Lausuntopyyntö 30.12.2015 – 12/2015

Työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevat määräykset ja ohjeet työeläkevakuutusyhtiöille

FIVA 16/01.00/2016

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta sekä eräisiin määräyksiin ja ohjeisiin tämän johdosta tehtävistä muutoksista.

Lausunnot pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 22.1.2016.

Uudistuksen sisältö

Finanssivalvonta teki vuonna 2010 aloitteen työhyvinvointitoiminnan sääntelyksi sosiaali- ja terveysministeriölle. Keväällä 2014 Finanssivalvonta päätti sisällyttää työhyvinvointia koskevan teematarkastuksen tarkastussuunnitelmiinsa. Työeläkevakuutusyhtiöiden harjoittamaa työhyvinvointitoimintaa koskeva tarkastus saatiin päätökseen kesällä 2015 ja sen tulokset julkistettiin syyskuussa 2015. Tarkastuksen yhteenvetona voidaan todeta, että työeläkevakuutusyhtiöiden toimintamallit eivät olleet yhtenäisiä.

Toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja ottaen huomioon Finanssivalvonnan lakimääräiset tehtävät sekä työeläkevarojen kilpailullinen käyttö on Finanssivalvonta katsonut tarpeelliseksi antaa työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevat yleiset ohjeet. Ohjeen tarkoituksena on parantaa työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan, kilpailun ja varojen käytön valvottavuutta sekä edistää toiminnan kilpailuneutraliteettia.

Ohje sisältää Finanssivalvonnan suosittamat periaatteet siitä, miten työeläkeyhtiöiden tulisi tarjota työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtääviä palveluita.
Ohjeen johdosta kumotaan työeläkevakuutusyhtiöiden kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä ja ohjeista 14/2012 työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulujen sisältöä koskevat kohdat ja muutetaan termistöä. Raportointia koskevia määräyksiä ja ohjeita 1/2011 ja 4/2015 muutetaan työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävien toimien osalta.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Finanssivalvonta suosittaa kuitenkin, että työeläkevakuutusyhtiöt ottavat ohjeluonnoksen huomioon toiminnassaan välittömästi.

Valvonta

Koska ohjeluonnos perustuu edellä todetun tarkastuksen havaintoihin ja niiden perusteella annettuun tarkastuspalautteeseen, Finanssivalvonta tulee kiinnittämään valvonnassaan erityistä huomiota tarkastuspalautteen antamisen jälkeen työeläkevakuutusyhtiöiden solmimiin sopimuksiin ja työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtääviin muihin lupauksiin ja arvioimaan niitä tämän ohjeluonnoksen pohjalta.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan Internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätietoja 

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi, puhelin 010 831 5263, sähköposti erkki.rajaniemi(at)finanssivalvonta.fi ja johtava matemaatikko Tarja Taipalus, puhelin 010 831 5266, sähköposti tarja.taipalus(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet 

MOK X/2016

Muutetut määräykset ja ohjeet

MOK 14/2012 luvut 12, 15 ja 16 sekä liitetaulukot
MOK 4/2015
MOK 1/2011 liittyvä tiedonkeruulomake VO08

Jakelu

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto
Suomen Pankki
Valtiovarainministeriö
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Akava ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia