Lehdistötiedote 11.2.2022

Euroopan järjestelmäriskikomitea antoi varoituksia ja suosituksia EU-maille makrovakausriskeistä ja niiden ehkäisemisestä

Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB) varoittaa viittä EU-maata makrovakausriskeistä, suosittaa kahdelle EU-maalle makrovakauspolitiikan tiukentamista sekä arvioi, miten EU-maat ovat noudattaneet sen vuoden 2019 suositusta. ESRB toteaa, että Suomi on osittain noudattanut vuoden 2019 suositusta, mutta ei ole sisällyttänyt lainsäädäntöönsä suosituksen mukaisia, tuloihin perustuvia rajoitteita lainanottajille.

Euroopan järjestelmäriskikomitea (European Systemic Risk Board, ESRB) julkaisi tänään markkinoiden makrovakausriskejä ja niiden ehkäisemistä koskevan varoituksen Bulgarialle, Kroatialle, Unkarille, Liechtensteinille ja Slovakialle sekä suosituksen Itävallalle ja Saksalle. Lisäksi ESRB julkaisi arvionsa siitä, miten EU-maat ovat noudattaneet vuonna 2019 annettua aiempaa suositusta. Varoitukset ja suositukset koskevat asuinkiinteistömarkkinoiden keskipitkän aikavälin haavoittuvuuksia ja näiden torjumista.

Vuonna 2019 ESRB antoi suosituksen myös Suomelle yhtenä kuudesta EU-maasta. ESRB suositteli, että Suomi käyttäisi lainanottajiin kohdistuvia makrovakausvälineitä asuinkiinteistömarkkinoiden keskipitkän aikavälin haavoittuvuuksien torjuntaan. Tämä tapahtuisi tekemällä uudistuksia niitä koskevaan lainsäädäntöön ja käyttämällä myös ei-sitovia välineitä kuten viranomaisten suosituksia.

Nyt julkaistussa arviossaan ESRB toteaa Suomen noudattaneen ESRB:n suositusta osittain. Arvio perustuu ensisijaisesti siihen, että Suomi ei ole sisällyttänyt lainsäädäntöönsä lainanottajiin sovellettavia tuloihin perustuvia lainarajoitteita kuten velka-tulosuhde (debt-to-income ratio, DTI) tai velanhoito-tulosuhde (debt-service-to-income ratio, DSTI). Toisaalta Finanssivalvonta on antanut pankeille jo vuonna 2010 suosituksen, että niiden on arvioitava lainanhakijoiden maksukyky huolellisesti myös tilanteessa, jossa korko olisi 6 % ja lainan takaisinmaksuaika 25 vuotta. Lisäksi Finanssivalvonnan johtokunta on suosittanut, että pankit noudattaisivat pidättyväisyyttä lainanhakijan tuloihin nähden suurten ja takaisinmaksuajaltaan tavanomaista pidempien lainojen myöntämisessä.

Finanssivalvonnan johtokunta tarkentaa tätä suositustaan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tällöin täsmennetään muun muassa sitä, minkälaisten lainojen myöntämisessä lainanantajien tulisi noudattaa pidättyväisyyttä. Johtokunta arvioi myös tarvetta asettaa lisäpääomavaatimus (sektorikohtainen järjestelmäriskipuskuri) sellaisille asuntoluotoille, joissa lainanottajan velkojen tai velanhoitokustannusten suhde tuloihin on erityisen suuri. Tämä vaatimus voidaan asettaa rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella.

Katso myös