Valvottavatiedote 3.10.2014 – 60/2014

Hallinto- ja ohjausjärjestelmiä sekä riskienhallintaa koskevassa sääntelyssä muutoksia

Euroopan parlamentin ja neuvoston 26.6.2013 antama direktiivi 2013/36/EU (CRD IV) sisältää yksityiskohtaisia säännöksiä luottolaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmistä sekä riskienhallinnan järjestämisestä. Se sisältää säännöksiä esimerkiksi hallitukselle ja mahdolliselle hallintoneuvostolle kuuluvista tehtävistä, niiden kokoonpanosta, niiden jäsenten osaamisvaatimuksista, niiden työskentelytavoista, valvottavan palkitsemisjärjestelmistä sekä riskienhallinnan järjestämisestä. Direktiivin sisältämät säännökset saatettiin kansallisesti voimaan luottolaitostoimintaa koskevalla uudella lailla (610/2014, jäljempänä LLL) ja lakipakettiin liittyvillä muilla lakimuutoksilla, jotka tulivat voimaan 15.8.2014.

Uuden LLL 7 luvun hallinto- ja ohjausjärjestelmiä ja 9 luvun riskienhallintaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös sijoituspalveluyrityksiin laissa tarkemmin säädetyin poikkeuksin.

Laintasoinen hallinto- ja ohjausjärjestelmiä sekä riskienhallintaa koskeva sääntely on ennen uuden lain voimaantuloa ollut yleisluontoista. Yksityiskohtaisempaa sääntelyä on annettu Finanssivalvonnan luotettavaa hallintoa ja toiminnan järjestämistä koskevalla standardilla 1.3 ja sisäisen valvonnan järjestämistä koskevalla standardilla 4.1. Finanssivalvonnan antama sääntely on ollut enimmäkseen suosituksiin perustuvaa. Säännösten ottaminen lakiin muutti sääntelyn sitovaksi. Laissa on myös säädetty hallinnollisia seuraamuksia säännösten noudattamatta jättämisestä.

Finanssivalvonta valmistelee uusia sijoituspalvelutoiminnan järjestämistä koskevia määräyksiä ja ohjeita, joilla pidetään voimassa rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (MiFID) nojalla annetut komission täytäntöönpanodirektiivin 2006/73/ETY sijoituspalvelun tarjoajan toiminnan järjestämiselle asettamat vaatimukset. Uusien määräysten ja ohjeiden hyväksymisen yhteydessä Finanssivalvonta kumoaa päällekkäisen sääntelyn välttämiseksi luotettavaa hallintoa ja toiminnan järjestämistä koskevan standardin 1.3 ja sisäisen valvonnan järjestämistä koskevan standardin 4.1. Uudet määräykset ja ohjeet on lähetetty lausuntokierrokselle samassa yhteydessä tämän tiedotteen julkistamisen kanssa (Sijoituspalvelutoiminnan järjestämistä koskevat määräykset ja ohjeet).

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) antoi syyskuussa 2011 ohjeet sisäisen hallinnon järjestämisestä (Guidelines on Internal Governance, GL 44). Eurooppalaisten toimintatapojen yhtenäistämiseksi Finanssivalvonta suosittaa, että kaikki sen valvonnassa olevat luottolaitokset ja luottolaitoslain 7 lukua soveltavat sijoituspalveluyritykset noudattavat ohjetta siltä osin, kun se ei ole ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa. EBA uudistaa parhaillaan ohjettaan niin, että se vastaa uudistuneen luottolaitosdirektiivin sisältöä ja tarkentaa samalla sen soveltamista. Aikataulu on vielä avoin. Ohjeen uudistamisen jälkeen Finanssivalvonnalla liittää ohjeen osaksi määräys- ja ohjekokoelmaansa.

Direktiivin perusteella EBA tulee antamaan vuoden 2015 loppuun mennessä tarkempia ohjeita myös esimerkiksi ylimmän hallintoelimen jäsenten ajankäytön, osaamisen ja hallintoelimen kokoonpanon monimuotoisuuden suhteen.

Lisätietoja antavat

  • apulaisjohtaja Marja Nykänen puhelin 010 831 5247, sähköposti marja.nykanen(at)finanssivalvonta.fi 
  • vastuuvalvoja Arto Sukula puhelin 010 831 5216, sähköposti arto.sukula(at)finanssivalvonta.fi