ESMAn kannanotto standardin IFRS 17 Vakuutussopimukset käyttöönotosta ja siirtymän läpinäkyvyydestä

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA julkaisi 13.5.2022 kannanoton Transparency on implementation of IFRS 17 Insurance Contracts.

Standardi IFRS 17 Vakuutussopimukset on ollut voimassa 13.12.2021 alkaen ja se tulee pakollisesti sovellettavaksi 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Vertailutiedot tulee antaa edeltävältä tilikaudelta siirtymispäivän ollessa 1.1.2022. IFRS 17 korvaa tällä hetkellä sovellettavan standardin IFRS 4 Vakuutussopimukset. Uuden standardin arvostuksen ja tilinpäätöksessä esitettävien tietojen muutokset IFRS 4:ään nähden ovat erittäin merkittäviä.

ESMAn kannanotto painottaa standardin soveltajia antamaan riittävän läpinäkyvää ja soveltamisajankohdan lähestyessä tarkentuvaa informaatiota osavuosikatsauksissaan vuonna 2022 ja vuoden 2022 tilinpäätöksessä siirtymästä ja sen vaikutuksista siten kuin standardi IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet edellyttää. ESMA painottaa, että käyttöönoton vaikutuksista annettavien tietojen odotetaan olevan sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia. Annettujen tietojen perusteella sijoittajien tulee voida arvioida uuden standardin käyttöönoton vaikutuksia yhteisön tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

IFRS 17 sisältää tulkintamahdollisuuksia ja optioita, kuinka yhteisö soveltaa standardia. Tilinpäätösvalvojat odottavat, että yhteisö kertoo valintansa merkittävistä harkintaan perustuvista ratkaisustaan.

Jotkut yhteisöt soveltavat ensimmäistä kertaa standardia IFRS 9 Rahoitusinstrumentit samanaikaisesti IFRS 17:n kanssa. ESMAn kannanotto vuodelta 2016 Issues for consideration in implementing IFRS 9: Financial Instruments on näille soveltajille edelleen ajankohtainen. Yhtiöiden tulisi myös harkita tietojen esittämistä IFRS 17:n käyttöönoton mahdollisista vaikutuksista yhteisön vakavaraisuussääntelyn mukaisiin lukuihin.

Lisätietoja antaa

Pentti Soininen, johtava IFRS-tilinpäätösasiantuntija, pentti.soininen(at)finanssivalvonta.fi