Lehdistötiedote 17.3.2020

Makrovakauspäätös: Finanssivalvonnan johtokunta laskee luottolaitosten pääomavaatimuksia

Finanssivalvonnan johtokunta päätti tänään ylimääräisessä kokouksessaan laskea suomalaisten luottolaitosten pääomavaatimuksia. Kevennys toteutetaan poistamalla järjestelmäriskipuskuri ja muuttamalla luottolaitoskohtaisia vaatimuksia siten, että kaikkien luottolaitosten rakenteelliset puskurivaatimukset laskevat kokonaisuudessaan yhdellä prosenttiyksiköllä.

- Koronaviruspandemia on heikentänyt merkittävästi taloustilannetta ja finanssisektorin toimintaedellytyksiä Suomessa. Finanssivalvonnan johtokunta ilmoitti 15.3. käynnistäneensä työn kansallisen päätöksenteon piiriin kuuluvien pääomavaatimusten tason pikaiseksi tarkistamiseksi. Nyt tehdyllä päätöksellä johtokunta lisää merkittävästi suomalaisten pankkien kykyä myöntää luottoja kotitalouksille ja yrityksille, johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen toteaa.

Finanssivalvonnan tekemä päätös lisää suomalaisten pankkien luotonantokykyä arviolta 52 mrd. eurolla. Tämä yhdessä muiden maiden makrovakausvalvojien päätösten kanssa lisää laskennallista luotonantokapasiteettia suomalaisille yrityksille ja kotitalouksille arviolta 30 mrd. eurolla. Päätösten todelliset vaikutukset riippuvat luottolaitosten omista toimenpiteistä. Finanssivalvonta seuraa tarkasti, että pankit kohdistavat kevennykset talouskriisin vaikutusten lieventämiseen eivätkä ne kanavoidu osinkojen tai tulospalkkioiden maksuun.

Rakenteelliset makrovakauspuskurit on asetettu ensi sijassa pankkisektorin vakavien ongelmien varalle kriisitilanteissa. Nykyisissä erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa puskureita on kuitenkin perusteltua alentaa, jotta luottolaitosten kyky myöntää luottoja erityisesti yrityssektorille ei heikkenisi. Rahoitusjärjestelmän toiminnan varmistamiseksi luottolaitossektorin riskinkantokyky on tärkeää säilyttää riittävänä myös jatkossa.

Nyt tehdyt päätökset edistävät samalla sujuvaa siirtymistä ns. pankkipaketin myötä ensi vuoden alussa muuttuvaan sääntelyyn. Päätöksissä on myös huomioitu Euroopan keskuspankin tuleva luottolaitoskohtaisia makropuskureita koskeva ohjeistus sekä näiden vaatimusten oikeasuhtaisuus. Päätös on alustava, ja lopullinen päätös tehdään EU-sääntelyssä esitettyjen menettelyjen jälkeen.

Asetetuista lisäpääomavaatimuksista vain korkeampi on sitova alla olevan taulukon mukaisesti:

  Nordea OP Ryhmä Kuntarahoitus Muu luottolaitos

G-SII/B -laitosten lisäpääomavaatimus

- - -

O-SII -laitosten lisäpääomavaatimus

2,0 % (2,0 %)

 

1,0 % (2,0 %)

 

0,5 % (0,5 %)

 

-

Järjestelmäriskipuskuriin perustuva lisäpääomavaatimus

0 % (3,0 %)

 

0 % (2,0 %)

 

0 % (1,5 %)

 

0 % (1,0 %)

 

Sitova lisäpääomavaatimus

2,0 % (3,0 %)

 

1,0 % (2,0 %)

 

0,5 % (1,5 %)

 

0 % (1,0 %)

 

Taulukossa on esitetty johtokunnan päätöksen mukaiset lisäpääomavaatimukset (suluissa nyt voimassa olevat vaatimukset).

Finanssivalvonnan johtokunta päätti kokouksessaan myös, että pankeille ja muille luottolaitoksille ei aseteta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta ja että muiden kuin ensiasunnonostajien lainakatto säilyy 85 prosentissa johtokunnan aiemman päätöksen mukaisesti.

Finanssivalvonnan johtokunta arvioi vuosineljänneksittäin lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle. Tarvittaessa johtokunta voi tiukentaa tai keventää vakautta edistäviä nk. makrovakausvälineitä. Johtokunta päättää neljännesvuosittain muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ja asuntolainojen enimmäisluototussuhteen suuruuksista. Järjestelmäriskipuskurin ja kansallisesti merkittävien luottolaitosten lisäpääomavaatimusten (nk. O-SII puskureiden) tasot tarkistetaan vuosittain. Tilanteen niin vaatiessa johtokunta voi tehdä tarvittavat päätökset myös näistä aikatauluista poikkeavalla tavalla.      

Liitteet

* Liitteet lisätty 18.3.2020