Blogi 22.12.2022 – 9/2022

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien hallinta ei saa haitata kohtuuttomasti pankkipalveluiden saatavuutta

Jonna Ekström blogikuva vaalea sininen.png

Kirjoittaja Jonna Ekström työskentelee Finanssivalvonnassa johtavana lakimiehenä rahanpesun estämisen tehtävissä.

Julkisuudessa on ollut esillä kansainvälisten osaajien vaikeudet pankkipalveluiden saamisessa. Helsingin Sanomissa 16.12.2022 julkaistussa mielipidekirjoituksessa Pankkitilin avaaminen on kansainvälisen osaajan suurimpia haasteita Suomessa Helsingin yliopiston vararehtori Hanna Snellman kertoi pankkitilin avaamisen saattaneen kestää yli kaksi kuukautta.

Finanssivalvonta on kuluvana vuonna selvittänyt pankeille lähettämällään kyselyllä korkeariskisten asiakkaiden aiheetonta pankkipalveluiden rajoittamista. Kyselyn pääpaino oli rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä johtuvissa syissä, mutta samassa selvitettiin myös muita syitä niistä tekijöistä, jotka voivat johtaa asiakassuhteista kieltäytymiseen, rajoittamiseen ja asiakassuhteen päättämiseen.

Kyselyyn saatujen vastausten perustella pankeille tyypillisiä syitä yksityishenkilön asiakkuudesta kieltäytymiseen ovat se, että asiakkaan henkilöllisyyttä ei ole pystytty todentamaan tai asiakkaan tuntemiseksi tarvittavia tietoja ei ole saatu. Kun vastauksia katsoo lukumäärien perusteella, voidaan kuitenkin todeta, että yleisin syy asiakkuudesta kieltäytymiseen on asiakkaan asuminen ETA-valtion ulkopuolella. Etenkin tämä viimeinen peruste voi olla taustalla myös niissä tapauksissa, joissa kansainväliset osaajat eivät ole saaneet pankkipalveluita ennen kuin asuvat laillisesti ETA-alueella.

Selvityksestä ilmeni, että uusien tiliasiakkuuden hylkäämisten lukumäärät ovat hyvin vähäisiä suhteessa vastaanotettuihin tiliasiakkuushakemuksiin. Tältä osin on syytä myös muistaa, että pankki voi kieltäytyä peruspankkipalveluiden tarjoamisesta lähinnä vain rahanpesusäännöksistä tai pakotteista johtuvasta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi, jos pankki ei pysty varmistamaan asiakkaan henkilöllisyyttä luotettavasti.

Kansainvälisten osaajien kohdalla ongelmana ei ole niinkään se, että pankkipalvelut evätään kokonaan, vaan se, että pankkipalveluiden saaminen kestää liian kauan. Nyky-yhteiskunnassa on erittäin vaikeaa toimia ilman pankkitiliä. Siten jokainen päivä ilman pankkipalveluita - ja useissa tapauksissa ilman pankkitilille tulevaa palkkaa tai apurahaa - lisää ulkomaalaisten osaajien vaikeuksia elää arkea Suomessa.

Kansallinen sääntelymme on peruspankkipalveluiden tarjoamisen osalta selkeä: perusmaksutilipalveluita tulee tarjota yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi kaikille sellaisille kuluttaja-asiakkaille, jotka asuvat laillisesti ETA-valtiossa.  Peruspankkipalveluihin kuuluvat mm. pankkitili ja siihen liittyvä debit-kortti ja verkkopankkitunnukset. Pankki voi halutessaan tarjota palveluitaan myös muille kuin ETA-alueella asuville asiakkaille, jos se saa asiakkaan tuntemiseksi tarvittavat tiedot ja pystyy todentamaan asiakkaan henkilöllisyyden luotettavasti.

Pankin on tehtävä asiakkaan perusmaksutiliä koskeva päätös ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kymmenen pankkipäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hakemuksen. Täten tapaukset, joissa asian käsittelyn kerrotaan kestäneen kuukausia, herättävätkin kysymyksiä siitä, onko pankki toiminut aina sääntelyn mukaisesti. Syynä käsittelyn kestoon on toki voinut olla se, ettei osaaja ole voinut vielä tilihakemusta jättäessään osoittaa asuvansa ETA-alueella laillisesti tai antaa kaikkia asiakkaan tuntemiseksi tarvittavia tietoja.

On myös huomioitava, että kansainvälisten osaajien ongelmat peruspankkipalveluissa eivät aina liity rahanpesun estämisen sääntelyyn. Usein ongelmat liittyvät vahvan sähköisen tunnistusvälineen saamiseen. Sen osalta hyväksyttäviä henkilöllisyyden todentamisasiakirjoja määrittää tunnistuslaki, jonka noudattamista valvoo Traficom.

Finanssivalvonnan viesti pankeille on ollut se, että niiden tulisi arvioida rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskienhallinnan ohella tarkoin toimiensa vaikutuksia taloudellisen osallistavuuden näkökulmasta: millaisia vaikutuksia asiakkaan asemaan on sillä, jos hänellä ei ole mahdollisuutta käyttää tiettyjä tuotteita tai palveluita. Tavoitteena on tasapaino siinä, miten yhtäältä vältetään ja hallitaan riskejä ja toisaalta turvataan yhteiskunnassa tasapuoliset edellytykset taloudelliselle toiminnalle.

Suomeen rekrytoitujen kansainvälisten osaajien kohdalla pankki voi usein ennakoida, että peruspankkipalveluiden saamisen edellytykset tulevat todennäköisesti täyttymään jollakin aikajänteellä. Sen sijaan, että pankki jäisi odottamaan näiden edellytysten täyttymistä, sen kannattaa miettiä tapauskohtaisesti, mitä rahanpesun, terrorismin rahoittamisen tai pakotteisiin liittyviä riskejä asiakkuuteen liittyy ja arvioida aidosti, voiko se näitä riskejä hallita. Jos vastaus on kyllä, on taloudellisen osallistavuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaista tarjota palveluita asiakkaalle heti, kun tarvittavat tuntemistiedot on saatu.

Peruspankkisääntely asettaa ne reunaehdot, joissa minimissään tulee tarjota peruspankkipalveluita. Minimisääntelyä ei tule tulkita aiheetta maksimisääntelynä.

Katso myös