Lehdistötiedote 4.2.2022

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Privanet Capital Markets Oy:n valituksen Finanssivalvonnan määräämästä seuraamusmaksusta

Helsingin hallinto-oikeus on 1.2.2022 antanut päätöksen Privanet Capital Markets Oy:n (jäljempänä myös yhtiö) valitukseen, joka koski Finanssivalvonnan yhtiölle heinäkuussa 2020 määräämää 450 000 euron seuraamusmaksua.

Finanssivalvonnan päätöksen mukaan Privanet Capital Markets Oy oli vuosina 2015–2017 rikkonut ja laiminlyönyt useita arvopaperimarkkinalain ja sijoituspalvelulain säännöksiä. Yhtiö oli antanut useita totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja markkinoidessaan ja myydessään Lapis Rakennus Holding Oy:n osakkeita ja Lapis Rakennus Oy:n velkasitoumuksia. Lisäksi yhtiö oli laiminlyönyt velvoitteitaan eturistiriitatilanteiden hallinnassa.

Privanet Capital Markets Oy oli valituksessaan vaatinut Helsingin hallinto-oikeutta ensisijaisesti kumoamaan Finanssivalvonnan määräämään yhteisen seuraamusmaksun ja tältä osin muuttamaan Finanssivalvonnan päätöstä tai toissijaisesti alentamaan seuraamusmaksun määrää. Yhtiö ei valittanut Finanssivalvonnan 1.7.2020 antamasta julkisesta varoituksesta, jolta osin Finanssivalvonnan päätös on lainvoimainen.

Helsingin hallinto-oikeus on 1.2.2022 hylännyt Privanet Capital Markets Oy:n valituksen. Hallinto-oikeus katsoo, että Finanssivalvonta on päätöksessään ottanut asianmukaisesti huomioon yhteisen seuraamusmaksun määrän kokonaisarviointiin liittyvät seikat ja on voinut harkintavaltansa nojalla määrätä yhteiseksi seuraamusmaksuksi 450 000 euroa.

Hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.

Finanssivalvonta on 7.10.2020 yhtiön omasta hakemuksesta perunut Privanet Capital Markets Oy:n sijoituspalveluyrityksen toimiluvan. Privanet Capital Markets Oy:n nykyinen toiminimi on PCM Holding Oy.

Lisätietoja antaa

Tero Kurenmaa, Lakiasiat-yksikön päällikkö.
Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liitteet

Hallinto-oikeuden päätös 1.2.2022

Finanssivalvonnan lehdistötiedote 2.7.2020