Lausuntopyyntö 10.12.2015 – 10/2015

Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä muut Määräysten ja ohjeiden muutokset

12/01.00/2015

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemista ja sijoitusten hajauttamista koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta sekä siihen liittyvistä tiedonkeruulomakkeista ja -ohjeista. Uusittu sääntely kuuluu Finanssivalvonnan uuteen määräys- ja ohjekokoelmaan.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa myös muutetuista Määräyksistä ja ohjeista Vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille 15.12.2014 päivitetty määräys- ja ohjekokoelma (Dnro 9/101/2011), Eläkekassoille 1.11.2014 päivitetty määräys- ja ohjekokoelma (Dnro 7/101/2011), Eläkesäätiöille 1.11.2014 päivitetty määräys- ja ohjekokoelma (Dnro 8/101/2011), 1/2011, 2/2011, 13/2012, 14/2012 ja 15/2012 sekä Määräyksiin ja ohjeisiin 1/2011 liittyvistä tiedonkeruulomakkeista ja -ohjeista.

Lausunnot määräysten ja ohjeiden luonnoksesta pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 12.2.2016.

Uudistuksen sisältö

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta (315/2015) tulee voimaan 1.1.2017. Laki muuttaa nykyisiä eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskentaa ja sijoitusten hajauttamista koskevia säännöksiä.

Lailla on myös suuri vaikutus Finanssivalvonnan tekemään jatkuvaan valvontaan. Finanssivalvonnan valvontatehtävät muuttuvat nykyistä ennakoivimmiksi ja kattavimmiksi. Valvontatehtävien suorittaminen edellyttää Finanssivalvonnalta nykyistä enemmän panostusta määräysten ja ohjeiden kautta tapahtuvaan ohjaukseen, paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin ja valvottavien toimittamien tietojen analysointiin.

Laissa säädetään Finanssivalvonnalle useita määräyksenantovaltuuksia. Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet koskevat vakuuden rajamäärän laskentaa, jakoa muihin kehittyneisiin ja kehittyviin valtioihin, välillisten sijoitusten keskimääräisen luottoluokituksen laskentaa, valuuttariskin laskentaa, hyödykeriskille altistuneiden sijoitusten lyhyiden positioiden käsittelyä vakavaraisuuslaskennassa, välillisten sijoitusten riskien huomioon ottamista, johdannaissopimuksen huomioon ottamista riskiluokan odotetun tuoton laskennassa, johdannaissopimuksen huomioon ottamisesta riskiarvon laskennassa, Finanssivalvonnalle tehtävää ilmoitusta deltavasta-arvoon perustuvasta laskentamenetelmästä, muiden olennaisten sijoituksiin kohdistuvien riskien laskentamenetelmän periaatteita ja siihen liittyvää raportointia sekä eläkelaitoksen hallituksessa vahvistettavien perusteiden laatimista.

Edellä sanotusta johtuen Finanssivalvonta uudistaa lakisääteistä toimintaa harjoittavia eläkelaitoksia koskevia määräyksiä ja ohjeita sekä tiedonkeruulomakkeita, jotta Finanssivalvonnalle laissa asetetut valvontatehtävät tulevat mahdollisimman kattavasti ja tehokkaasti hoidetuiksi, ja jotta Finanssivalvonta saa mahdollisimman kattavasti valvonnassaan tarvitsemansa tiedot. Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain perusteella valmistellut Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet on pyritty laatimaan siten, että ne sekä täydentävät että selventävät lain säädöksiä, jotta eläkelaitokset soveltaisivat vakavaraisuusrajan laskennasta ja sijoitusten hajauttamisesta annettuja säännöksiä yhtenäisesti.

Finanssivalvonnan antamia Määräyksiä ja ohjeita sekä tiedonkeruulomakkeita ja -ohjeita on muutettu myös vastuuvelan katetta koskevien säännösten poistumisen vuoksi. Vastuuvelan katesäännökset poistuvat eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain tullessa voimaan.

Muut Määräysten ja ohjeiden muutokset

Vuoden 2017 alussa voimaan tulevat vakavaraisuus- ja eläkeuudistuksesta sekä rekisteröityjen lisäeläkejärjestelmien lakkauttamisesta johtuvat lainmuutokset aiheuttavat muutoksia myös Finanssivalvonnan antamiin eläkelaitosten kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeviin Määräyksiin ja ohjeisiin, niiden liitetietoihin ja tiedonkeruulomakkeisiin ja -ohjeisiin. Muutokset ovat pääsääntöisesti Finanssivalvonnalle raportoitavien tunnuslukujen käsitteiden muutoksia ja ovat luonteeltaan teknisiä. Määräyksistä ja ohjeista 2/2011 ennen tilintarkastusta toimitettavista asiakirjoista kumotaan työeläkevakuutusyhtiön lakisääteisen eläkevakuutuksen tilinpäätösanalyysi, minkä johdosta Määräyksiä ja ohjeita 15/2012 on tarkennettu ja lisätty uusi liitetieto "Vakuutusliikkeen tulos" 1.10 ja 2.7.

Tilinpäätösasetuksiin (614/2008, 1336/2002 ja 6/2007) tehtäviä muutoksia ei lausuntoajan alkamishetkellä ole vielä vahvistettu.  Lausunnolle lähetettävät määräykset perustuvat parhaaseen käsitykseen asetuksiin tulevista muutoksista. Kun muutokset asetuksiin aikanaan vahvistetaan, Finanssivalvonta tarkistaa asetusten ja Määräysten ja ohjeiden yhdenmukaisuuden.

Lausunnolle lähetettävät muutokset on tehty tällä hetkellä voimassa oleviin Määräyksiin ja ohjeisiin sekä tiedonkeruulomakkeisiin ja niiden ohjeisiin.  Lopulliset voimaantulevat muutokset toteutetaan ennen niiden voimaantuloa tuolloin voimassa oleviin Määräyksiin ja ohjeisiin sekä tiedonkeruulomakkeisiin ja niiden ohjeisiin. Tästä seuraa se, että lopulliset teksti-, kappale- ym. viittaukset muuttuvat nyt lausunnolle lähetettäviin versioihin verrattuina. Muutokset ovat teknisiä. Näin joudutaan menettelemään, koska muutoksen kohteena oleviin Määräyksiin ja ohjeisiin on samanaikaisesti valmisteilla myös muita muutoksia.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2017.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot uusien määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista, ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon sääntelyn lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja Määräyksistä ja ohjeista sekä niihin liittyvistä tiedonkeruulomakkeista ja -ohjeista antavat instituutiovalvontaosastolla riskiasiantuntija Johanna Korhonen, puhelin 010 831 5541, tilinpäätösasiantuntija Marketta Linden, puhelin 010 831 5350 ja johtava matemaatikko Tarja Taipalus, puhelin 010 831 5266.

Liitteet

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemista ja sijoitusten hajauttamista koskeva määräys- ja ohjeluonnos sekä siihen liittyvät tiedonkeruulomakkeiden ja -ohjeiden luonnokset;

Muutetut Määräykset ja ohjeet:

Jakelu

Työeläkevakuutusyhtiöt
Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavat eläkesäätiöt
Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavat eläkekassat
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Merimieseläkekassa
Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtiovarainministeriö
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Finanssialan keskusliitto ry