Valvottavatiedote 7.7.2020 – 44/2020

Varautumissuunnitelmat toimitettava Finanssivalvonnalle 31.12.2020 mennessä

Rahoitusmarkkinapalveluiden keskeytymätön tarjonta on välttämätön kansantalouden, yritysten ja kansalaisten toiminnalle. Suomen rahoitusmarkkinatoimijoiden palveluntarjonta on pitkälti riippuvainen ulkomaisista palveluntuottajista, joten on syytä varautua tilanteeseen, jossa ulkomaiset palvelut eivät ole pitkään aikaan käytettävissä.

Valtiovarainministeriö kehittää rahoitusmarkkinoiden varautumissääntelyä yksiselitteisemmäksi ja nykyisen toimintaympäristön vaatimuksia vastaavaksi (ks. Varautumisvelvollisuutta rahoitusalalla koskevan sääntelyn tarkistaminen, Valtiovarainministeriön julkaisu 23/2018).

Kokonaiskuvan saamiseksi poikkeusoloihin ja vakaviin häiriötilanteisiin varautumisesta sekä suunnitelmista varautumiskyvyn kehittämiseksi Finanssivalvonta pyytää alla lueteltuja varautumisvelvollisia tekemään toimijakohtaisen suunnitelman siitä, miten varmistetaan tai aiotaan varmistaa kriittisten palveluiden toimivuus loppuasiakkaalta loppuasiakkaalle tilanteessa, jossa ulkomainen palveluntarjonta ei ole millään tavoin käytettävissä.

 • Luottolaitokset
 • Maksulaitokset
 • Rahastoyhtiöt
 • Sijoituspalveluyritykset
 • Arvopaperikeskus
 • Pörssi

Turvattavat palvelut

Turvattavat palvelut on määritelty tiedotteen alussa mainitussa Valtiovarainministeriön julkaisussa 23/2018.

Luottolaitokset ja maksulaitokset

 1. Palvelu käteispanon tekemiseksi maksutilille tai käteisen nostamiseksi maksutililtä sekä maksutilin hoitoon ja tarjoamiseen liittyvät toimet.
 2. Maksutapahtuman toteuttaminen tilisiirtona, varojen siirtona palveluntarjoajan maksutilille, suoraveloituksena taikka maksukortilla tai muulla maksuvälineellä.
 3. Maksuvälineen liikkeeseenlasku.
 4. Maksunsaajan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva maksutapahtuman hyväksyminen ja käsitteleminen, joka johtaa varojen siirtämiseen maksunsaajalle.
 5. Tehtävät tilisiirron toteuttamiseksi toisessa luottolaitoksessa tai maksulaitoksessa sijaitsevalle suomalaiselle tilille ja tehtävät tällaiselta tililtä tulevan tilisiirron vastaanottamiseksi.

Sijoituspalveluyritykset

 1. Rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen (toimeksiantojen välittäminen).
 2. Rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaan lukuun (toimeksiantojen toteuttaminen).
 3. Rahoitusvälineiden hoitaminen asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla siten, että päätösvalta sijoittamisesta on annettu kokonaan tai osittain toimeksiannon saajalle (omaisuudenhoito).
 4. Rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun tai myynnin järjestäminen antamalla siihen liittyvä merkintä- tai ostositoumus (liikkeeseenlaskun takaaminen).
 5. Rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun tai myynnin järjestäminen ilman merkintä- tai ostositoumuksen antamista (liikkeeseenlaskun järjestäminen).
 6. Rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun takaamiseen liittyvät palvelut.
 7. Rahoitusvälineiden säilyttäminen ja hoito asiakkaan lukuun.

Rahastoyhtiöt

 1. Sijoitusrahastolain 9 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitetut tehtävät ja palvelut.

Arvopaperikeskus

 1. Arvo-osuusjärjestelmässä olevien tietojen säilyttäminen mahdollisimman häiriöttömästi.

Pörssi

 1. Säännellyn markkinan mahdollisimman häiriötön toiminta. 

Varautumissuunnitelman sisältö

Toimijakohtaisessa suunnitelmassa tulee kuvata esimerkiksi miten varmistetaan, että maksaja voi toimittaa maksutoimeksiannon maksupalveluntarjoajalleen, miten maksupalveluiden tarjoaja käsittelee maksun ja välittää maksun saajan maksupalveluntarjoajalle ja edelleen maksunsaajan tilille. Korttimaksamisen osalta tulee kuvata vastaavalla tavalla koko ketju ostoksen maksamisesta maksun saajalle. Arvopaperiliikkeen osalta käytetään vastaavaa ajattelua; miten varmistetaan arvopaperien ja rahan siirto toimeksiantajalta vastaanottaville loppuasiakkaille.

Suunnitelman tulee pohjautua skenaarioon, jossa mikään ulkomailla sijaitseva toimijoiden välinen tai sisäinen maksu- tai arvopaperijärjestelmä, toiminto tai tietovarasto ei ole kuukausiin käytettävissä. 

