Blogi 15.3.2018 – 5/2018

Eurooppa tähtää maailman fintech-keskukseksi

Kirjoittaja Hanna Heiskanen työskentelee Finanssivalvonnassa johtavana digitalisaatioasiantuntijana.

Fintech tarkoittaa teknologian mahdollistamia innovaatioita rahoituspalvelujen alalla. Euroopan komissio on julkistanut maaliskuussa suunnitelmiaan fintechin suhteen. Suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet tulevat näkymään tänä ja ensi vuonna paljon eurooppalaisten finanssivalvojien työssä. Toimenpiteillä pyritään fintechin tarjoamien mahdollisuuksien laajaan hyödyntämiseen, ja Euroopasta halutaan fintechin maailmanlaajuinen keskus.

Komissio tavoittelee kilpailukykyisempiä ja innovatiivisempia rahoitusmarkkinoita

Komission toimintasuunnitelma sisältää 23 toimenpidettä, joilla tavoitellaan innovatiivisempia ja kilpailukykyisempiä rahoitusmarkkinoita. Toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan:

  1. Innovatiivisten liiketoimintamallien synnyn edistäminen
  2. Kyberturvallisuuden vahvistaminen
  3. Uusien teknologioiden käyttöönoton edistäminen

Ensimmäinen kategoria sisältää toimenpiteitä, joissa mm. pyritään yhdenmukaistamaan fintech-yrityksiin liittyviä toimilupakäytäntöjä, arvioidaan EU-sääntelynkehikon soveltuvuutta kryptovaluuttoihin pohjautuviin rahoitusvälineisiin ja lisätään yhteistyötä standardisointijärjestöjen kanssa. Toinen kategoria pyrkii mm. parantamaan tietojenvaihtoa kyberturvallisuudesta, mihin sisältyy arviointi EU:n laajuisen kyberturvallisuuden testauskehikon hyödyistä ja kustannuksista. Kolmas kategoria sisältää mm. arvioita sääntelyn soveltumisesta uusiin teknologioihin (kuten keinoäly ja lohkoketjut). Komissio perustaa tätä varten EU:n fintech-laboratorion, jossa Euroopan ja kansallisen tason viranomaiset tekevät teknologian tarjoajien kanssa yhteistyötä puolueettomassa, ei-kaupallisessa ympäristössä.

Komission fintech-toimintasuunnitelma sisältää vain yhden sääntelyaloitteen, jolla luotaisiin yhteiset pelisäännöt joukkorahoitusalustoille EU:ssa. Sääntelyaloitteiden sijaan toimintasuunnitelmassa mainitaan useita selvityksiä ja arvioita, joita laaditaan tänä ja ensi vuonna komission työn tueksi. Komissio tulee arvioimaan näiden selvitysten pohjalta lisätoimenpiteiden ja muiden sääntelyaloitteiden tarvetta. Iso osa selvitystyöstä on osoitettu eurooppalaisten finanssivalvojien tehtäväksi.

Finanssivalvonta aktiivisesti mukana eurooppalaisessa yhteistyössä

Finanssivalvonnan asiantuntijat ovat aktiivisesti mukana eurooppalaisten finanssivalvojien1 yhteistyössä ja osallistuvat tätä kautta toimintasuunnitelmassa mainittujen selvitysten valmisteluun. Olemme esimerkiksi mukana eurooppalaisten valvojien innovaatiotyöryhmissä, joissa kerätään valvojien kokemuksia fintechistä, toimilupakäytännöistä, valvojien innovaatiokeskuksista ja sääntelyn virtuaalisesta testauksesta (regulatory sandbox). Keskustelemme tiiviisti eurooppalaisten kollegoiden kanssa ja opimme samalla itsekin uutta. Toimintasuunnitelmaa varten laadittavat selvitykset edellyttävät myös toimialalta kerättävää tietoa, mikä jää pääosin kansallisten valvojien tehtäväksi. Lisäksi olemme mukana mm. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn työryhmässä, joka arvioi eurooppalaisen finanssialan sääntelyn soveltuvuutta kryptovaluuttoihin ja niihin pohjautuviin tuotteisiin.

Panostus fintechiin näkyy myös eurooppalaisten valvojien henkilöstössä. Useat eurooppalaiset valvojat ovat palkanneet asiantuntijoita, joiden vastuulla on fintech-asioiden koordinaatio, ja perustaneet myös tiimejä aiheen ympärille. Nämä tiimit ovat taustoiltaan hyvin laajoja, sillä finanssialan muuttuva toimintaympäristö edellyttää ymmärrystä niin regulaatiosta, liiketoimintamalleista kuin teknologiasta. Myös me Finanssivalvonnassa kohtaamme jatkuvasti yhä teknisempiä kysymyksiä, jotka liittyvät mm. pilvipalveluihin, erilaisiin alustoihin, salausratkaisuihin ja lohkoketjuihin.

Parhaimmillaan fintech-toimintasuunnitelmasta hyötyvät sekä yritykset että kuluttajat

Yksi komission fintech-toimintasuunnitelman tärkeimmistä tavoitteista on esittää eurooppalaisten viranomaisten tekemän selvitystyön pohjalta suunnitelma, joka sisältää sääntelyn virtuaalisen testauksen parhaita käytäntöjä. Esityksen on tarkoitus valmistua tämän vuoden lopussa. Rahoitusta etsivät fintech-yritykset voivat hyötyä komission ehdotuksesta, jossa esitetään sääntöjä, joilla autetaan joukkorahoitusalustoja kasvuun EU:n sisämarkkinoilla. Tällä halutaan parantaa erityisesti startup-yritysten ja muiden pienyritysten rahoituksen saantia laatimalla yhteiset pelisäännöt koko EU:n alueelle. Tällä hetkellä joukkorahoituksen sääntely on kansallista, ja yhteisten EU-sääntöjen puutetta on pidetty ongelmana. Komission toimintasuunnitelma pyrkii muutenkin helpottamaan uusien toimijoiden markkinoillepääsyä, mikä hyödyttää myös suomalaisia fintech-yrityksiä.

Toimintasuunnitelma pyrkii myös kasvattamaan valvojien osaamista uusien teknologioiden alalla ja lisäämään fintech-yritysten ja valvojien välistä keskustelua. Kuluttajille toimintasuunnitelma merkitsee uusien palvelujen laajempaa saatavuutta ja parempia mahdollisuuksia käyttää palveluita yli jäsenvaltioiden rajojen. Samalla pyritään kaikin keinoin takaamaan palvelujen luotettavuus ja kyberturvallisuus.

1 Euroopan finanssivalvontajärjestelmä muodostuu kolmesta valvontaviranomaisesta eli ESAsta: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisesta (ESMA), Euroopan pankkiviranomaisesta (EBA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisesta (EIOPA). Eurooppalaiset valvojat työstävät komission toimintasuunnitelmassa niille osoitettuja selvitystarpeita eri työryhmissä, jotka toimivat EBAn, ESMAn ja EIOPAn alaisuudessa.