Lakisääteinen ESEF-raportointi käynnistyi

Listayhtiöt1 julkistivat tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa vuodelta 2021 ESEF-muodossa (European Single Electronic Format). ESEFin käyttöönotto on pakollista 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta.

ESEF tarkoittaa xHTML-muotoista tilinpäätöstä ja toimintakertomusta, jossa IFRS-konsernitilinpäätös on merkitty XBRL-merkein. XBRL-merkinnät sisältävän konsernitilinpäätöksen tiedoston tulee olla paketoitu zip-tiedostoiksi. Jos yhtiö laatii pelkästään erillisyhtiön tilinpäätöksen, eikä lainkaan IFRS-konsernitilinpäätöstä, vaadittu raportointimuoto on xHTML, ei paketoitu zip-muoto. XBRL-merkkejä ei ole tarpeen raportoida erillisyhtiöstä, jolloin zip käy käytännössä tarpeettomaksi2.

ESMAn suositukset tukevat raportointia

ESMA on 24.8.2022 julkistanut päivitetyn ESEF Reporting Manualin, jota voidaan soveltaa vuoden 2022 tilinpäätöksiä raportoitaessa. ESMAn manuaali ei ole sitovaa sääntelyä, vaan se on laadittu tukemaan ESEF-sääntelyn soveltamista tilanteessa, jossa sitova sääntely (ESEF RTS) ei anna tarkkaa ohjeistusta raportoinnista. Finanssivalvonta kannustaa listayhtiöitä noudattamaan manuaalin suosituksia.

Huomioita ESEF-tiedostojen julkistamisesta

Kaikki ESEF-muotoisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021 julkistaneet listayhtiöt julkistivat ne myös pdf-muodossa. Vain osassa yhtiöiden pdf-muotoisista tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista kävi ilmi, että ne on julkistettu vapaaehtoisesti.

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n mukaisen julkistamisvaatimuksen täyttää vain ESEF-muotoinen tilinpäätös ja toimintakertomus, eikä niitä tule siis julkistaa ainoastaan vapaaehtoisessa pdf-muodossa. Julkistetusta pdf-muotoisesta tilinpäätöksestä tulisi käydä ilmi kysymyksessä olevan vapaaehtoinen julkistus, ja että se ei täytä arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n vaatimuksia. Menettelytapaa koskeva suositus sisältyy myös ESMAn manuaaliin (Guidance 1.0.2).3

Listayhtiöt julkistivat vuotta 2021 koskevan ESEF- ja pdf-muotoisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhtä aikaa samalla pörssitiedotteella. Päivitetty ESMAn manuaali ottaa kantaa myös niihin tilanteisiin, joissa pdf-muotoisten dokumenttien julkistaminen voisi perustelluista syistä tapahtua ennen ESEF-muotoa (Guidance 1.0.2.a). Jos pdf-muotoisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen tapahtuu pörssitiedotteella, myös nämä asiakirjat tallentuvat kansalliseen tiedotevarastoon (OAM). 

Yhtiöt tekivät erilaisia valintoja sen suhteen, julkistivatko ne tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pelkästään xHTML-muodossa vai olivatko tilinpäätös ja toimintakertomus xHTML-muodossa osa suurempaa vuosikertomuskokonaisuutta. Joillakin yhtiöillä oli virheellisesti pelkästään tilinpäätös xHTML-muodossa, ja hallituksen toimintakertomus saattoi olla erillinen pdf-dokumentti. Finanssivalvonta muistuttaa, että ESEF-sääntely koskee sekä tilinpäätöstä että toimintakertomusta, eli molempien dokumenttien tulee olla samassa xHTML-tiedostossa. xHTML:n laajempi sisältö on myös mahdollinen. XBRL-merkintävaatimus koskee kuitenkin vain IFRS-konsernitilinpäätöstä.

Arvopaperimarkkinalain 10 luvun 3 § velvoittaa asettamaan ESEF-tilinpäätöksen saataville liikkeeseenlaskijan verkkopalveluun. Finanssivalvonta havaitsi tämän vaatimuksen noudattamisessa muutamia poikkeamia. Yhtiöitä pyydetään kiinnittämään huomiota vaatimuksen noudattamiseen.

Finanssivalvonta muistuttaa, että julkistettuja ESEF-tietoja ei voi jälkikäteen muuttaa. Muutoksia ESEF-tilinpäätökseen voidaan tehdä vain julkistamalla tilinpäätös uudelleen. Sallittua ei siis ole esimerkiksi muuttaa julkistetun ESEF-tilinpäätöksen XBRL-merkintöjä yhtiön omassa verkkopalvelussa.

