Lausuntopyyntö 14.12.2015 – 11/2015

Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet

FIVA 11/01.00/2015

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa Rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräys- ja ohjeluonnoksista.

Lausunnot määräysten ja ohjeiden luonnoksista pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 26.1.2016.

Uudistuksen sisältö 

Määräys- ja ohjemuutoksilla pannaan täytäntöön kirjanpitolain, luottolaitoslain ja siihen annettavan tilinpäätös- ja toimintakertomusasetuksen muutokset, jotka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016 alkavalla tilikaudella. Määräykset ja ohjeet lähetetään uudelle lausuntokierrokselle, mikäli hallituksen esitys muuttuu olennaisesti.

Pääasialliset muutokset määräyksiin ja ohjeisiin ovat seuraavat:

Uudistamisen linjauksena on ollut viitata suoraan muuhun lainsäädäntöön ja Finanssivalvonnan muihin määräyksiin ja ohjeisiin auki kirjoittamisen sijaan. Tilinpäätösmääräyksien ja -ohjeiden rakenne ja otsikointi on pyritty pitämään mahdollisimman samana aikaisempien määräysten ja ohjeiden kanssa.

Määräys- ja ohjemuutoksilla pannaan täytäntöön luottolaitoslain muutokset, jonka perusteella tekstissä viitataan seuraaviin IFRS-standardeihin:

  • IAS 39: Rahoitusinstrumenttien luokittelu ja arvostaminen. Tarpeelliset muutokset on tehty määräysten ja ohjeiden lukuihin 4, 5 ja 11.
  • IFRS 13: Käypään arvoon arvostaminen. Tarpeelliset muutokset ja lisäykset on tehty lukuihin 6 ja 7.
  • IAS 40: Sijoituskiinteistöt (tahdonvaltainen) kuitenkin sillä erotuksella IAS-standardiin, että käyvän arvon muutokset merkitään käyvän arvon rahastoon eikä tulokseen. Tarpeelliset muutokset on tehty määräysten ja ohjeiden lukuun 7.
  • IAS 17: Vuokrasopimukset. Tarpeelliset muutokset on tehty konsernitilinpäätöstä koskevaan määräysten ja ohjeiden lukuun 9.
  • IFRS 7: Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. Finanssivalvonnalle on annettu valtuus myöntää helpotuksia standardin vaatimuksiin luottolaitoslain 12 luvun 2 §:n 2 momentin perusteella. Tarpeelliset muutokset on tehty lukuun 12.

Määräys- ja ohjemuutoksella pannaan täytäntöön tilinpäätös- ja toimintakertomusasetuksen muutokset, jotka tulevat voimaan 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella.

  • Päivitykset toimintakertomuksessa on tehty lukuun 8.
  • Päivitykset liitetiedoissa on tehty lukuun 12.
  • Päivitykset luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tulos- ja tasekaavoissa on tehty määräysten ja ohjeiden liitteinä oleviin tulos- ja tasekaavoihin.

Määräys- ja ohjemuutoksen täytäntöön panolla päivitetään ohjeistus vakavaraisuusasetuksen (CRR 575/2013) perusteella annetusta kannanotosta toimintakertomuksessa esitettävistä vakavaraisuuden vähimmäistiedoista lukuun 8.
 
Määräys- ja ohjemuutoksella pannaan täytäntöön Finanssivalvonnan päivitetty arvio siitä, ettei luottolaitoslain 12 luvun 2 §:n 2 momentin perusteella Finanssivalvonnalla ole määräyksen antovaltuuksia toimintakertomuksen osalta. Tällä perusteella kaikki luvun 8, Toimintakertomus, määräykset on muutettu ohjeiksi.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet on tarkoitus saattaa voimaan kevään 2016 aikana.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot uusien määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon sääntelyn lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja päivitetyistä määräys- ja ohjeluonnoksista instituutiovalvonnan rahoitussektoritoimistossa antaa tilinpäätösasiantuntija Teija Rehn, puhelin 010 831 5531 tai sähköpostitse teija.rehn(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

Luonnos määräyksiksi ja ohjeiksi; Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Jakelu

Finanssialan Keskusliitto ry
Kirjanpitolautakunta
Kuntarahoitus
Suomen Pankki
S-Pankki
Suomen tilintarkastajat ry
Valtiovarainministeriö