SaaS-pilvipalveluiden tilinpäätöskäsittelyä analysoitava huolella

Finanssivalvonta julkaisi 8.11.2021 Markkinat-tiedotteessaan 1/2021 artikkelin IFRS IC:n agendapäätöksen pilvipalveluihin liittyvistä menoista1. Artikkelissa selostettiin huhtikuussa 2021 julkaistun agendapäätöksen sisältöä pilvipalveluiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen käsittelystä tilinpäätöksessä (Configuration of Customisation Costs in a Cloud Computing Arrangement). IFRS IC oli julkaissut jo aiemmin maaliskuussa 2019 ensimmäisen pilvipalveluihin liittyvän agendapäätöksen (Customer’s Right to Receive Access to the Supplier’s Software Hosted in the Cloud).

Aiempi agendapäätös vuodelta 2019 ohjeisti, kuinka asiakas kirjaa asiakkaan sopimuksen perusteella suorittamansa maksut, jotka ovat korvausta pääsystä käyttämään ohjelmistoa (right to receive access) tietyn ajanjakson aikana. Agendapäätöksen mukaan sopimukset, jotka eivät täytä IFRS 16:n vuokrasopimuksen tai IAS 38:n aineettoman hyödykkeen määritelmää, ovat palvelusopimuksia. Ohjelmistosopimusten oikeanlaisen tilinpäätöskäsittelyn varmistamiseksi on pilvipalvelusopimusten IFRS 16:n mukaisen vuokrasopimuksen ja IAS 38:n mukaisen aineettoman hyödykkeen kriteerit ja tunnusmerkit arvioitava huolella. Esimerkiksi ERP-järjestelmien pilvisiirtymiä arvioidaan vuoden 2019 agendapäätöksen perusteella.

Agendapäätöksillä usein selvennetään, kuinka IFRS-standardeja sovelletaan tietyissä tilanteissa. IFRS-standardeja on sovellettava agendapäätösten mukaisesti mahdollisimman pian niiden julkistamisen jälkeen, huomioiden riittävä valmistautumisaika. Agendapäätösten aiheuttamia muutoksia yhtiöiden tilinpäätöksissä käsitellään useimmiten IAS 8:n2 mukaisena tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksena (takautuva soveltaminen).

Agendapäätösten soveltamisen vaikutuksista annettu toistaiseksi niukasti tietoa

Kahden julkaistun agendapäätöksen perusteella yhtiöt voivat joutua muuttamaan tilinpäätöksen laatimisperiaatteitaan agendapäätösten mukaisiksi. Tämä voi tarkoittaa joissain tapauksissa palveluista maksettavien maksujen kirjaamista heti tai ennakkomaksun jaksotuksen kautta kuluksi aiemman taseen aineettomien hyödykkeiden sijaan. Muutoksilla saattaa käynnissä olevassa pilvisiirtymässä olla olennaistakin merkitystä yhtiöiden tilinpäätöksille. 

Finanssivalvonta kävi läpi 30 listayhtiön vuoden 2021 tilinpäätöksen sen osalta, mitä yhtiöt kertoivat SaaS-palveluista liittyen kyseisiin agendapäätöksiin.

Noin kolmanneksesta yhtiöiden tilinpäätöksiä kävi selvästi ilmi, oliko vuoden 2021 agendapäätöksellä, joka koskee konfigurointi- ja räätälöintimenoja, vaikutusta yhtiön tilinpäätöksiin. Näistä yhtiöistä suurin osa kertoi, että agendapäätöksellä ei ollut merkittävää vaikutusta tilinpäätökseen. Euromääräisiä tietoja ei useinkaan annettu. Muutama otoksen 30 yhtiöstä katsoi asian olevan niin olennainen tilinpäätöksen kannalta, että ne esittivät euromääräisiä vaikutuksia tuloslaskelmaan ja taseeseen.

Vuoden 2019 agendapäätökseen oli viittauksia vain harvassa tilinpäätöksessä. Läpikäydyn aineiston pohjalta ei ollut havaittavissa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksena raportoituja olennaisia euromääräisiä muutoksia, jotka olisivat aiheutuneet 2019 agendapäätöksestä.  

Niiden yhtiöiden osalta, jotka eivät maininneet mitään agendapäätösten soveltamisesta, jää avoimeksi, eikö asia ole ollut ajankohtainen tai onko asia ollut epäolennainen. Finanssivalvonta kiinnittää huomiota siihen, että jos agendapäätösten soveltamisen seurauksena tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksen vaikutus on olennainen, on muutoksesta tarpeen esittää riittävän laajat liitetiedot. Hyvänä esitystapana voidaan pitää esim. matriisimuotoista täsmäytyslaskelmaa, josta näkyy muutosten vaikutukset tilinpäätöksen eri eriin ja koko tilinpäätökseen, sekä tilanne ennen ja jälkeen muutoksen. Lisäksi Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että agendapäätösten soveltamisesta laaditaan vaikutusanalyysi, joka myös dokumentoidaan.

Yhtiöille keskeisten ERP-järjestelmien pilvisiirtymät vasta käynnistymässä

Laajamittainen pilvipalveluihin siirtyminen on yhtiöissä vasta alkuvaiheissa, ja Finanssivalvonta arvioi, että suurimerkityksellisemmät siirtymät jatkossa liittyvät kokonaisten ERP-järjestelmien vaihtamiseen pilvipalveluiksi. Näihin saattaa liittyä sopimusteknisiä muutoksia, joilla voi olla olennaistakin merkitystä yhtiöiden taseessa olevien aineettomien omaisuuserien arvoihin. Sekä uusien että vaihtosopimusten osalta on aina arvioitava tarpeeksi tarkalla tasolla ohjelmistolisenssien mahdollinen IAS 38:n tai IFRS 16:n kriteerien täyttyminen. IAS 38:n kriteereitä arvioitaessa kriittiseksi kohdaksi voi muodostua ohjelmistoon kohdistuvan määräysvallan määrittely. Jos IAS 38:n mukaiset aineettoman hyödykkeen tai IFRS 16:n mukaiset vuokrasopimuksen tunnusmerkit ei täyty sopimuksessa, on kyseessä palvelusopimus.

Finanssivalvonta seuraa pilvisiirtymän vaikutusta yhtiöiden raportointiin ja tulee yhtiökohtaisessa valvonnassaan tarvittaessa pyytämään yhtiöiltä analyysiä agendapäätösten noudattamisesta.

Lisätietoja antavat

  • Riitta Pelkonen, IFRS-tilinpäätösasiantuntija, riitta.pelkonen(at)finanssivalvonta.fi
  • Sirkku Palmuaro, johtava IFRS-tilinpäätösasiantuntija, sirkku.palmuaro(at)finanssivalvonta.fi


1 SaaS - Software as a Service.
2 IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet, ks. IAS 8.19-27 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosten toteuttaminen.