Suunnitelman tulee olla niin selkeä ja yksityiskohtainen, että sen toteuttamiskelpoisuus ja sääntelynmukaisuus voidaan arvioida. Mikäli selvitys sisältää tulevaisuudessa toteutettavia toimenpiteitä, tulee näiden aikataulu ja sisältö esittää täsmällisesti.

Varautumisasioista vastaavat viranomaiset ja suunnitelmien toimitusaikataulu

Varautumisasioista vastaavat rahoitusmarkkinaviranomaiset, Finanssivalvonnan lisäksi valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki, arvioivat Finanssivalvonnalle lähetettäviä suunnitelmia yhdessä.

Suunnitelmien valmistelun aikana viranomaisille voi esittää kysymyksiä liittyen mm. suunnitelmien odotettuun sisältöön tai mahdollisesti epäselväksi koettuihin asioihin. Kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen varautuminen(at)finanssivalvonta.fi. Viranomaiset pyrkivät vastaamaan kysymyksiin yhteisesti kaikille varautumisvelvollisille, jotta sama tieto olisi kaikkien käytettävissä.

Varautumissuunnitelmat tulee lähettää Finanssivalvonnalle osoitteeseen varautuminen(at)finanssivalvonta.fi suojattuna sähköpostina (https://securemail.bof.fi) 31.12.2020 mennessä.  

Säädösperusta

Luottolaitoslain 5 luvun 16 §:n mukaan ”luottolaitoksen tulee varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa osallistumalla rahoitusmarkkinoiden valmiussuunnitteluun ja valmistelemalla etukäteen poikkeusoloissa tapahtuvaa toimintaa sekä muilla toimilla.”

Lain arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 7 luvun 5 §:n mukaan ”kriisinratkaisusuunnitelmassa on varmistettava arvopaperikeskuksen tarjoamien ydinpalvelujen jatkuvuus, arvo-osuudenhaltijoiden oikeussuoja sekä arvopaperikeskuksen toiminnan merkitys rahoitusmarkkinoiden vakaudelle”. Lain 2 luvun 12 §:n mukaan ”Arvopaperikeskuksen tulee varmistaa arvo-osuusjärjestelmässä olevien tietojen säilyttäminen mahdollisimman häiriöttömästi myös poikkeusoloissa Suomessa olevilla riittävillä tietojärjestelmillä tai muilla keskeytymättömän toiminnan kannalta riittävillä järjestelyillä sekä osallistumalla rahoitusmarkkinoiden valmiussuunnitteluun, valmistelemalla etukäteen poikkeusoloissa tapahtuvaa toimintaa ja muilla vastaavilla toimenpiteillä”.

Lain kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 3 luvun 1 §:n mukaan ”Pörssin toiminta on järjestettävä sen liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen luotettavalla tavalla. Pörssin on varmistettava toimintaansa liittyvien riskien hallinta ja toimintansa jatkuvuus kaikissa tilanteissa”.

Valtioneuvoston päätöksessä huoltovarmuuden tavoitteista (1048/2018) todetaan, että ”yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rahoitusmarkkinapalvelujen jatkuvuus varmistetaan kansallisin varajärjestelyin. Erityisesti on huolehdittava varajärjestelyistä, joilla turvataan pankkien välinen maksuliikenne, arvopaperien selvitys-, toimitus- ja säilytystoiminta sekä eläkkeiden ja muiden toistuvaissuoritusten sekä korttimaksamisen infrastruktuuri ja korttivarmennukset myös silloin, jos näiden toimintojen kannalta kriittiset järjestelmät Suomessa tai maan rajojen ulkopuolella eivät ole käytettävissä.”

Laissa Finanssivalvonnasta 3 luvussa 18 §:ssä määritellään Finanssivalvonnan oikeudet saada tietoja: ”Valvottavan ja muun finanssimarkkinoilla toimivan on salassapitosäännösten estämättä ilman aiheetonta viivytystä toimitettava Finanssivalvonnalle sen pyytämät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen Finanssivalvonnalle laissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi.”

Laissa Finanssivalvonnasta 8 luvun 71 §:n mukaan ”Finanssivalvonnalla on oikeus luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tietoja mm. sosiaali- ja terveysministeriölle, valtiovarainministeriölle, Rahoitusvakausvirastolle ja muulle finanssimarkkinoita valvovalle tai niiden toimivuudesta vastaavalle viranomaiselle niiden tehtävien hoitamista varten” (esim. Suomen Pankki).

Lisätietoja antavat         

 •  Anne Nisén, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5211 tai anne.nisen(at)finanssivalvonta.fi
 • Jukka Laitinen, lakimies, puhelin 09 183 5287 tai jukka.laitinen(at)finanssivalvonta.fi