Lehdistötiedote 2.7.2021

Finanssivalvonta peruuttaa Privanet Securities Oy:n toimiluvan

Finanssivalvonta peruuttaa Privanet Securities Oy:n sijoituspalveluyrityksen toimiluvan välittömästi.

Finanssivalvonnasta annetun lain 26 §:n mukaan Finanssivalvonta voi perua valvottavan toimiluvan, jos toimiluvan myöntämiselle säädettyjä olennaisia edellytyksiä ei enää ole, tai jos valvottavan toiminnassa on olennaisesti rikottu finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä.

Finanssivalvonta on päättänyt peruuttaa Privanet Securities Oy:n (jäljempänä Privanet) sijoituspalveluyrityksen toimiluvan havaittuaan Privanetin toiminnassa useita vakavia laiminlyöntejä ja rikkomuksia. Privanet ei ryhtynyt riittäviin korjaaviin toimenpiteisiin Finanssivalvonnan asetettua asiamiehen valvomaan Privanetin toimintaa 11.3.2021. Lisäksi Finanssivalvonta teki uusia havaintoja rikkomuksista asiamiehen asettamisen jälkeen.

Päätös toimiluvan peruuttamisesta perustuu arvioon Privanetin kokonaistilanteesta. Privanetin toimintaa ei ole kokonaisuutena arvioiden järjestetty sijoituspalvelulain 7 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan sen liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen luotettavalla tavalla. Päätöksen taustalla on, että Privanet ei ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin korjatakseen asiamiehen asettamisen perusteena olleita laiminlyöntejä. Privanet ei myöskään ollut tunnistanut ja ehkäissyt liiketoimintaansa olennaisesti liittyviä eturistiriitatilanteita, kun se välitti arvopapereita emoyhtiönsä tai lähipiirinsä lukuun. Eturistiriitatilanteiden synnyttyä se ei kohdellut asiakkaitaan hyvän tavan mukaisesti ja antanut tietoja eturistiriitatilanteiden luonteesta tai syistä. Finanssivalvonta oli puuttunut vastaaviin laiminlyönteihin jo aiemmissa Privanet-konsernille antamissaan päätöksissä. Privanet ei ollut huomioinut sen emoyhtiön sijoitusomaisuuden arvostamiseen liittyviä puutteita sen vakavaraisuuteen liittyvien riskien hallinnassa. Lisäksi Finanssivalvonta havaitsi laiminlyöntejä Privanetin hallintomenettelyissä.

Finanssivalvonta katsoo, että asiamiehen asettamisella ei voida turvata Privanetin toimiluvan myöntämiselle säädettyjä olennaisia edellytyksiä. Näin ollen Privanetin toimiluvan peruuttaminen on oikeasuhtainen ja välttämätön toimi asiakkaansuojan ja finanssimarkkinoiden luottamuksen varmistamiseksi.

Finanssivalvonnan päätös ei edellytä Privanetin asiakkailta toimenpiteitä. Privanetin tulee palauttaa hallussaan olevat asiakasvarat ja päättää asiakkaisiin kohdistuvat vastuunsa, kuten selvittää avoimet arvopaperikaupat, 16.7.2021 mennessä.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Privanetilla on oikeus valittaa päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Katso myös