2. Tarkastusvaliokunnan tehtävät

CSRD:n mukaan tarkastusvaliokunnalle olisi osoitettava tietyt kestävyysraportointiin ja kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvät tehtävät. Yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön1 hallitukselle ehdotetaan seuranta- ja arviointitehtävää kestävyysraportointiin sekä sen varmentamiseen. Tämän osalta hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettaviksi osakeyhtiölakia, osuuskuntalakia, luottolaitostoiminnasta annettua lakia sekä vakuutusyhtiölakia. Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muutoshanke etenee erillisenä prosessina.2 Seuraavaksi esitetään osakeyhtiölain (624/2006) 6 luvun 16 a-d pykälien muutosehdotuksia.

Hallituksen tehtävänä olisi kirjanpitolaissa tarkoitetun kestävyysseikkoja koskevan raportoinnin (kestävyysraportointi) ja sen tilintarkastuslaissa tarkoitetun varmentamisen (kestävyysraportointivarmentaminen) osalta erityisesti seurata ja arvioida:

  • yhtiön raportointijärjestelmää
  • yhtiön sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
  • kestävyysraportointivarmentamista koskevien palveluiden tarjoamista.

Voimassa olevan sääntelyn mukaan yhtiössä voi olla hallituksen jäsenistä koostuva tarkastusvaliokunta, jonka tehtävänä olisi edellä mainittujen hallituksen tehtävien valmistelu. Jos tarkastusvaliokuntaa tai muuta tehtäviä hoitavaa valiokuntaa ei ole, tehtävien valmistelu kuuluisi koko hallitukselle.

Kestävyysraportointivarmentamisen osalta tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluisi esittää hallitukselle:

  • tulokset kestävyysraportointivarmentamisesta
  • käsityksensä siitä, millä tavoin kestävyysraportointivarmentaminen on lisännyt raportoinnin luotettavuutta
  • käsityksensä valiokunnan roolista kestävyysraportointivarmentamista koskevan menettelyn aikana.

Kestävyysraportoinnin osalta tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluisi seurata:

  • menettelyjä kestävyysraportoinnissa
  • menettelyjä kestävyysraportointistandardien mukaisesti raportoitavien tietojen tunnistamisessa
  • sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallinnan tehokkuutta edellisiin kohtiin liittyen
  • kestävyysraportointivarmentamisen toteuttamista.

Lisäksi talousvaliokunnan mietinnössä ehdotetaan tarkastusvaliokunnan tehtäväksi kestävyysraportointitarkastajan riippumattomuuden seuranta.3


1 Kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 9 pykälässä tarkoitettu listayhtiö, luottolaitos ja vakuutusyhtiö.
2 Talousvaliokunnan asiantuntijalausunnoissa on kiinnitetty huomiota siihen, ettei hallituksen esityksessä ole ehdotettu työeläkevakuutusyhtiöiden tarkastusvaliokuntia koskevaan sääntelyyn vastaavanlaisia muutoksia kuin vakuutusyhtiölakiin. Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että kestävyysraportointisääntely on yhdenmukaista kaikkien yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen osalta (TaVM 5/2023 vp).
3 Talousvaliokunta ehdottaa osakeyhtiölain 6 luvun 16 e §:n täydentämistä tältä osin (TaVM 5/2023 vp).

Seuraava sivu: 3. Finanssivalvonnan tehtävät