Lehdistötiedote 17.12.2021

Makrovakauspäätös: Lainakatto säilyy 85 prosentissa, lainanantajille suositellaan pidättyväisyyttä tuloihin nähden suurten ja pitkien lainojen myöntämisessä

Finanssivalvonnan johtokunta suosittelee, että lainanantajat arvioivat huolellisesti lainanhakijoiden maksukyvyn huomioiden velanhoitokustannusten mahdolliset tulevat muutokset sekä noudattavat pidättyväisyyttä tuloihin nähden suurten ja tavanomaista pidempien lainojen myöntämisessä. Suositusta täsmennetään vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt jatkaa lainakaton kiristämispäätöksen voimassaoloa, jolloin muiden kuin ensiasunnonostajien lainakatto säilyy 85 prosentissa. Myös pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus pidetään ennallaan sen perustasolla. 

Finanssivalvonnan johtokunta on toistuvasti jo aikaisemmissa päätöksissään suositellut, että lainanantajat noudattavat pidättyväisyyttä sellaisten lainojen myöntämisessä, jotka ovat lainanhakijan tuloihin nähden suuria ja enimmäistakaisinmaksuajaltaan tavanomaista pidempiä. Nyt suosituksessa korostetaan myös tarvetta arvioida kotitalouksien maksukyky ottaen huomioon velanhoitokustannusten mahdolliset tulevat muutokset.

Suositusta täsmennetään vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla sen suhteen, millaisten lainojen myöntämisessä lainanantajien tulisi noudattaa pidättyväisyyttä. Samalla arvioidaan tarvetta lisäpääomavaatimuksen asettamiselle asuntolainoille, joiden ottajien velat tai velanhoitomenot ovat tuloihin nähden erityisen suuret.

- Nyt annetulla ja ensi vuonna tarkennettavalla suosituksella pyritään entistäkin vahvemmin ehkäisemään kotitalouksien velkaantuneisuuden liiallista kasvua tuloihin nähden. Luottoja myönnettäessä on tärkeätä huomioida myös kokonaisvelanhoitokustannusten mahdolliset tulevat muutokset, jotta korkojen nousu tai lainanhakijan velkojen takaisinmaksua koskeva häiriö ei uhkaisi lainanhakijan kykyä hoitaa velkojaan tai ylläpitää kulutustaan, johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen toteaa.

Tarve päivittää Finanssivalvonnan johtokunnan antamaa suositusta on noussut esiin vuoden 2021 kuluessa. Valtiovarainministeriön työryhmän kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi ehdottamaa velka-tulosuhdetta ei tämän hetkisten suunnitelmien mukaan olla ehdottamassa sisällytettäväksi lainsäädäntöön. Lisäksi Euroopan järjestelmäriskikomitea ESRB on julkaissut antamastaan suosituksesta arvion, jonka osana Suomen viranomaisia kehotetaan toteutettuja toimia täsmällisempiin lainanottajiin kohdistuviin ei-sitoviin toimenpiteisiin velkaantuneisuuden rajoittamiseksi.

Enimmäisluototussuhde ja pankkien lisäpääomavaatimukset

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt pidentää 1.10.2021 voimaantulleen kiristetyn lainakaton eli asuntolainojen enimmäisluototussuhteen voimassaoloaikaa. Lisäksi se päätti pitää pankkien muuttuvan lisäpääomavaatimuksen edelleen 0,0 % tasolla. Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ensisijaisen riskimittarin eli yksityisen sektorin luottokannan ja nimellisen BKT:n suhteen trendipoikkeaman arvo on säilynyt alhaisella tasolla. Myöskään täydentävien riskimittarien ja indikaattoreiden perusteella ei ole selkeitä merkkejä sellaisesta suhdanneluonteisten riskien kasvusta, joka edellyttäisi muuttuvan lisäpääomavaatimuksen korottamista.

Vuoden 2022 toisella neljänneksellä johtokunta päivittää Finanssivalvonnan makrovakausstrategian sekä päättää rakenteellisten makrovakauspuskurivaatimusten soveltamisesta pankkeihin.

Finanssivalvonnan johtokunta arvioi vuosineljänneksittäin lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle. Tarvittaessa johtokunta voi tiukentaa tai keventää vakautta edistäviä nk. makrovakausvälineitä. Johtokunta päättää neljännesvuosittain muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ja asuntolainojen enimmäisluototussuhteen suuruuksista. Kansallisesti merkittävien luottolaitosten lisäpääomavaatimusten (nk. O-SII puskureiden) suuruudet tarkistetaan vähintään vuosittain ja ns. järjestelmäriskipuskurin suuruus vähintään joka toinen vuosi.

Lisätietoja antaa

Marja Nykänen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 09 183 2007

Katso alla listatut liitteet tästä linkistä

  • Johtokunnan päätös makrovakausvälineiden soveltamisesta (pdf)
  • Finanssivalvonnan johtajan lausunnolle lähetetty esitys makrovakausvälineiden soveltamisesta (pdf)
  • Lausunnot johtajan esityksestä makrovakausvälineiden soveltamiseksi (pdf)
    • Suomen Pankki
    • valtiovarainministeriö
    • sosiaali- ja terveysministeriö
  • Makrovakausraportti 2/2021