan kotisivuilla osoitteessa Sääntely/kirjanpitolain perusteella annetut lausunnot, jossa Finanssivalvonta julkaisee jatkossa kirjanpitolain perusteella antamiaan lausuntoja.

Finanssivalvonnan valtuudet antaa lausuntoja kirjanpitolain perusteella

Finanssivalvonta valvoo kirjanpitolain 8 luvun mukaisesti kirjanpitolain noudattamista Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 §:ssä tarkoitetuissa valvottavissa.  Saman kirjanpitolain luvun perusteella Finanssivalvonta voi antaa valvottavien hakemuksesta lausuntoja ja ohjeita. Yhdenmukaisesti edellisen kanssa Finanssivalvonnan valtuudet antaa valvottavilleen lausuntoja ja ohjeita kirjanpitolain perusteella sisältyvät toimialakohtaisiin lakeihin. Lausuntoa tehdessään Finanssivalvonnan tulee arvioida, tuleeko sen myös hakea asiasta lausunto kirjanpitolautakunnalta.

Lisätietoja antavat

  • Virpi Haaramo, johtava tilinpäätösasiantuntija, puhelin 09 183 5355 tai virpi.haaramo(at)finanssivalvonta.fi
  • Jaana Ladvelin, johtava vakavaraisuusasiantuntija,  puhelin 09 183 5313 tai jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi


Liite

Finanssivalvonnan lausunto