Lehdistötiedote 29.9.2022

Makrovakauspäätös: Lainakatto säilyy aiemmalla tasolla

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt pitää lainakaton eli enimmäisluototussuhteen aiemmalla tasollaan.  Vaatimusta muutettiin viime vuonna, jolloin muiden kuin ensiasunnon hankintaa varten otettujen uusien asuntoluottojen enimmäisluototussuhde laski 5 prosenttiyksiköllä 85 prosenttiin. Johtokunta päätti myös säilyttää pankkien muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ennallaan perustasolla.

Talousennusteiden mukaan Suomen talouskasvu hidastuu tänä ja ensi vuonna. Vaikean geopoliittisen tilanteen vuoksi ennusteisiin liittyy paljon epävarmuutta ja on mahdollista, että talouskehitys on ennakoitua heikompaa. Riskit voivat realisoitua, jos sota Ukrainassa kärjistyy entisestään, kansainvälisen talouden kasvu hidastuu arvioitua voimakkaammin, rahoitusolot kiristyvät ennakoitua enemmän tai häiriöt energian saatavuudessa pahenevat.

Lainakatto säilyy ennallaan

Asuntokauppa ja -lainananto ovat alkuvuonna 2022 vähentyneet vuoden takaisesta. Heikentyneet talousnäkymät, kiristyvät rahoitusolot ja lisääntynyt epävarmuus kasvattavat riskiä viimeaikaista heikommasta kehityksestä myös asuntomarkkinoilla. Kuluttajien luottamus talouteen on historiallisen heikkoa, ja aiempaa harvempi pitää ajankohtaa otollisena lainanottoon. Kuluttajahintojen nousu kasvattaa kotitalouksien välttämättömiä kulutusmenoja ja markkinakorkojen nousu lainanhoitomenoja.

Kulutus- ja lainanhoitomenojen kasvu voikin kiristää taloutta ja heikentää kulutuksen ylläpitämistä erityisesti niissä kotitalouksissa, jotka ovat tuloihinsa nähden voimakkaasti velkaantuneita.

- Kun rahoitusolot kiristyvät ja taloussuhdanne heikkenee, on tärkeää varmistaa, että uusilla asuntolainanottajilla on taloudessaan riittävät puskurit lainanhoitorasituksen kasvun ja vakuusarvojen laskun varalle, johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen toteaa.

Finanssivalvonnan johtokunnan kesäkuussa 2021 tekemä enimmäisluototussuhdetta koskeva päätös rajoittaa vakuuksiin nähden suurten asuntolainojen kasvua on edelleen perusteltu. Myös kesäkuussa 2022 annetulla ja vuoden 2023 alussa voimaan astuvalla, asuntolainanhakijan enimmäislainanhoitorasitusta koskevalla suosituksella pyritään turvaamaan kotitalouksien lainanhoito- ja kulutuskykyä stressitilanteessa. Nyt tarkennetun suosituksen toimeenpanoa ohjeistetaan Finanssivalvonnan verkkosivuilla.

Pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy perustasolla

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen perusteena käytettävä, tällä neljänneksellä käyttöön otettu uudistettu riskimittaristo ei viittaa rahoitussuhdanteen ylikuumenemiseen Suomessa. Ensisijaisena riskimittarina käytettävän yksityisen sektorin luottokannan ja nimellisen bruttokansantuotteen suhteen trendipoikkeama oli edelleen hyvin alhaisella tasolla. Ensisijaista riskimittaria täydentävät indikaattorit eivät myöskään viittaa suhdanneluonteisten riskien kasvuun. Siten ei ole tarvetta muuttuvan lisäpääomavaatimuksen kasvattamiseen nykyisestä perustason 0 prosentista.

Finanssivalvonnan johtokunta arvioi vuosineljänneksittäin lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle. Tarvittaessa johtokunta voi tiukentaa tai keventää vakautta edistäviä nk. makrovakausvälineitä. Johtokunta päättää neljännesvuosittain muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ja asuntolainojen enimmäisluototussuhteen suuruuksista. Kansallisesti merkittävien luottolaitosten lisäpääomavaatimusten (nk. O-SII puskureiden) suuruudet tarkistetaan vähintään vuosittain ja ns. järjestelmäriskipuskurin suuruus vähintään joka toinen vuosi.

Lisätietoja antaa

Marja Nykänen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 09 183 2007

Katso alla listatut liitteet tästä linkistä

 • Johtokunnan päätös makrovakausvälineiden soveltamisesta (pdf)
 • Finanssivalvonnan johtajan* esitys makrovakausvälineiden soveltamisesta (pdf)
 • Lausunnot johtajan esityksestä makrovakausvälineiden soveltamiseksi (pdf)
  • Suomen Pankki
  • valtiovarainministeriö
  • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Finanssivalvonnan tarkennettu suositus asuntoluotonhakijan luottojen ja rahoitusvastikkeiden enimmäishoitorasitteesta (pdf)
 • Finanssivalvonnan tarkennettu suositus asuntoluotonhakijan luottojen ja rahoitusvastikkeiden enimmäishoitorasitteesta (muutosmerkinnöin)
 • Kysymyksiä ja vastauksia - asuntoluotonhakijan luottojen ja rahoitusvastikkeiden enimmäishoitorasitetta koskeva suositus (pdf)

Tietoja julkaisijasta Finanssivalvonta

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

* Liitteen nimeä korjattu 29.9. klo 12.50, poistettu sanat "lausunnolle lähetetty".