Suurin osa ESEF-raportoijista käytti zip-tiedoston nimessä LEI-tunnusta. ESMAn manuaali sallii sekä LEI-tunnuksen että yhtiön nimen tai sen lyhenteen käytön. LEI-tunnuksen käytöstä ei siis tällä hetkellä ole sitovaa sääntelyä. Finanssivalvonta kuitenkin suosittaa LEI-tunnuksen käyttöä.

Yhtiöt vastaavat raportoidun tiedon laadusta

Eurooppalaisten yhtiöiden ESEF-raportteja ja niihin liittyviä havaintoja on nähtävillä XBRL Internationalin ylläpitämässä tietopalvelussa. XBRL International on julkistanut myös aiheeseen liittyvän blogisarjan. Useiden eurooppalaisten listayhtiöiden vuoden 2021 ESEF-tiedostoissa oli laatuongelmia, jotka voivat vaikeuttaa XBRL-muotoisen tiedon hyödynnettävyyttä.

Finanssivalvonta havaitsi joidenkin yhtiöiden ESEF-tilinpäätöksissä virheitä, jotka estivät kokonaan konekielisen tiedon lukemisen tai katselun viewer-ohjelmistoilla. Finanssivalvonta on kehottanut näitä yhtiöitä korjaamaan ja julkistamaan ESEF-tiedoston uudelleen.

Finanssivalvonta ei suorita ESEF-tilinpäätöksen konekieliselle osuudelle (xHTML/iXBRL) suunnitelman mukaista valvontaa, vaan reagoi tarvittaessa jälkikäteen markkinoilla mahdollisesti esiin nouseviin merkittäviin virheisiin ESEF-tiedostoissa. Suomessa myöskään kansallinen tiedotevarasto (OAM) Nasdaq Helsinki ei suorita ESEF-tiedostoille validointeja.

Finanssivalvonta korostaa, että yhtiöt ovat vastuussa raportoimansa tiedon laadusta ja käytettävyydestä.

ESEF-muotoisen tilinpäätöksen varmennus

ESEF-tilinpäätöksen konekielisen kerroksen (XBRL-merkit) tilintarkastuksesta tai varmentamisesta ei ole säädetty Suomessa. Vaikka Suomessa ei ole varmennusvelvollisuutta, yhtiö voi hankkia sille varmennuksen vapaaehtoisesti. Suomen Tilintarkastajat ry on antanut suosituksen listayhtiön ESEF-tilinpäätöksen varmentamisesta.

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 § 4 momentissa on 1.1.2021 voimaan tullut säännös liikkeeseenlaskijan velvollisuudesta julkistaa ESEF-tilinpäätöstä4 koskeva tilintarkastajan lausunto. Säännöksen mukaan, jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja on varmentanut tai tilintarkastanut komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti laaditun tilinpäätöksen, tilintarkastajan on ilmoitettava lausunnossaan, missä laajuudessa varmennus tai tilintarkastus on suoritettu. Tilintarkastajan lausunto on liitettävä kyseiseen tilinpäätökseen.

Noin 100 yhtiötä reilusta 140:sta julkisti vaatimuksen mukaisesti varmennusraportin. ESEF-tilinpäätöksistä annetut varmennusraportit olivat erillisiä raportteja, eivätkä ne esimerkiksi olleet osa tilintarkastuskertomusta. Vajaa 10 yhtiötä kertoi hankkineensa ESEF-varmennuksen, mutta eivät kuitenkaan julkistaneet kyseistä raporttia kuten säännös edellyttää.

Noin 40 yhtiön ESEF-tilinpäätökseen ei ollut hankittu varmennusta tai tilintarkastusta. Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 § 5 momentin mukaan, jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja ei ole varmentanut tai tilintarkastanut komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti laadittua tilinpäätöstä, liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava tästä kyseisessä tilinpäätöksessä. Vain alle 10 yhtiötä ilmoitti varmennuksen puuttumisesta säännöksen edellyttämällä tavalla ESEF-tilinpäätöksessä.

ESEF-sääntely itsessään ei ota kantaa ESEF-varmennusraportin paikkaan. Suomessa yleisimmäksi käytännöksi on muodostunut, että sekä tilintarkastuskertomus että erillinen ESEF-varmennusraportti ovat samassa xHTML-muotoisessa dokumentissa, jossa myös tilinpäätös ja toimintakertomus ovat. Kyseinen toimintatapa on edelleen mahdollinen, samoin kuin se, että tilintarkastuskertomus ja ESEF-varmennusraportti eivät ole tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältävän xHTML-tiedoston sisällä, vaan ne on liitetty erillisenä tiedostona pörssitiedotteeseen.

Finanssivalvonnalta yhteydenottoja yhtiöihin

Finanssivalvonta on ollut yhteydessä useisiin yhtiöihin, joiden kohdalla se on havainnut puutteita ESEF-muotoisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajan varmennusraportin julkistamisessa. Osa yhtiöistä on yhteydenoton jälkeen julkistanut ESEF-tiedoston uudelleen, jos esimerkiksi alun perin julkistetun tiedoston konekielisen tiedon lukeminen tai katselu viewer-ohjelmistoilla ei ollut mahdollista tai xHTML/zip-tiedosto oli puutteellinen. Suurimmassa osassa yhteydenottoja yhtiöitä kehotettiin ottamaan huomioon sääntelyn vaatimukset seuraavan raportoinnin yhteydessä.

ESMAn päivitetyssä manuaalissa uutta ohjeistusta

Tilinpäätöksen liitetietojen XBRL-merkintä block-merkinnöin on pakollista 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. Päivitetty ESMAn manuaali sisältää muun muassa uutta ohjeistusta ja esimerkkejä block-taggingista (kappale 1.9). Block-tagging-ohjeistuksen keskeisin sisältö liittyy tilanteeseen, jossa raportoituun liitetietoon soveltuisi yksi tai useampi taksonomian elementti. Silloin manuaalin ohjeistuksen mukaan XBRL-merkinnässä olisi hyvä käyttää kaikkia eri tarkkuustason (granularity) elementtejä (multi-tag), joilla on kyseinen tilinpäätössisältö (accounting meaning). 

Manuaali sisältää uutta ohjeistusta myös kieliversioista (Guidance 1.1.2) ja edellä jo mainitusta muiden kuin ESEF-muotoisten tilinpäätösten julkistamisesta (Guidance 1.0.2). Kieliversioiden osalta ESMAn manuaali5 suosittaa, että muu kuin virallinen kieliversio6 sisältäisi merkinnän ”non-official version” ja/tai ”translation”. Tämä koskee sekä ESEF- että pdf-muotoista tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Vuoden 2022 tilinpäätöstä raportoitaessa yhtiöt voivat käyttää vuoden 2021 taksonomiaa tai myöhemmin tänä vuonna julkistettavaa 2022 taksonomiaa7. Katso Final Report on the draft RTS 2022.

Lisätietoja antavat

  • Riitta Pelkonen, IFRS-tilinpäätösasiantuntija, riitta.pelkonen(at)finanssivalvonta.fi
  • Minna Toiviainen, markkinavalvoja, minna.toiviainen(at)finanssivalvonta.fi
  • Riikka Kantola, raportointiasiantuntija, riikka.kantola(at)finanssivalvonta.fi1 Listayhtiöt-termi kattaa tässä artikkelissa liikkeeseenlaskijat, joiden osakkeet tai joukkovelkakirjalainat ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla Suomessa (Nasdaq Helsinki).
2 ESMAn ESEF Reporting Manualiin vuodelle 2022 on lisätty kappaleeseen 4.1 (Guidance 4.1.1) ohjeita tilanteesta, jossa pelkkä erillisyhtiön tilinpäätös voi myös olla pakattuna zip-muotoon.
3 ESMAn ESEF Reporting Manualiin vuodelle 2022 on lisätty Guidance 1.0.2, joka sisältää tarkempaa ohjeistusta muiden kuin ESEF-muotoisten eli käytännössä pdf-muotoisten tilinpäätösten julkistamisesta.
4 Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:ssä ESEF-tilinpäätöksestä käytetään termiä komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti laadittu tilinpäätös.
5 Guidance 1.1.2 AFRs presented in more than one language, b-kohta vapaaehtoisille kieliversiolle kuten Suomessa.
6 Suomessa viralliset kieliversiot ovat suomi tai ruotsi (AML 10 luku 4 §).
7 Final report on ESEF draft RTS page 6: In order to minimise the burden for preparers, this amendment to the RTS on ESEF is mandatorily applicable for financial years beginning on or after 1 January 2023. Early application is allowed. Therefore, it is expected that for annual financial reports including financial statements beginning on or after 1 January 2022, issuers will be allowed to use either the 2021 ESEF taxonomy or the 2022 ESEF taxonomy introduced by this draft RTS.